Indvielse
og fernisering i Aasum gamle Smedje

Tirsdag den 17. maj kl. 17.00 - 19.00

I foreningen Aasum gamle Smedje er vi nu glade over at kunne invitere til åbning den 17. maj kl. 17-19 med udstilling af værker af Helle Baslund og Helle Vinther.

Der bliver tale om den første fernisering af forhåbentlig mange i galleriet i det gamle vognrum, og selvsagt bliver der samtidig lejlighed til at besigtige resultatet af den forsigtige renovering af den fredede bygning.

Vi er stolte over at kunne præsentere en udstilling med to af Fyns højt profilerede kunstnere. Det drejer sig om Helle Baslund, der med en diskret og raffineret brug af komplementærfarver viser sig som en fremragende kolorist, og med sine oliemalerier og akvareller vil hun bringe nyt liv til væggene. Samtidig vil skulptøren Helle Vinther overraske med sin fantasifulde og kreative brug af materialer og indtage borde og reoler med sine små skulpturer.

Vi glæder os til at se dig/jer til en lille forfriskning.

 

 

 

 

 

 


         Helle Barslund                                                                                                                         Helle Vinter

 

Frivillige vagter
til galleriet i Aasum gamle Smedje

Vi søger frivillige vagter til galleriet i Aasum gamle Smedje i udstillingsperioder. Hvis du er kunstinteresseret eller kunne tænke dig at blive det og har et par ledige timer, ja, så hører vi gerne fra dig.

 

Fra juni måned har vi brug for hjælp til at passe vores nye galleri i den gamle bygning. Det kan dreje sig om blot at komme og låse op og lukke galleriet for kunstnere, der selv passer deres udstillinger, men også om dage med egentlige vagter, onsdag – søndag fra kl. 12.00 - 17.00, hvor man gerne må lave en kop kaffe og te og snakke med gæsterne.

Vi håber at kunne supplere vores kunstgruppe med et hold glade åsumboere eller odenseanere, kunstinteresserede eller kunstnere, der sammen med os vil passe og holde Smedjens galleri åbent onsdag – søndag fra kl. 12.00 - 17.00. Hvis du har lyst, må du meget gerne kontakte os.

På vegne af kunstgruppen ved Aasum gamle Smedje
Bente Adelgod - tlf. 6151 7620.
Agnete Strandgaard - tlf. 2563 1586.
Ole Melsen -  tlf. 2366 9939.

 

 

Nyt fra Aasum Gamle Smedje

Aasum Gamle Smedje har i efteråret modtaget en donation på 25.000 kr. fra Østifterne. Donationen skal blandt andet bruges til, at foreningen får en selvstændig hjemmeside, og at smedjen kan komme i gang med at blive indrettet med værksteder og udstillinger.

Frivilliggruppen holder vinterpause efter en sommer og et efterår med forskellige indsatser: Smedjen
er blevet kalket både inde og ude; vinduerne i beslagsmedjen er renset og malet på indersiden, så de er klar til at blive isoleret med forsatsvinduer; vandpumpen forventes at være klar til foråret. Endvidere er det planen at prøve at svejse det revnede ’kar’ ved essen, så essen kan komme til at fungere.

 

 

Renovering af Aasum Gamle Smedje

Af Jess Wulff-Hansen


I fortsættelse af mit indlæg i sogneblad nr. 78 om Aasum Gamle Smedje vil jeg i dette indlæg følge op med, hvad der efterfølgende er sket i perioden fra ultimo 2020.

1. etape.
Efter en længere ansøgningsperiode modtog vi endelig i november måned Odense Kommunes tilsagn om at måtte igangsætte det fysiske arbejde med etablering af toiletfaciliteter og et lille tekøkken m.v. i smedjen for de tildelte bydelspuljemidler. Nogle måneder i forvejen havde vi allerede modtaget Slots- og Kulturstyrelsens tilsagn.

For at det fysiske arbejdet ikke skulle blive unødigt forsinket, var arbejdet blevet sendt i udbud allerede før kommunens endelige tilsagn, så da tilsagnet blev modtaget og efter en sparerunde, som var nødvendiggjort grundet generelle prisstigninger inden for byggeriet, blev der indgået aftaler med de billigst bydende entreprenører, hvorefter arbejdet blev påbegyndt december 2020.

Arbejdet med etablering af toiletfaciliter, tekøkken og varmepumpe samt fremføring af vand og kloakstik blev afsluttet i maj måned 2021.

Arbejdet er overordnet set gået tilfredsstillende set med foreningens øjne, dog er der desværre kommet en mindre budgetoverskridelse på ca. 25.000 kr., hvilket er en overskridelse på 5 %, som er meget lille set i forhold til overskridelserne på langt de fleste private såvel som offentlige byggerier, men set i forhold til foreningens driftsmidler er det en belastende overskridelse.

2. etape.
Til gennemførelse af en tiltrængt istandsættelse af tag samt skorsten og esse m.v. på selve smedjebygningen fremsendte bestyrelsen i marts 2020, som allerede omtalt i sogneblad nr. 78, en omfattende ansøgning til Realdania kampagnen - Underværker - om midler og var så heldig allerede i
juni måned at få bevilliget 900.000 kr. til at gennemføre den ønskede renovering.

Da smedjen er fredet, skal næsten alle arbejder, som ønskes gennemført på ejendommen, gennem en omfattende godkendelsesprocedure hos Slots- & Kulturstyrelsen hvilende på et fagligt veldokumenteret
materiale. Set i det lys, og at Realdania i forvejen stillede krav om, at der skulle kobles en ekstern rådgiver på projektet, som de også selv kunne godkende, blev Vaag Arkitekter også rådgiver for bestyrelsen på nærværende projekt.

Efter modtagelsen af tilsagnet fra Realdania gik arbejdet med at udarbejde et egentligt projekt i gang, hvilket resulterede i, at der sidst i september kunne fremsendes et dispositionsforslag til Slots- & Kulturstyrelsen til godkendelse. Lige før jul 2020 modtog vi den endelige godkendelse samt tilsagn om et tilskud for at kunne gennemføre arbejderne i henhold til de meget skrappe krav til udførelse og materialevalg, som blev stillet.

Herefter blev der arbejdet videre på projektet resulterende i, at arbejdet kunne udbydes i april måned i år, og at der kunne indgås aftale med de lavestbydende entreprenører i maj måned. Det fysiske arbejde blev påbegyndt i juni måned og er i skrivende stund ikke afsluttet, men forventes afsluttet ultimo august måned, hvis der ikke dukker større uforudsete forhold op.

3. etape.
I januar måned indeværende år blev der udarbejdet og fremsendt en ansøgning om tildeling af midler fra Energi Fyns Almene Fond til gennemførelse af diverse isolerings- og renoveringsarbejder i  beslagsmedjen, som er bygningen med de store vinduespartier. Allerede i april fik bestyrelsen at vide, at foreningen var tildelt de ønskede 200.000 kr. for at kunne gennemføre det af os beskrevne projekt.

Bestyrelsen bad også i dette tilfælde Vaag Arkitekter om at medvirke til at få dette projekt i første omgang nærmere beskrevet og efterfølgende få det gennem en godkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen. I henhold til dette blev der lige før sommerferien fremsendt et projektforslag fra arkitekterne til Slots- & Kulturstyrelsen til godkendelse.

Behandlingen hos styrelsen vil forventeligt tage 3- 4 måneder, så før oktober måned kan bestyrelsen ikke oplyse yderlig om dette projekt.

Efterskrift.
Som det fremgår af foranstående, foregår der hele tiden noget i forhold til smedjen, og her er der endog kun skrevet om de ”professionelle” projekter, for sideløbende hermed arbejder der frivillige med diverse istandsættelsesarbejder i smedjen, og der er dannet en arbejdsgruppe som planlægger og arbejder omkring de fremtidige kunstneriske og kreative tiltag, som planlægges at skulle foregå i smedjen.

Så der er nok at se til og stadig brug for aktive mennesker, som gider at give et nap med at realisere drømmen om at skabe et kreativt og aktivt center lige midt i Aasum, og der er ikke mindst brug for at flere også økonomisk støtter op om sagen i form af f.eks. at tegne et medlemskab til 200 kr. eller måske tegne et støttemedlemsskab til 1.000 kr. eller mere, da foreningens midler til de driftsmæssige tiltag er hårdt presset også set i lyset af, at budget-overskridelsen på 1. etape nu også skal dækkes heraf.

Kontingent eller støttebeløb kan betales via bankoverførelse til 5389 0245672 (Arbejdernes Landsbank) eller via Mobile Pay 304602.

Husk at skrive navn og mailadresse på indbetalingen.

1. august 2021

 

 

 

 

 

Overtagelse og renovering af Aasum Gamle Smedje

Af Jess Wulff-Hansen

Der er nu arbejdet med den gamle smedje fra foråret 2019, hvor Alex Hold og undertegnede, ved et møde i Odense Kommune herunder med deltagelse af rådmand Jane Jegind, argumenterede for, at kommunen overdrog smedjen kvit og frit til Åsumborgerne, da det var kommet frem, at kommunen agtede at sætte smedjen til salg.

Der er sket rigtig meget siden dette møde, som senere mundede ud i, at vi for at kunne overtage smedjen skulle danne en forening, som udelukkende havde med smedjen at gøre, hvilket skete den 30.9.2019
ved den stiftende generalforsamling. Foreningen fik formelt overdraget smedjen den 1.01.2020.

 

Foreningens formål er bl.a. at bevare og renovere bygningen i overensstemmelse med fredningen og danne rammen for kunstneriske og kulturelle aktiviteter og for aktiviteter til gavn for fællesskabet. Med dette som sigtepunkt gik arbejdet herefter i gang med at søge om midler for at kunne gøre smedjen brugbar til at kunne danne de fysiske brugbare rammer om de påtænkte aktiviteter. Da der hverken var fremført afløb eller vand til smedjen, var det første mål at få midler til at etablere et toilet og et lille tekøkken i ejendommen, samt at etablere noget opvarmning, som hurtig kunne tændes og slukkes efter det øjeblikkelige behov, og ikke være en permanent opvarmning, da det vil være spild af varme,
da bygningen er utæt og totalt uisoleret.

1. etape
Det resulterede i, at bestyrelsen ansøgte om midler fra Odense Kommunes Bydelspuljeordning i efteråret 2019 og var så privilegeret at modtage tilsagn om støtte i marts 2020 til at gennemføre arbejdet med etablering af toiletfaciliteter og et lille tekøkken, samt muligheden for at opvarme den tidligere værkstedsbygning med en varmepumpe. Efterfølgende er der med hjælp fra Vaag Arkitekter i Kerteminde udarbejdet et projekt, som blev indsendt til Slots & Kulturstyrelsen for godkendelse i maj og endelig godkendt september 2020.

Ansøgning om bygge- og landzonetilladelse blev fremsendt til Odense Kommune i slutningen af august måned, men i skrivende stund (28.10.2020) har foreningen stadig ikke modtaget tilladelsen, men trods
det er arbejdet i henhold til tidsplanen sendt i udbud, så arbejdet kan påbegyndes hurtigst muligt efter modtagelsen af kommunens tilladelse.

 

2. etape
I marts 2020 fremsendte bestyrelsen en omfattende ansøgning til Realdania Kampagnen Underværker om midler til at istandsætte tag samt skorsten og esse på selve smedjebygningen, da taget specielt på denne bygning er i dårlig stand primært grundet store utætheder i skotrendeovergangene til de sideliggende bygninger. Disse utætheder har gennem mange år bevirket nedbrydning af spær og bjælker specielt i selve smedjebygningen, samt at det har været nødvendigt at stille spande op til at opfange bare en smule af det indtrængende vand.

Vaag Arkitekter er også rådgivere for bestyrelsen på dette projekt, som vi i juni fik bevilliget penge til at gennemføre, og hvor ansøgningen om tilladelse til udskiftning af taget samt istandsætte af esse og skorsten blev fremsendt til Slots & Kulturstyrelsen for godkendelse september 2020.

 

Konklusion
Bestyrelsens håb er nu, at kommunens tilladelse til at etablere toilettet og tekøkkenet snarest udstedes, så det fysiske arbejde kan igangsættes indeværende år.

Det er også bestyrelsen håb, at Slots & Kulturstyrelsen ligeledes indeværende år giver deres tilladelse til at gennemføre foreslået istandsættelse af smedjebygningens tagkonstruktion, esse og skorsten, så vi
her kan komme videre med indhentning af de sidste godkendelser, så ovennævnte fysiske arbejde på smedjen kan afsluttes omkring sommerferien 2021, sideløbende med at frivillige udfører diverse reparationsarbejder på smedjen.

Den 19. november fik vi endelig Odense Kommunes tilsagn om at kunne igangsætte projektet med bevilling fra Bydelspuljen, hvorfor byggearbejdet med etablering af toiletfaciliteter m.v. forventes igangsat primo december måned.

 

 

 

 

EFTERLYSNING


Foreningen Aasum Gamle Smedje efterlyser effekter, som kan relateres til en gammel smedje. Selvfølgelig allerhelst effekter fra den gamle smedje i Åsum, blandt andet den store uundværlige ambolt.

 

 

 

Kære medlemmer af beboerforeningen.

 

Vi er glade for at kunne videregive en rigtig god nyhed.

Odense Kommunes bydelspulje har tildelt Aasum Gamle Smedje kr. 471.500 kr.
til etablering af kloak, toilet og thekøkken samt opsætning af varmepumpe. Før
arbejdet kan gå i gang skal der indhentes byggetilladelse og godkendelser fra Slots og
Kulturstyrelsen, da smedjen er en fredet bygning. Og så venter vi spændt på svar i juni fra Realdanias fond Underværker, hvor vi har en ansøgning på 800.000 kr. til bedømmelse. Vi vil informere om renoveringsplanerne ved opslag ved smedjen.

Bestyrelsen har ændret sammensætning, da Jonathan Kvist er udtrådt og erstattet med suppleant Ole Melsen, der er jurist og i forvejen har hjulpet foreningen med rigtig meget af det svære papirarbejde.
De gode penge, vi får fra fonde, er forbeholdt renovering og kan ikke benyttes til drift. Selv om smedjen tilsyneladende ’ligger stille’, inden den kan benyttes af diverse aktive kunstnere og håndværkere, er der stadig driftsudgifter, der skal dækkes.

Vi opfordrer derfor alle med interesse for den gamle smedjes fremtid til at melde sig ind i foreningen ved at kontakte kassere Bente Adelgod telefonisk på 6151 7620 eller på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Der kan vælges mellem to medlemskaber, enten almindeligt medlemskab kr. 200 eller støttemedlemskab
kr.
1.000 årligt. Indbetaling på konto 5389 0245672 eller mobile pay 304602.

Tak for jeres bidrag.

Sinnet Bunde
Formand 

 

Smedegruppen har fået tilladelse fra Odense Kommune til at fælde træerne langs bækken ved smedjen for at skabe mere lys og luft omkring den.

Mikkel Tønnes og Kai Teilmann har udført opgaven og Hans Jørgen Nielsen har kørt det fældede materiale på sankthansbålet. 

 

 

 

 

 

 

Den nye foreninge Aasum Gamle Smedje vil gerne opfordre jer til at støtte vores ansøgning om midler til renovering af smedjen.

Det sker ved at gå ind på hjemmesiden                                    Foto: Bruun-Rasmussen.  www.undervaerker.dk/projekter/2020-foraar/aasumgamlesmedjekunstogkultur

og like vores projektbeskrivelse og også gerne skrive en kommentar til ansøgningen og ideen. 225 har allerede udtrykt deres støtte Smiley og vi tænker: jo flere jo bedre.

På hjemmesiden kan I samtidig se en ny video om planerne for renovering og fremtidig benyttelse, hvor frivillige i alle aldersgrupper kommer til orde.

De bedste forårshilsner
i denne underlige tid!
Sinnet Bunde
Formand

 

Når du læser dette, er det forår, og foreningen Aasum Gamle Smedje har fungeret et halvt års tid. Vi har haft travlt som bestyrelse, og vi har trukket på en del frivillige kræfter uden for bestyrelsen for at komme godt fra start. Vi har holdt kunstauktion i december og generalforsamling i februar, og i marts måned forventer vi svar på den første store ansøgning fra Forstadspuljen i Odense Kommune, som forhåbentlig vil kunne hjælpe os på vej med renovering af den historiske smedje.

Vi har fået en del donationer, så vi er optimistiske, men vi har brug for flere medlemmer. Både for at  forankre foreningens arbejde i et aktivt netværk, men også for at kunne markere og dokumentere opbakning til vores ideer om at skabe et åbent og aktivt kunst/kunsthåndværkermiljø omkring smedjen, når vi fremover søger økonomiske midler ved fonde. Støt derfor gerne foreningen med dit medlemskab ved at indbetale kr. 200 (pr. person) på bankkonto 5389 – 0245672 eller ved at benytte Mobile Pay 304602. Tilkendegiv også meget gerne din støtte til foreningens arbejde ved at ’like’ vores kommende  fondsansøgning til Realdanias midler ’Underværker’ under overskriften. ”Aasum Gamle Smedje danner rammen om kunsten og kulturhåndværket – fra fortid til nutid”.

Realdania fonden ”Underværker” har til formål at ”Fremme nye rammer for fællesskaber” og har ansøgningsfrist den 27. marts. En del af bedømmelsesgrundlaget vil være folkelig opbakning til
projektet, som foregår ved at ”like” vores projekt “Smedjens kunst og kulturhåndværk”.
Tekst og selve projektet kan tilgås på http://www.undervaerker.dk. Ansøgningen skal have mindst 200 ’likes’ for at komme i betragtning, så del gerne budskabet – alle kan ’like’.

 

Hjælp søges!
Kære alle…

Så er vi klar til at gå i gang med at ruske nyt liv i vores gamle smedje. Det helt store arbejde må vi nok overlade til professionelle! Men der er mange store og små opgaver, som kun kræver gåpåmod og god vilje.

Besidder du de egenskaber, er det lige dig, vi står og mangler? Vi er en lille ”praktisk arbejdsgruppe”, som har uddelegeret opgaver til os selv! Og vi kunne godt bruge nogen at koste rundt med. . . nej. . .
naturligvis er vi fælles om arbejdet, og ingen ud over dig selv stiller krav til din indsats! Tidspunktet kan i princippet være hele døgnet. . . der er indlagt el.

Men skal det være lidt socialt, og det skal det vel. . .må vi sammen planlægge!

Vil du ”gi en hånd” så kontakt:
Ole tlf. 23 66 99 39
Alex tlf. 22 22 22 82
Og kom med på holdet….

Smedjens praktiske arbejdsgruppe

 

 

Kunstauktion i Aasum Gamle Smedje.

Søndag den 1. december 2019 blev der for første gang nogensinde afholdt en kunstauktion i Åsums 200 år gamle smedje.

Smedjen overdrages forventeligt af Odense Kommune til den nydannede forening Aasum Gamle Smedje den 1. januar 2020.

Auktionen blev afholdt som støtte for den nydannede forening, og alle kunstværkerne som blev  bortauktioneret var således skænket foreningen af udøvende kunstnere herunder flere af de lokale.

Auktionen var flot besøgt og indbragte således også foreningen den fornemme sum af 20.400 kr.

På bestyrelsens vegne
Jess Wulff-Hansen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevaring og fornyelse af Aasum Smedje

Siden den gamle smedje i Åsum blev oprettet i 1818, har den indgået i landsbyen som samlingspunkt. Ikke kun som stedet hvor hesten blev skoet eller ploven blev repareret, men også som mødested, sladrehjørne og opslagstavle. Mange kunstnere, både kendte og mindre kendte, har gennem tiden fundet et godt motiv i smedjen. I 1893 malede H.A. Brendekilde sit billede ”De sidste nyheder” her, og Herman Madsen og Rasmus Lohmann har ligeledes foreviget den gamle smedje.

Funktionen som smedje ophørte i 1966, og efter nogle år tog beboere initiativ til, at den smukke bygning blev fredet og overtaget af kommunen. Den blev udlejet til kunstnere, der her kunne smede figurer eller skabe malerier. Den sidste udøvende kunstner var Helge Gunge, der både malede og huggede i sten. Fra at være et motiv for skiftende kunstnere blev smedjen til værksted for skiftende kunstnere.

En gruppe beboere vil gerne sikre, at smedjen kan forblive Åsums smukke vartegn, samtidig med at den kan danne ramme for kunstneriske aktiviteter, og da Odense kommune har ønske om at afhænde bygningen, er der skabt grobund for endnu en forening i Åsum ud fra devisen: ”den bedste måde at forudse fremtiden på, er ved at skabe den selv”. Odense kommune har vist positiv interesse for at overdrage smedjen til en forening, der kan sikre dens fremtid.

D. 30. september blev der derfor holdt stiftende generalforsamling for foreningen ”Aasum Gamle Smedje”, og af den nye forenings vedtægter fremgår det at: Foreningens formål er at overtage, bevare og renovere smedjebygningen i overensstemmelse med fredningen som en del af det landsbymiljø, der udgøres af kirken, rytterskolen, bystævnet og smedjen. Bygningen tænkes anvendt som ramme for kunstneriske og kulturelle aktiviteter og for aktiviteter til gavn for fællesskabet.

Foreningen skal via aktiviteter i bygningen skaffe indtægter til drift og løbende vedligeholdelse af bygningerne. Samtidig vil foreningen søge at opnå støtte fra fonde, virksomheder mv. til bevaringsopgaver og mulige ændringer i bygningerne og af området omkring bygningerne, som kan
understøtte mulighederne for de nævnte aktiviteter.

Efter generalforsamlingen er bestyrelsen konstitueret således:
Formand Sinnet Bunde, Buchwaldsgade 15, Odense C (4118 6081)
Næstformand Jonathan P. Kvist, Gartnervænget 15, Åsum (5160 0862)
Kasserer Bente Adelgod, Ryttervejen 5, Åsum (6151 7620)
Sekretær Jess Wulff-Hansen, Ryttervejen 7, Åsum (6177 8506)
Bestyrelsesmedlem Alex Hold, Åsum Bygade 4, Åsum (2222 2282)

Der kan nu tegnes medlemskab ved at kontakte foreningens kasserer Bente Adelgod telefonisk på 6151 7620 eller på mail: adelgodbente@gmail.com, og der kan vælges mellem flg. medlemskaber. Alle, der har
tegnet medlemskab, vil, så snart vi har oprettet bankkonto m.m., få meddelelse om betaling.

Normalt medlemskab kr. 200 årligt pr. person
Støtte medlemskab kr. 1.000 årligt for firma eller privat
Sponsor støtte/startkapital Kr. 2.000 som engangsbeløb Kr. 5.000 som engangsbeløb
Kr.  ? som engangsbeløb

Der vil senere i bladet blive orienteret om muligheder for at deltage aktivt i smedjen som udøvende kunstner eller udstiller/underviser. Er du interesseret i at høre mere om disse muligheder, kan du kontakte Annette Bøge Huulvej på tlf. 2255 5858 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller Sinnet Bunde på tlf. 4118 6081 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Allerede nu indkaldes der til årlig generalforsamling i ”Aasum Gamle Smedje” onsdag d. 26. februar 2020 kl. 19.00 i Rytterskolen.

Sæt kryds i kalenderen – bestyrelsen håber, vi har mange flere spændende oplysninger på det tidspunkt, og at mange har forslag til bestyrelsen.

Evt. forslag sendes til formanden på mail senest 14 dage før generalforsamlingen.

Sinnet Bunde
Formand

 

 

 

"Aasum Gamle Smedje"

Det var et godt møde, vi fik afholdt den 25. juni 2019. Ok tilstrømning af deltagere, der ikke sprængte Rytterskolens rammer, men de 25, der var mødt op, havde virkelig noget at byde ind med. Interessen var stor, og vi fik en god konstruktiv diskussion.

Det på trods af at vi – den lille gamle smedegruppe – startede mødet med et kritisk og på ingen måde optimistisk oplæg. Det skyldtes, vi nogle dage før havde været til møde med Odense Kommune for at få afklaret forskellige spørgsmål ved en evt. overdragelse af smedjen.

Efter mødet med kommunen sad vi tilbage med det indtryk, at kommunen helst ser, vi opgiver vores planer. Det blev mere end antydet, at en sådan opgave kunne vi som by ikke løfte. Og i øvrigt havde man meget travlt med at skille sig af med bygningen, så et hurtigt salg til den højstbydende private køber ville for kommunen være en optimal løsning.

Vores frygt for at bygningerne ville risikere at blive misligholdt ved salg til en privat, var efter kommunens mening helt ubegrundet. Vi glemmer vist, sagde en embedsmand med forstand på sådanne sager, at landets love er så effektive, at ingen kan misligholde en fredet bygning. Og dog… da vi kom hjem, kunne vi læse i nogle dokumenter, at kommunen siden 2017 har valgt at ignorere et straks påbud. I en rapport, de selv har fået udarbejdet, blev de pålagt at istandsætte en utæt skotrende! Men vi har ved selvsyn set, at man valgte at løse problemet ved at sætte en spand under, som naturligvis for længst er fyldt. Men selvfølgelig hvis en ekspert i lovgivning om fredede bygninger i 2019 siger, der er intet at frygte, må det jo passe?

Det var en noget deprimeret oplevelse. Vi var tæt på at smide håndklædet i ringen. Vores åbenbart naive forestilling om, at politikere og embedsmænd ville være lykkelige, hvis aktive borgere i et område vil tage ansvar og frivilligt hjælpe med at sikre et bevaringsværdigt miljø og en kulturarv, som smedjen er! Men heldigvis vil kommunen fastholde det gamle tilbud om, at vi kan overtage bygningerne, hvis vi kan oprette en demokratisk forening til at drive bygningerne – bare vi skynder os lidt.

Heldigvis ville de fremmødte på borgermødet det anderledes. Naturligvis kan man se, der ligger en kæmpeopgave, som ikke lige kan klares med et hurtigt snuptag. Men interessen for at sikre miljøet ved smedjen i byens centrum er så stærk, at forsamlingen blev enige om sammen at løfte den store opgave.

Vi fik valgt en arbejdsgruppe bestående af syv personer med meget forskellige kompetencer. Gruppens opgave bliver at lave en arbejdsplan for det videre arbejde og udarbejde et oplæg til en snarligt stiftende generalforsamling, så vi sikrer os et juridisk grundlag for overtagelsen af "Aasum Gamle Smedje".

Gruppen består af: Emil K. Held - Jens Ole Melsen - Jonathan P. Kvist - Sinnet Bunde - Annette Huulvej - Jess Wulff-Hansen - Alex Hold.

Alex Hold

 

 

"Aasum Gamle Smedje"

Hvad mener du?

Skal byen tage ansvaret for den gamle smedje? Eller skal vi lade kommunen sælge den gamle smedje til den højstbydende, endda med krav om at inddrage en del af Smedens Plads til den nye
ejer!

NEJ! Siger Vi, den lille selvbestaltede gruppe!! Vi vil ikke tillade, at en 200-årig fredet kulturarv bliver overdraget til en privat ejers forgodtbefindende! Men konsekvensen af et NEJ er, at vi selv må påtage os ansvaret for bygningen. Altså sige JA til et projekt, hvor vi får lov til overtage ansvaret for den gammel smedje, som er uden varme, køkken og toiletfaciliteter. Det kræver naturligvis grundige overvejelser, ikke mindst de økonomiske aspekter og vilkår. Det har vi diskuteret i gruppen, men vi er langt fra at have svaret på alle spørgsmålene…. Lige nu er status:

1. Det ligger fast, at kommunen har tilbudt, at vi kan få overdraget bygningen, som en slags ejer/låne aftale. Betingelsen er, at vi laver en demokratisk forening med det formål at varetage interessen og påtage sig ansvaret og forpligtigelserne for bygningerne. Hvis foreningen går i opløsning overtager kommunen bygningerne igen.

2. Vi må undersøge, hvordan bygningerne kan istandsættes, så de kan bruges hele året. Det er en forudsætning for, at vi kan tjene penge til husleje, forbrug og vedligeholdelse. Her er kommunen, Realdania og fonde en mulighed.

3. For at skabe liv og indtægter er tanken at skabe et åbent kunstnerkollektiv (omkring 10 pers.) - gerne forskellige kunstarter. Vi kalder det åbent, fordi vi ønsker adgang for gæster. Og kunstnerne skal kunne sælge deres kunst fra værkstedet.

4. Vores planer om at etablere Smedens Plads som et interessant opholdssted for byen og opsætte en skulptur af Jens Galschiøt er stadig intakt.

5. Vi har fastlagt et møde med rådmand Jane Jegind i juni, hvor vi forventer at få kommunens holdning til bygningernes fremtid og rådmandens vilje til at støtte vores projekt.

6. Indkaldelse til stiftende generalforsamling for at få vedtægter og love på plads.

Kom til debatmøde & stiftende generalforsamling
tirsdag, den 25. juni 2019 kl. 19.00 i Rytterskolen

Vi har fået kunstner Jens Galschiøt til at komme og fortælle om den skulptur, han skal lave til Smedens Plads. Samtidig vil han komme med sit syn på ideen om at etablere et kunstnerkollektiv i smedjen.

Herefter vil sidste nyt om konsekvenserne ved at overtage den gamle smedje blive fremlagt, så vi sammen kan drøfte den gamle smedjes fremtid.

Vi håber mødet kan afsluttes med stiftelse og valg til en forening, der vil tage ansvaret og varetage driften af:

Smedjen - Smedens Plads – Skulpturen.

Med venlig hilsen

Mogens Burmølle – Poul Poulsen – Jess Wulff Hansen – Alex Hold

 

 

Smedjen/Smedens Plads

Når man arbejder med renovering af vores nye plads, vil virkeliggøre fremstilling af en skulptur og ønsker at overtage brugsretten til en gammel smedje, er det ikke noget, man lige gør på 5 minutter. Når man så ovenikøbet ikke har nogen penge, står man over for det, man kalder en ”lille” udfordring! Men til almen orientering har vi ikke mistet modet, der er stadig overskud til en kort statusrapport.

1. Ændringer og renovering af Smedens Plads:
Vi har holdt møde med landskabsarkitekt Bo S. Hune, Odense Kommune. Han har heller ikke nogen midler. Så vi går selv i gang med at tegne pladsen, som vi mener, den skal se ud. Herefter skal der laves en ansøgning til ”Bydelspuljen” – det er organet, hvor penge til et sådant projekt skal søges. Desværre er det kun en gang om året, de tager imod ansøgninger, og det er først til efteråret.

2. Få lavet en Smede-skulptur til opsætning på pladsen:
Vi har indsendt en ansøgning til Odense kommunes kunstfond om hjælp og økonomisk støtte. De har endnu ikke svaret tilbage. Vi forventer ikke, de har midler til at dække hele udgiften til en sådan skulptur. Albani-fonden er et godt bud på en anden ansøgningsmulighed!

3. Få brugsretten til den gamle Smedje:
Umiddelbart den letteste opgave! Men desværre har byrådet vedtaget: Hvis en lejer opsiger sit lejemål i en kommunal ejendom, skal lejemålet ikke genlejes, men man skal forsøge at sætte ejendommen til salg. Om kommunen vil/kan sælge den fredede Smede er et spørgsmål?

Vi havde, inden vi blev bekendt med denne passus, leget med tanken om at henvende os til Realdania, i et håb om de måske var interesseret i købe den gamle Smedje. Hvis de er interesseret, vil vi få en ejer, som efter alle kunstens regler vil istandsætte og frem over vedligeholde bygningerne til ug med krys og bolle.

Da vi blev bekendt med Kommunens holdning, skyndte vi os at sende en ansøgning til Realdania om deres interesse i at overtage Smedjen. Ansøgningen er begrundet med, vi har en 200 årig historisk interessant fredet Smedje, som vi ønsker efter en renovering at udleje til en gruppe kunstnere, som sammen kan skabe et inspirerende miljø til glæde for byen og dem selv! Herudover vil vi som by være interesseret i at anvende området og bygningen til enkeltstående aktiviteter
for børn og voksne.

Vi fik hurtigt svar fra Realdania og har med Arkitekt Frants Frandsen besigtiget bygningerne. Han kunne meddele, at Smedjen ikke lige lå til højrebenet, men Realdania ejer i dag ingen gammel Smedje, så det talte måske til vores fordel? Vi fik et konstruktivt møde, men desværre er det ikke Frants Frandsens afgørelse alene. Vi skal lige igen gennemgå bygningen indvendig, inden sagen sendes videre til en endelig afgørelse.

Her står vi i dag ingen løsninger, men masser af udfordringer!

Alex Hold
Åsum Beboerforening

 

 

Skulptur til Smedens Plads

Så blev Smedens Plads en realitet, kommunen har opsat et stort skilt. Ikke det smukkeste man har set, men for svagtseende må behovet da være dækket?

Men et stort skilt gør det ikke alene! Området er som før, vel ikke hvad man forbinder med en plads? Nej… langt fra!

Efter min ikke planlagte sygdom, er jeg hjemme igen. Når man bliver slået tilbage til start af en blodprop, må dele af kroppen lære det hele forfra. Som et lille plus får man tid til tanker! Også Smedens Plads var oppe at vende! Den smukke smedje må da for pokker sammen med bystævnet kunne fremstå som en perle i byens centrum. Spørgsmålet er blot, hvordan gør vi det?

Skal man lave noget, der batter, må man ikke tænke for småt! Hvad gør en plads til en plads? Der skal være noget, der samler og får en til at stoppe op, man skal drages…. til det er en skulptur ideel. Så naturligvis må vi have en skulptur, der gør vores lille plads til noget unikt.

Med det udgangspunkt blev den selvbestaltede ”Smedens Plads gruppe” med oldermand Mogens Burmølle og Poul Poulsen fra Lokalhistorisk Arkiv indkaldt. Den lille gruppe var heldigvis enige om, at nu skulle vi tænke visionært!

Vi valgte at kontakte kunster Jens Galschiøt, en lokal (Odense) kunster. Han har lavet mange naturalistiske skulpturer bl.a. på havnen i Århus.

Vi besigtigede sammen med Jens pladsen og besluttede, at en smed skulle indgå i skulpturen, men den traditionelle smed, der står ved en ambolt og slår på et stykke jern, syntes vi var lidt for kedelig.

En bronzeskulptur er ikke gratis. Jens mener, at en sådan vil koste omkring 450.000 kr. Uha… det er mange penge. Vi må rundt med hatten, finde nogle fonde der synes om vores projekt! Skal man gøre sig til hos sådanne fonde, vil en blåstempling fra Odense Kommunes Kunstfond nok være en fordel. Skal vi ofre så mange penge på en skulptur, må pladsen fremstå som en helhed, ikke kun en ny bænk m.m. men et spadestik dybere. Vi var derfor enige om at få Odense Kommunes landskabs-arkitekter ind over. Måske fik de lyst til at gå ind i projektet med ideer og penge?

For nemheds skyld kommer her udpluk fra den skrivelse, der er sendt til Odense Kommunes
landskabsarkitekt Bo S Hune:

Det at skabe en interessant sammenhængende plads har naturligvis givet os nogle udfordringer, og det er i den forbindelse, vi håber I/du med jeres erfaring og ekspertise vil kunne finde interesse i at indgå med ideer og hjælp, så vi får skabt en smuk plads.

Vi har i vores arbejdsgruppe følgende projekter og ideer, som vi lige nu arbejder på i forventning om at skabe et aktivt miljø omkring smedjen:

• Opsætning af en skulptur! Har holdt møde med kunstner Jens Galschiøt. Lige nu er idéen en bænk, hvor en smed holder frokostpause med sin øl og madkasse, omkring ham står hans værktøj.

• Planlagt ansøgninger hos fonde, i den forbindelse talte jeg med Anders W Bertelsen Odense Kommunes Kunstfond, som gerne ville assistere!

• Den gamle smedje er ejet af Odense Kommune og er stillet til rådighed for en kunstner. Denne kunstner er desværre lige død. Derfor arbejder andre kræfter i byen (Lokalhistorisk arkiv) på at kunne overtage lokalerne med et ønske om at skabe et aktivt miljø inde i bygningerne til gavn for hele området.

• I den forbindelse vil vi meget gerne tale med dig om muligheden for inddragelse af Real Dania, da bygningen er fredet og må siges at have historisk værdi for eftertiden.

• Der er opsat et lavt men stort skilt ”Smedens Plads” og parkforvalter Hanne Pedersen har lovet en mindre istandsættelse af pladsen. (Jeg vil kontakte hende i morgen og bede om at sætte arbejdet i bero, til vi har lidt mere præcis afklaring).

Jeg har siden talt i telefon med Bo Hune, han vil gerne være behjælpelig, men vil p.t. ikke love, hvor meget han kan bidrage med.

Som det nok vil fremgå, er et skilt blevet til mange tanker og ideer. Vi synes naturligvis, det er spændende projekt men også et stort projekt, som vi ikke vil stå alene med. Derfor indkalder vi til informationsmøde, så vi sammen kan få skabt en plads og et miljø i centrum af vores by. (Se opslag andet sted i bladet).

Alex Hold

Åsum Beboerforening

 

 

Tillykke Odense!

Ja! Tillykke Odense, så har Åsum igen beriget byen!
Denne gang med en ”Smedens Plads” som bliver hele pladsen foran den Gamle Smedje.

Jeg har gennem årene til Odense kommune været med til at sende skrivelser og holde møder om ønsker, vi beboere i Åsum har stillet. Det har været en tung proces, som ikke har givet væsentlige resultater. Når vi taler trafik, er vi i 5 år holdt hen med løfter ”nu sker der noget”; men virkeligheden er noget andet! Og bedre busforbindelser til Åsum ender hver gang med; ”Vi takker for jeres henvendelse, men det er desværre umuligt, Vollsmoses bytrafik vil bryde sammen, hvis vi skal efterkomme jeres ønsker”.

Så optimismen var ikke stor, da det faldt i mit lod at skrive til Odense kommune om etablering af ”Smedens Plads” ved Åsums gamle smedje.

Først den 15. juni fik jeg snøvlet mig færdig til at sende en ansøgning. Og for en gang skyld valgte jeg at satse højt og sende den til borgmesterkontoret med et håb om at få sat en proces i gang.

Allerede den 18. juni lå der et positivt svar fra Anne Velling adm. direktør, som kunne meddele, at man så velvilligt på ansøgningen, men vi skulle lige præcisere, hvor stort et område pladsen skulle dække.
Fantastisk… ikke alt den snak med møder, besigtigelse og kaffetår, her blev kaldt til handling.

Så Mogens Burmølle (Oldermand), Poul Poulsen (Lokalhistorisk arkiv) og undertegnede
(Beboerforeningen) mødtes samme dag på pladsen for at beslutte dens størrelse. Vi blev hurtigt enige om, at det oprindelige smedjeområde foran bygningen, græsskråningen, gang/cykelsti og hele det ”nye” tingsted omkranset af stensætning og bybækken skulle være en helhed og blive til ”Smedens Plads”.

I vores tilbagemelding ville vi indstille at gøre pladsen mere sammenhængende. Opsætning af nye borde/bænke med affaldskurve. Opstramning af bystævnet med beskæring, måske ny beplantning?

Men ingen smedje uden vand, så en fritlægning af adgangsvejen fra smedjen til bækken skal åbnes igen. Den står i dag tilgroet med store vildskud af træer, rødderne er godt i gang med at ødelægge stensætningen omkring bækken. Samtidig får vi den smukke gamle vejstenbro fritlagt, og se selv efter…. det er et smuk syn!

Den 2. juli lå der en endelig godkendelse for den nye plads i Åsum.

Den 6. juli fik vi en positiv tilbagemelding fra Hanne Pedersen Parkforvalter- Odense NØ/SØ. Hun havde besigtiget området og var enig i, at det trænger til et løft. Hun ville vende tilbage lige efter sommerferien.

Effektivt og en positiv oplevelse! Vores ønske var en ny plads i Åsum med opsætning af en informationstavle og opstramning af området.

Alt tyder på, at det får vi.

Når det hele falder på plads, må vi se, hvordan vi får indviet pladsen på en festlig og minderig måde….

Alex Hold.
Formand Åsum Beboerforening.

 

”Smedens Plads”

Man skal huske ikke at give folk for mange valgmuligheder!

Det kan hurtigt afstedkomme en voldsom diskussion og en risiko for at man mister fokus!

I oplægget til opkaldelsen af en plads ved den gamle smedie i Åsum var navnene Smedjens Plads og Smedens Plads nævnt i flæng.

Når det så samtidig udtales af en fynbo, hvor sproget gør det svært at høre forskellen på de to ord, var banen kridtet op til en god diskussion!

Heldigvis var det besindige folk der var bænket til bylaugsmødet i år!

Så meget hurtigt kom alle ned på jorden igen, og vi fik konstateret et udbredt ønske om at oprette en ”SMEDENS PLADS” med beliggenhed ved bænken foran Aasum Smedje.


Foto: Ken Lyndrup ©

 

Få dage efter kunne ideen sendes videre til byens ”Lokalhistorisk Arkiv”, som har lovet at være behjælpelig med at finde den rigtige vej frem til målet.

Så til almen orientering skulle sagen være i de bedste hænder!

Pladsgruppen