Referat fra generalforsamling i Aasum Sogns Beboerforening

Onsdag d. 28. marts 2012.


1. Valg af dirigent


Sinnet Bunde blev forslået og valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at indkaldelse til GF er rettidig indkaldt og indkomne forslag er indkommet rettidig.


2. Formandens beretning


Poul Poulsen aflagde beretning for beboerforenings aktiviteter det sidste år, herunder beretning fra trafikudvalget.
Desuden aflagde Poul Poulsen beretning fra Lokalhistorisk Arkivs aktiviteter det forløbende år.

Beretningerne blev godkendt.

Beretningen finder du længere nede på siden.

3. Regnskab for 2011


Regnskab 2011 for beboerforeningen viser et overskud på 21.838.42 og formuen pr. 31.12.11. på kr. 236.187,92.

Regnskab 2010 for Aasum Sogneblad viser et overskud på kr. 223.43 og formuen pr. 31.12.11. på kr. 14.038,22.

Regnskab 2011 for Aasum Lokalhistoriske Arkiv viser et underskud på 5338,85 og formuen pr. 31.12.11. på kr. 15.076,62.


Regnskabet for Beboerforeningen inkl. Sogneblad og Lokalhistoriske Aktiv blev godkendt.

Regnskaberne finder du længere nede på siden.

4. Fastsættelse af kontingent


Bestyrelsen forslår uændret kontingent.


Forslaget blev vedtaget.


5. Indkomne forslag


Fra Aasum Bylaug er modtaget følgende forslag til dagsorden:


Som det fremgik af vores henvendelse til kommunen om nye rækværk på broerne over bækken på Fichstræde og Væverstræde fik vi afslag. Var det en ide at få disse lakeret i en anden farve, sort som lamperne i alléen ved Rytterskolen eller en anden farve. Jeg vil gerne have en tilkendegivelse fra beboerforeningens generalforsamling, om det er noget Aasum Bylaug skal arbejde videre med. Pris er endnu ikke indhentet, men det vil blive indhentet. Såfremt Bylauget ikke har midler til at få det udført, kan vi så påregne økonomisk støtte fra beboerforeningen til dette formål. Tilladelse til at få ændret farven er heller ikke indhentet.

Med venlig hilsen
Mogens Burmølle
Oldermand Aasum Bylaug


Forslag blev afvist.


Fra Beboerforenings bestyrelse er modtaget følgende forslag til dagsorden:


Fra forstadspuljen har vi ikke fået penge til supplering af borde og telte, derfor
foreslås, at vi anskaffer 5 ekstra borde og 2 telte, et lille og et stort.
Samlet beløb ca. 18.000 kr.


Bestyrelses fik beføjelse til indkøb.


Der fra flere beboere klaget over gennemkørende trafik i Væverstræde.

Bestyrelsen opfordres til at tage kontakt til Odense Kommune, for at begrænse
trafikken i Væverstræde.


Beboerforeningen retter henvendelse til Odense Kommune på vegne af beboerne i Væverstræde.


Fra Ken Lyndrup er der modtaget en forespørgsel:


Hvad blev der af pjecen - "Velkommen til Aasum - et aktivt lokalsamfund".


Der indkaldelse til møde i sognebladsudvalget, hvor intropjece til nye beboer bliver taget op.


6. Valg til Bestyrelsen


Bestyrelsesmedlemmer:

Helle Troelsen er i det forløbende år udgået af bestyrelsen og Anette Vestergård er indtrådt.

Anette Vestergård ønsker at fortsætte i bestyrelsen.
Dorte har valgt at udtræde af bestyrelsen.
Bestyrelsen forslog Erling Larsen, som blev valgt.


2 suppleanter til bestyrelsen:

Claus Bøge Hulvej og Viggo Føns opstillede og begge blev valgt.
1. Suppleant: Claus Bøge Hulvej
2. Suppleant: Viggo Føns.

2 revisorer.

Inger Reitz og Per Lind Thomsen genopstillede og begge blev genvalgt.

1 revisorsuppleant.

Helge Nielsen genopstillede og blev genvalgt.


7. Eventuelt


Drøftelse om fælles interesser mellem Idrætsforeningen og Beboerforeningen omkring vores lokalsamfund.
Der arbejdes på at nedsætte et udvalg.


Mogens Burmølle tager kontakt til Odense kommune vedr. opsætningen af fuglekasser på byens fællesarealer.
Formandens beretning for 2011.

I det forløbne år har beboerforeningens bestyrelse afholdt 6 møder som er blevet holdt på skift hos bestyrelsens medlemmer. Det har som sædvanligt været både konstruktivt og hyggeligt.

Vi har et stabilt medlemstal i foreningen på 130 medlemmer.
Det har været et særdeles aktivt år, hvor vi har arbejdet stabilt med både kendte og tilbagevendende opgaver, men vi har også igangsat nye initiativer.

Aktiviteter:
Fastelavn var særdeles godt besøgt. I år var det især småbørnsfamilier der mødte op til arrangementet. Dagen startede i kirken og sluttede af i Rytterskolen med tøndeslagning, slik og fastelavnsboller.

For tredje gang afholdt vi en skralde-indsamlingsdag i april måned, på Danmarks Naturfredningsforenings Skraldedag. Vi var inddelt i hold og samlede affald langs vejene og på fællesarealerne i Åsum. Vi kunne med de mange sække fyldt med skrald konstatere, at rigtig mange forbipasserende ikke skænker det en tanke, at andre skal leve med deres affald, eller bliver nødt til at samle op efter dem, hvis vi vil bevare en ren og attraktiv landsby. Der blev samlet alt ind, - lige fra lortebleer til øldåser og gamle motorcykler.

Der mødte ikke så mange op, så vi håber meget på at flere vil dukke op på den kommende skraldedag, søndag den 22. april. Vi mødes kl. 14.00 ved Rytterskolen, hvor der uddeles skraldeposer og ruteplan. Efterfølgende serveres der kaffe og kage på Rytterskolen.

I maj holdt vi for anden gang, sammen med Galleri Bækskov en majfest.
Dagen startede med at binde majstangs-kranse i Galleri Bækskov og efterfølgende bandt vi dem på majstangen, som var placeret i anlægget. Der blev danset folkedans, leget gamle fælles lege og der blev serveret æblekage og kaffe. Vi håber på bedre vejr i år, hvor majfesten holdes den 13. maj.

Som noget nyt holdt vi i maj måned en klargøringsdag af petanque-banen. Vi mødtes med haveredskaber, og fik banen gjort klar. Derefter spiste vi pølser og kartoffelsalat. Planen var, at vi ville have prøvet banen, men det var så koldt, at vi hellere ville ind til Inger Reitz for at drikke kaffe. Banen klargøres igen d. 22.maj 2012.

Skt. Hans blev som sædvanlig holdt i haven ved Rytterskolen i et fantastisk midsommervejr. Viggo Føns og Hans Jørgen Nielsen havde sørget for bål og engen var gjort klar, Mikkel Tønnes havde kreeret årets heks og Karin Nebel holdt båltalen. Mange sluttede sig til for at hjælpe med de praktiske gøremål, da teltene blev slået op, borde og stole sat frem – og pakket væk igen. Tak for hjælpen. Tilslutningen til Skt. Hans var igen i år stor.

I August holdt vi Petanqueturnering. Vi havde brug for 3 baner, og som noget nyt havde vi sat 30 minutter af til hver kamp. Det betød, at tidsplanen holdt, og vi fik gang i grillen på det rigtige tidspunkt.

Markedsdagen blev, traditionen tro, holdt den sidste lørdag i september måned.  Igen i år var der rigtig mange boder, også nye boder med et bredere udvalg af varer. Og markedsdagen var velbesøgt. Måske var det fordi, at vi var mere målrettede med hensyn til at reklamere for dagen. Der var både annonce i ugeavisen og der blev delt flyers ud ved Fjordens dag.

Vores æblemostanlæg var i brug hele dagen, så der blev produceret mange liter most.

For anden gang blev der i december arrangeret julestue i samarbejde med Galleri Bækskov.

Der var arbejdende værksteder, hvor man kunne lave konfekt, juleklip, dekorationer, bolsjer og fuglekugler.

Et sangkor fra Odense Musikskole underholdt. Der var fuldt hus, hvilket vidner om, at det er et arrangement som beboerne i Åsum ønsker at slutte op omkring.

Og så har vi sogneaftenerne som arrangeres i samarbejde med menighedsrådet. Temaerne har igen i år været mangfoldige, og besøgstallene kan vel betegnes som svingende.

Projekter:

Kanopladsen: Pladsen er godkendt af Odense Kommune og fredningsmyndighederne, så gruppen arbejder videre med indkøb/opbevaring af udstyr.

Webcam i fuglekasser: Udstyret er indkøbt, og der arbejdes med aftestningen, gruppen arbejder videre.

Legeredskaber: Der er ikke kommet forsalg til indkøb, der arbejdes lidt med etablering sammen med Idrætsforeningen.

Hjertestarter: Er installeret, og demonstreret.

Opslagtavle: Odense Kommune har bedt os om at opsætte en ny opslagstavle, så den nymalede smedeport ikke bliver brugt som opslagstavle mere.
Tømrermester Karsten Schmidt er sat på projekt opslagstavle.

Beboerforeningen bidrager også til sognebladets indhold og Aasumby’s hjemmeside.

Jeg vil til slut sige mange tak til både foreninger i byen og til de beboere som gang på gang hjælper os med at kunne stable de mange aktiviteter på benene til gavn for os alle i Aasum.

Specielt tak til menighedsrådet og Galleri Bækskov for det gode samarbejde.
Og tak til bestyrelsen for det gode og hyggelige samarbejde.


Beretning fra Trafikudvalget - generalforsamlingen den 28. marts 2012

Cykelsti: Efter 30 års indsats lykkedes det at få etableret en cykelsti fra Åsum til Seden.
Vi synes stien ligger flot, der har været lidt kritik af tilslutningerne gennem Seden Syd, men det bliver der nok ikke ændret på.

Cykelstien blev indviet med et fælles arrangement mellem Seden Skole, Odense Kommune og beboerforeningen. Det var en god dag, og mange fik prøvet stien.

Bus: Efter nedlæggelse af servicebussen, har vi henvendt os til Odense Kommune og Fynbus. Desuden har vi udsendt en pressemeddelelse.

Vi opfordrede til, at lade én de mange buslinjer der mødes i krydset ved Seden køre over Aasum, så kunne man dække behovet på Aasumvej / Duedalen, Aasum og Utzon Alle. Samtidig kunne man få en bus til den ”hemmelige” turistattraktion H.C. Andersen Skoven.

Efterfølgende har vi haft møder med Odense Kommune om buslinjen som foreslået af os, men det har nok lange udsigter for en godkendelse. Der arbejdes på en TELETAXA ordning, men hvornår og hvordan vides ikke. Vi har løbende kontakt med kommunen omkring dette.
Desuden er vi blevet kontaktet af grundejerforeningen - Utzon Alle. De presser også kommunen for en buslinje.

Snedkerstæde: På Bylaugets generalforsamling blev der fremsat et forslag om, at lukke udkørslen  Snedkerstræde / Staupudevej - og i stedet anvende den gamle ’busterminal’  som udkørsel / indkørsel til Staupudevej.

Det vil formentlig nedsætte hastigheden for de biler, der benytter Snedkerstræde som smutvej, og måske vil nogle trafikanter finde andre veje i stedet for at benytte denne ”smutvej”.

Vi har forelagt forslaget for Thomas Povlsen, Odense Kommune, og han har lovet at tage det med i overvejelserne, når ’busterminalen’ skal fjernes.


Lokalhistorisk arkiv

Beretning ved beboerforingens generalforsamling d. 28. 3. 2012 for Lokalhistorisk Arkiv.

Året har været meget specielt.

Som følge af Hanne Trydemans sygdom og død, har vi det meste af året kørt lidt i tomgang.

Åbningstiden er stadig den første torsdag i måneden mellem kl. 16 – 18.
Lokalhistorisk arkiv har fået indleveret forskellige arkivalier, blandt andet flere malerier af Hermen Madsen og Rasmus Lohmann Rasmussen.

Sidst på året indtrådte Jørgen Lohmann Rasmussen og Ken Lyndrup i lokalhistorisk arkiv interessegruppe.

Vi er så småt kommet i gang med registreringen af arkivalierne i den landsdækkende database - ARKIBAS.

Det vil fremadrettet være muligt via hjemmesiden - www.aasumby.dk – Lokalhistorisk arkiv og under fanen - Miniarkibas – at søge på hvad der er registreret af arkivalier, billeder m. m. vedrørende Aasum Sogn.

I den forbindelse har vi fået stor hjælp fra Seden Lokalhistoriske Arkiv.

Økonomien er betydelig forbedret efter at en del af kontingentet til beboerforeningen tilfalder os.

Desuden har vi fået penge fra forstadspuljen til indkøb af fotoudstyr - hvilket er effektueret.

Vores lokalesituation er meget tilfredsstillende, passende i størrelse.

Vi arbejder fortsat med at registeret og katalogisere alt det materiale vi har fået indleveret fra personer, der enten bor i Aasum Sogn eller har tilknytning til sognet.