Referat af Generalforsamling i Aasum Sogns Beboerforening

Onsdag d. 30.03.2011.


1. Valg af dirigent

Sinnet Bunde blev forslået og valgt som dirigent.


2. Formandens beretning.

Helle Troelsen aflagde beretning for beboerforenings aktiviteterne det sidste år, derefter supplerede Poul Poulsen med beretning fra trafikudvalget og Hanne Trydeman aflagde beretning fra Lokalhistorisk Arkivs aktiviteter det forløbende år.

Beretningerne blev godkendt.

Beretningerne finder du længere nede på siden.

3. Regnskab for 2010.

Regnskab 2010 for beboerforeningen viser et overskud på kr. 203.485,81 og formuen pr. 31.12.10 er kr. 214.349,50. 

Regnskab 2010 for Aasum Sogneblad viser et underskud på kr. 769,53 og formuen pr. 31.12.10 er kr. 13.814,79. 

Regnskab 2010 for Aasum Lokalhistoriske Arkiv viser et underskud på kr. 1902,76 og formuen pr. 31.12.10 er kr. 9737,77.

Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen forslår uændret kontingent.

Forslaget blev vedtaget.

5. Indkomne forslag.
 
Forslag til anvendelse af overskuddet fra salg af forsamlingshus.

1. Etablering af kanoplads og køb af kanoer.

Sinnet Bunde fastholdet sit forslag om etablering af kanoplads og indkøb af kanoer.

Budget for det stillede forslag:
Etablering af kanoplads kr. 30.000
3 kanoer á ca. kr. 6000 kr. 18.000
8 padler kr.   2.800
10 veste kr.  4.000

Beboerforeningen supplerer forslaget med køb af trailer kr. 15.000

I alt kr. 69.800

2. Køb og opsætning af fuglekasser med indbygget kamera.

Beboerforeningen foreslår at der købes  fuglekasser med indbygget kamera. Det skal være forskellige fuglekasser til forskellige fuglearter. Kameraoptagelser kobles til Aasum Sogns hjemmeside, hvor beboerne kan følge processen. Det foreslås endvidere, at der  på generalforsamlingen nedsættes en arbejdsgruppe, der har til opgave at udvælge og indkøbe fuglekasserne,  samt at sikre at kameraoptagelserne kobles til hjemmesiden.

Der afsættes en pulje til formålet på kr. 10.000

3. Pulje afsættes til køb af legeredskaber.

Beboerforeningen foreslår, at der afsættes en pulje til køb af diverse legeredskaber som kan tages frem når der afholdes arrangementer i Aasum, f.eks. Sankt Hans, markedsdag, majfest o.l.
Bestyrelsen for beboerforeningen undersøger muligheden for at indkøbe og opsætte en tipi i anlægget ved åen.

Der afsættes en pulje til formålet på kr. 25.000


4. Forslag om at genoptage filmprojektet.

Beboerforeningen foreslår, at filmprojektet genoptages og at der tages kontakt til Niller, som har optagelser liggende.
Der afsættes en pulje på kr. 25.000.

5. Forslag om at henlægge halvdelen af beløbet til senere anvendelse.

Beboerforeningen foreslår at det resterende beløb henlægges til senere brug.

Der er i alt forslag til indkøb for et samlet beløb på kr. 129.800.
Der er forslag om henlæggelse af resterende beløb på kr. 140.200.

6) Forslag fra Lars om indkøb af GPS til skattejagt m.m. kr.    3.000,00.

7) Forslag fra Preben om indkøb af hjertestarter kr. 5.000,00 -10.000.00.

Forslagene blev diskuteret og bestyrelsen fik bemyndigelse til at arbejde videre med forslagene.

6.Valg til bestyrelsen.

3 bestyrelsesmedlemmer:

Poul Poulsen, Lene Uglebjerg og Bente Knudsen var på valg – genopstillede og blev genvalgt.


2 suppleanter til bestyrelsen:

Viggo Føns og Anette Vestergård genopstillede og begge blev genvalgt.

2 revisorer:

Inger Reitz og Per Lind Thomsen genopstillede og begge blev genvalgt.

1 revisorsuppleant:

Helge Nielsen genopstillede og blev genvalgt.


7. Eventuelt

Beboerforeningens beretning 2011


I det forløbne år har beboerforeningens bestyrelse afholdt 6 møder som er blevet holdt på skift hos bestyrelsens medlemmer. Det har som sædvanligt været både konstruktivt og hyggeligt.

Vi har et stabilt medlemstal i foreningen på 135 medlemmer, en lille stigning på 3 medlemmer. Vi er i bestyrelsen spændte på at se, om det lykkes os at få vakt en interesse for beboerforeningen hos de nye tilflyttere i Utzons Park, så de både melder sig ind i foreningen og deltager i de aktiviteter vi afholder. Det er planen, at der vil blive lavet en velkomstfolder til nye tilflyttere til Åsum.

Det har været et særdeles aktivt år, hvor vi har arbejdet stabilt med både kendte og tilbagevendende opgaver, men vi har også igangsat nye initiativer.

Aktiviteter
For anden gang afholdt vi en skralde-indsamlingsdag i april måned, på  Danmarks Naturfredningsforenings Skraldedag. Vi blev inddelt i hold og samlede affald  langs vejene og på fællesarealerne i Åsum. Vi kunne med de mange sække fyldt med skrald konstatere, at rigtig mange forbipasserende ikke skænker det en tanke, at andre skal leve med deres affald, eller bliver nødt til at samle op efter dem, hvis vi vil bevare en ren og attraktiv landsby.  Der blev samlet alt ind, - lige fra lortebleer til øldåser og udbrændte motorer. Der mødte kun få folk op på skraldedagen sidste år, og vi håber meget på at flere vil dukke op på den kommende skraldedag på søndag den 3. april.  Vi mødes kl. 14.00 ved Rytterskolen, hvor der uddeles skraldeposer og ruteplan. Efterfølgende serveres der kaffe og kage på Rytterskolen.

I maj sidste år startede vi en ny tradition op. Vi afholdte sammen med Galleri Bækskov en majfest i bidende blæst og kulde.
Dagen startede med at binde majstangs-kranse i Galleri Bækskov og efterfølgende bandt vi dem på majstangen som var placeret i anlægget. Der blev danset folkedans, leget gamle fælles lege og der blev serveret æblekage og kaffe. Vi håber på bedre vejr i år, hvor majfesten holdes den 1. maj.

Skt. Hans blev som sædvanlig holdt i haven ved Rytterskolen i et fantastisk midsommervejr. Viggo og Hans Jørgen havde sørget for bål og engen var gjort klar, Mikkel havde kreeret årets heks og skuespilleren Rasmus Skovmand holdt båltalen, som var et skuespil over Midsommersangen. Mange sluttede sig til at hjælpe med de praktiske gøremål, da teltene blev slået op, borde og stole sat frem – og pakket væk igen. Tak for hjælpen.
Tilslutningen til Skt Hans var igen i år stor. Vi havde suppleret med endnu flere stole og borde, som vi havde købt for overskuddet fra salget af forsamlingshuset, og dem blev der god brug for.

I August holdt vi Petanqueturnering. Vi havde fint besøg fra TV2. Waders og Laksko blev optaget, og både Poul og Salvator e var aftenens tv-stjerner. Salvatore instruerede seerne i petanquekunsten og Poul berettede om Åsum og de gamle traditioner vi har med hensyn til aktiviteter og fællesskab i vores landsby. 

Markedsdagen blev holdt den sidste lørdag i september måned.  Igen i år var der rigtig mange boder også nye boder med et bredere udvalg af varer. Og markedsdagen var velbesøgt. Måske var det fordi, at vi var mere målrettede med hensyn til at reklamere for dagen. Der var både annonce i ugeavisen og der blev delt flyers ud ved Fjordens dag.
Vores nyindkøbte æblemostanlæg blev sat op, men det var sparsomt med mostningen. Sommeren kom sent og eftersommeren var kold, så æblerne var temmelig sure og var ikke parat til høst.

Endnu en ny tradition blev etableret i december, hvor vi arrangerede julestue, denne gang også i et samarbejde med Galleri Bækskov.
Der var arbejdende værksteder, hvor man kunne lave konfekt, juleklip, dekorationer, pileflet og fuglekugler.
Cathrin, Knus Aage og Ole Hedegaard sørgede for, at vi fik sunget fællessang, og Per Lykke læste en julehistorie.
Der var fuldt hus, hvilket vidner om, at det er et arrangement som beboerne i Åsum ønsker at slutte op omkring.

Fastelavn var særdeles godt besøgt . I år var det især småbørnsfamilier der mødte op til arrangementet. Dagen startede i kirken og sluttede af iRytterskolen med tøndeslagning, slik og fastelavnsboller.
Vi planlægger til næste år, at lave det til et fællesarrangement sammen med menighedsrådet.

Og så har vi sogneaftenerne som arrangeres i et samarbejde mellem menighedsrådet, lokalhistorisk arkiv og beboerforeningen. Temaerne har igen i år været mangfoldige. Vi har haft foredrag af Nina Collatz Christensen fra Odense Zoo som fortalte om sin deltagelse på Galathea 3’s togt fra New Zealand via Antarktis til Chile, Erica Herløv Hansen førte os ind i håndlæsningens blindtegningens univers, en sogneaften blev holdt på Rågelund efterskole, et andet foredrag af Lucy Bergstrøm handlede om Fynbomalerne, Familien Nielsen fortalte om deres familie-ekspedition til Australien, Bodil Holm Sørensen fortalte om Ladbyskibet, og tidligere politimester i Odense, Lars Rand Jensen holdt et fordrag om ”Tryghed i hverdagen”.
 
Beboerforeningen deltager hvert år ved Fold dig ud møde i Agedrup sammen med øvrige foreninger i Seden og Agedrup. Her orienterer man hinanden på tværs af sognene om, hvad der sker og man får drøftet fælles udfordringer og initiativer i området.

Det var også i 2010, at vi fik offentliggjort overskuddet fra salget af forsamlingshuset. Først blev der meldt ud, at beboerforeningen andel lød på kr. 247.476, senere modtog vi endnu et beløb på kr. 3000.
På Bylaugets generalforsamling blev det besluttet at dele laugets andel mellem idrætsforeningen og beboerforeningen, med kr. 33.000 til hver. Alt i alt har vi således modtaget  kr.283.476. Beboerforeningen har disponeret over et mindre beløb herfra til køb af borde og stole.

Beboerforeningen bidrager også til sognebladets indhold og Aasum-by’s hjemmeside.
Hjalmar Reitz har tidligere løftet en meget stor opgave som hovedansvarlig for bladet. Sognebladet kører videre med Per Lind Thomsen som hovedredaktør, Poul og Thomas læser korrektur, Alex sætter annoncer op.  Sognebladet sendes elektronisk til trykkeriet, og Sinnet har så tilbudt at hente bladene når de er færdige. Med fælles hjælp lykkes det os at løfte opgaven.  I den forbindelse vil vi gerne rette en stor tak til Sognebladets redaktion og til Ken Lyndrup som har påtaget sig opgaven i at være web-master på vores hjemmeside.

Jeg vil til slut sige mange tak til både foreninger i byen og til de beboere som gang på gang hjælper os med at kunne stable de mange aktiviteter på benene til gavn for os alle i Aasum. Og tak til bestyrelsen for det gode og hyggelige samarbejde.
Helle Troelsen (formand)

Nyt fra trafikudvalget: (Poul Poulsen)

Trafiktælling:
Der blev i sommeren  2010 lavet trafiktællinger Snedkerstræde, og  svaret fra Odense Kommune var:
ÅDT (ÅrsDøgnsTrafikken) ligger i den øvre ende (godt 1.400 køretøjer/døgn i gennemsnit over et kalenderår) for en boligvej. Men trafikmængden skal ses i lyset af strækningen placering mellem to fordelingsveje (niveauet højere end boligveje, som er det laveste niveau): Åsum Bygade og Staupudevej samt at strækningen benyttes til kollektiv trafik (ca. 7-8 % af de talte køretøjer på strækningen).
Hastighedsmålingen viser at gennemsnitshastigheden ligger på 38 km/t. 85 % af de målte trafikanter har kørt maksimalt 47 km/t (eller 15 % er målt til en højere hastighed). Omkring 0,5 % er målt med en hastighed på mere en 20 % over den tilladte hastighed på 50 km/t. Disse resultater ligger absolut i den nedre ende i forhold til andre sammenlignelige målinger. Målingerne viser altså at langt hovedparten af trafikanterne kører med en hastighed under den tilladte. (Det ændre naturligvis ikke ved at der fortsat skal køres efter Færdselslovens bestemmelser og kun med en hastighed som forholdene tillader - hvilket er trafikantens ansvar med Politiet som kontrollør)
På baggrund af ovenstående resultater kan Natur, Miljø og Trafik desværre ikke imødekomme ønsket om fartdæmpende foranstaltninger på strækningen.

Venlig hilsen

Thomas Povlsen
Ingeniør

Cykelsti:
 
Efter 30 års indsats ser det ud til at lykkes: Odense Kommune har besluttet at anlægge en cykelsti mellem Aasum og Seden. Linjeføringen er fastlagt, og hvis planerne holder bliver den anlagt i løbet af sommeren 2011. Det bliver en asfalteret sti med gadelys.
Tilslutningen i Aasum bliver 2 steder: På Aasumgaards Alle og Aasum Bygade udfor Gartnervænget, hvor der også etableres et helleanlæg. Stien vil følge det levende hegn til bagsiden af Utzon Alle og videre til Svendsagervej, hvor den kobles på stisystemet ved Havegaardsvej.
Bylauget og Beboerforeningens Trafikudvalg har sammen med Jørgen Trydeman (Aasum Plast og metal) haft et møde med Hans Andersen, Odense Kommune angående tilslutningerne og helle anlæggene i Aasum.

Bus:

Lørdag d. 5. marts fremgik det af avisen, at servicebusserne måske ville blive nedlagt. Samme dag skrev vi til rådmand Jan Boje samt Fynbus, og gjorde opmærksom på den manglende busdækning af Aasum: Vi opfordrede til, at lade en de mange buslinjer der mødes i krydset ved Seden køre over Aasum, så kunne man dække behovet på Aasumvej/Duedalen, Aasum og Utzon Alle. Samtidig kunne man få en bus til den hemmelige turistattraktion H.C. Andersen Skoven.

Svar fra Odense Kommune d. 14. marts:
”Vi har vurderet forslaget flere gange - og senest i forbindelse med omlægningerne af den kollektive trafik sidste år, og den aktuelt påtænkte nedlæggelse af servicebusruterne.

Generelt er vi nødt til at indsætte busressourcerne, hvor efterspørgslen er størst. Det måler vi løbende, blandt andet via data fra billetsalget”.

Samme dag fik Odense Kommune et svar beboerforeningen, der bl. a. havde følgende indhold:
”Det er dog en mærkelig ide at vurdere behovet ud fra billetsalget.
Der er jo ingen rimelig busdrift i dag, så derfor vil salget af billetter da ikke kunne bruges til andet, end at bevise, at der ikke er behov. ”

Der er intet svar fra FYNBUS:

Nyt fra Lokalhistorisk arkiv: (Hanne Trydeman)

Beretning ved beboerforingens generalforsamling d. 30.3. 2011 for Lokalhistorisk Arkiv.

Året er gået efter samme mønster som de foregående år.
Åbningstiden er den første torsdag i måneden kl. 16 -18. Der har været besøg på de fleste åbningsdage, i de fleste tilfælde har folk afleveret noget. Afleveringerne kan være alt fra et enkelt billede til en kasse fuld af papirer fra 1700- tallet og fremefter.
F. eks. har vi lige modtaget de sidste dokumenter vedr. Aasum Forsamlingshus fra sagføreren.
Desuden har vi startet en tradition med at lave en udflugt til en udkant i sognet på historiens dag den første søndag i juni. I det forgange år til Gartnervænget Øst. I år bliver udflugten dog droppet, da den falder sammen med Knud Aage Larsen koncert i kirken.
På markedsdagen var vi som tidligere år med meden lille udstilling i skolen. I år ”gode råd”.
På arkivernes dag havde vi kludret lidt med datoen, vi havde filmfremvisning.
I lighed med tidligere år har vi også i år været med til at arrangere sogneaftener sammen med menighedsrådet.
Økonomien er betydelig forbedret efter at en del af kontingentet til beboerforeningen tilfalder os. Desuden har vi et par gange fået penge fra forstadspuljen til udstyr.
På stadsarkivet kan vi nu låne et overspilningsapparat fra VHS til DVD, så der også bliver mulighed for at fremvise de film, vi har på lager.
Vores lokalesituation er meget tilfredsstillende, passende i størrelse.
Vi arbejder stadigvæk med at gøre orden i de kasser, vi har fået ind for længe siden. Så den digitale registrering er ikke påbegyndt endnu.

Hanne Trydeman.