Døbte

24. februar 2019 - Åsum - Sofie Reinhold Handwerk

7. april 2019 - Åsum - Malthe Berthelsen

 

Viede, kirkelig velsignede

Ingen.

 

Døde, bisatte, begravede

14. marts 2019 - Åsum - Isa Anitta Henriksen

1. april 2019 - Åsum - Hans Laurits Pedersen