Aasum Sogns Beboerforening blev stiftet i 1989 med det formål:

- at varetage beboernes fælles interesser såvel indbyrdes som over for tredjemand, eksempelvis kommunen og andre myndigheder.

- at værne om sognets og landsbyens historiske, landskabelige miljømæssige værdier.


Baggrund: Et af incitamenter til at Aasum Sogns Beboerforening blev dannet var de trafikale forhold i og omkring Aasum. Beboerforeningen er stadigvæk i konstant dialog med Odense Kommune omkring trafikforholdene og ikke mindst skolevej til Seden Skole.


Beboerforeningen er en åben upolitisk forening og alle arrangementer er åbne for alle.


Der afholdes generalforsamling hvert år i marts måned, hvor alle er velkomne, men kun medlemmer, der bor i sognet, har stemmeret.


Foreningen har p.t. 130 medlemmer.


Kontingenter er: 400 kr pr. husstand og 200 kr. for pensionister.


Af kontingentet er der afsat 100 kr./ 50 kr. til Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv der er en arbejdsgruppe under beboerforeningen


Bestyrelsen sammensætning, og referat fra sidste generalforsamling, samt beskrivelse af vores aktiviteter kan ses på: www.Aasumby.dk/beboerforeningen


Følgende faste arrangementer har beboerforeningen:

- Sogneaftner i samarbejde med Menighedsrådet og Lokal Historiske Arkiv.

- Fastelavn med tøndeslagning.

- Sankt Hans Aften med fællesspisning og bål på engen.

- “Aasum open “ petanqueturnering for alle generation i august.

- Markedsdag med æblepresning og mange forskellige boder. Sidste lørdag i september hvert år.


I samarbejde med de øvrige foreninger har vi et Sogneblad som udkommer 4 gange om året.


Som et godt supplement til dette fik beboerforeningen en bevilling fra forstadspuljen til oprettelse af en hjemmeside for sognet - www.aasumby.dk - hvor der løbende vil blive orienteret om aktuelle aktiviteter fra alle foreninger.