Referat fra generalforsamling i Aasum Sogns Beboerforening onsdag den 13. marts. 2013.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen forslog Jess Wulff-Hansen som dirigent. Da der ikke var andre forslag blev Jess Wulff-Hansen valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt i følge vedtægterne.

2. Formandens beretning

Formand Lene Uglebjerg aflagde beretning for Beboerforenings aktiviteter det sidste år, derefter supplerede Poul Poulsen med beretning fra Trafikudvalgets og Lokalhistorisk Arkivs aktiviteter det forløbende år.
Beretningerne blev godkendt.

3. Revideret regnskab for 2012

Regnskabet 2012 for beboerforeningen viste et underskud på kr. 96.897,37 og en formue pr. 31.12.2012. på kr. 139.290,55.

Regnskabet 2012 for Aasum Sogneblad viste et underskud på kr. 6.872,53 og en formue pr. 31.12.2012. på kr. 7.165,69.

Regnskabet 2012 for Aasum Lokalhistoriske Arkiv viste et underskud på kr. 5.462,68 og en formue pr. 31.12.2012. på kr. 9.614,44.

Regnskabet for Beboerforeningen inkl. Sogneblad og Lokalhistoriske Arkiv blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen forslog uændret kontingent.
Forslaget blev vedtaget.

5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

6. Valg til Bestyrelsen

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg
Lene Uglebjerg, Poul Poulsen, Bente Knudsen. Alle var villige til genvalg og blev valgt.

2 suppleanter til bestyrelsen var på valg
Claus Bøge Huulvej og Viggo Føns. Begge var villige til genvalg og blev valgt.

2 revisorer var på valg
Inger Reitz og Per Lind Thomsen. Begge var villige til genvalg og blev valgt.

1 revisorsuppleant var på valg
Helge Nielsen. Han var villig til genvalg og blev valgt.

7. Eventuelt
Bestyrelsen anmodede om generalforsamlingens accept til indkøb af nye stole/bord m. m. efter behov. Dette blev der givet en positiv tilgivelse til.

Under beretningen blev der diskuteret de forskellige projekter, der har været i gang / er i gang - herunder følgende projekter, som ikke er afsluttet:

Filmprojektet
Bestyrelsen har ikke i det forløbende år foretaget sig noget og forslog derfor at initiativet overgår til lokalhistorisk arkiv, som har større kompetence til at vurderer om der er noget brugbart materiale. Hvis dette er aktuelt - kan lokalhistorisk arkiv ansøge om penge til projektet.
Generalforsamlingen støttede dette forslag.

Kanoprojekt
Bestyrelsen arbejder videre med indkøb af trailer samt opbevaring af kanoer og udstyr.
Desuden arbejdes der videre med en bookingkalender på hjemmesiden.
Positiv tilkendegivelse omkring gentagelse af arrangementet fra sidste år i forbindelse med den årlige opstart af kanosæsonen.

Webcam i fuglekasse
Den nedsatte gruppe arbejder stadigvæk på projektet.

Der blev fremsat et forslag til at der i den officielle opsalgs-"kasse" for Aasum by blev indsat en blødere bagplade således, at det ikke var helt så vanskeligt at opsætte opslag som det er tilfældet nu. Det kunne være en plade af blødt celotex.

Opfordring til alle beboer i Aasum
Beboer opfordres til at opsamle henkastet affald ved egne boliger og i omegnen, så vi får en renere by hele året.

Ny Nærbutik
I Aasum i den tidligere Tommestokfabrik, er der etableret en ny forretning. Orientalsk dagligvarer forretning. Denne forretning er et besøg værd.

Fællesspisning blev evalueret
Initiativet fik en god opbakning. Bestyrelsen har evalueret arrangementet med Havnens Gourmet og arbejder videre med projektet ud fra de indlæg der kom frem på generalforsamlingen.

Opsætning af fuglekasser i Aasum
Bestyrelsen arbejder videre med dette projekt.

Skiltningen omkring indkørsel forbudt for diverse store køretøjer – lastbiler m.m. – via Væverstrædet blev diskuteret.

Det blev tilkendegivet fra beboerne i Væverstædet, at der ikke var udelt tilfredshed med den måde skiltningen var udført på.

Det overvejedes om der skal fremsendes en protest til Odense kommune om den måde skiltningen er foretaget på.

Bente Knudsen.
Referent.


 

 

Formandens beretning for 2012

I det forløbne år har beboerforeningens bestyrelse holdt 4 møder, som er blevet afholdt på skift af bestyrelsens medlemmer. Det har som sædvanligt været både konstruktivt og hyggeligt.

Vi har et stabilt medlemstal i foreningen på 130 medlemmer.
Det har været et særdeles aktivt år, hvor vi har arbejdet stabilt med både kendte og tilbagevendende opgaver, men vi har også igangsat nye initiativer.

Aktiviteter:
Fastelavn var særdeles godt besøgt. I år var det især småbørnsfamilier der mødte op til arrangementet. Dagen startede i kirken og sluttede af i Rytterskolen med tøndeslagning, slik og fastelavnsboller.

For 4. gang afholdt vi en skralde-indsamlingsdag i april måned, på Danmarks Naturfredningsforenings Skraldedag. Vi var inddelt i hold og samlede affald langs vejene og på fællesarealerne i Åsum. Vi kunne med de mange sække fyldt med skrald konstatere, at rigtig mange forbipasserende ikke skænker det en tanke, at andre skal leve med deres affald, eller bliver nødt til at samle op efter dem, hvis vi vil bevare en ren og attraktiv landsby. Der blev samlet alt ind. Vi mødes kl. 14.00 ved Rytterskolen, hvor der uddeles skraldeposer og ruteplan. Fremmødet var ok og da vi efterhånden har lidt erfaring glider arrangementet faktisk fint. Efterfølgende serveres der kaffe og kage på Rytterskolen tak til Hjørdis. Næste gange er den 21. april 2013.

I maj holdt vi for 3. gang, sammen med Galleri Bækskov en majfest.
Dagen startede med at binde majstangs-kranse i Galleri Bækskov og efterfølgende bandt vi dem på majstangen som var placeret i anlægget. Der blev danset folkedans, leget gamle fælles lege og der blev serveret æblekage og kaffe. På grund af manglende tilslutning nedlægges denne aktivitet.

I år afholdt vi i maj måned både en klargøringsdag og en konfirmationsoprydning af petanque-banen. Vi mødtes med haveredskaber, og fik banen gjort klar. Derefter spiste vi pølser og kartoffelsalat. Flot fremmøde folk føler ejeransvar for banen, det er dejligt. Banen klargøres næste gang den 30. april 2013.

Skt. Hans blev som sædvanlig holdt i haven ved Rytterskolen i et fantastisk midsommervejr. Viggo og Hans Jørgen havde sørget for bål og engen var gjort klar, Mikkel havde kreeret årets heks og Ib Holt holdt båltalen. Vi havde i år forsøgt at organisere hjælpen lidt og det var en stor succes med mange også nye folk under klargøringsfanerne. Stor tak til alle for hjælpen. Tilslutningen til Skt. Hans var igen i år stor.

I August holdt vi Petanqueturnering. Vi havde brug for 3 baner og vi fik gang i grillen på det rigtige tidspunkt. 24 fremmødte fint.

Markedsdagen blev holdt den sidste lørdag i september måned den 29. Igen i år var der ok med boder, udvalg og sammensætning. markedsdagen var velbesøgt efter vejrforholdene, der må siges at vise sig fra sin værste side. Men hyggelig dag. Der var både annonce i ugeavisen, opslag og Gul&Gratis, og det trækker lidt folk til udefra. Udvides fra 11-16.
Vores æblemostanlæg var i brug hele dagen, så der blev produceret mange liter most.

For 3. gang blev der i december arrangeret julestue i samarbejde med Galleri Bækskov.
Der var arbejdende værksteder, hvor man kunne lave konfekt, juleklip, dekorationer, bolcher og fuglekugler.
Amanda sang og spillede rigtig godt, traktementet var gløgg og æbleskiver. Igen var der fuldt hus, og vi tror på at åsumboerne kan lide denne tradition.
I forbindelse med julestuen afholdt menighedsrådet julegudstjeneste og tændte juletræet ved Rytterskolen.

Og så har vi sogneaftenerne som arrangeres i samarbejde med menighedsrådet. Temaerne har igen i år været mangfoldige, og besøgstallene kan vel betegnes som svingende.

Projekter:
Kanopladsen: Pladsen er fuldt færdigbygget og kan anvendes efter hensigten. Projektet er afsluttet. Bestyrelsen beboerforeningen arbejder videre med indkøb af trailer samt opbevaring af både og udstyr. Der arbejdes også med en bookingkalender.
Webcam i fuglekasser: Udstyret er indkøbt, og der arbejdes med aftestningen, gruppen arbejder stadig med test.
Legeredskaber: Dette projekt er skrinlagt pga manglende ønsker fra nærområdet.
Hjertestarter: Er installeret, og demonstreret. Afsluttet.
Opslagtavle: Odense Kommune har bedt os om at opsætte en ny opslagstavle, dette er monteret og godkendt og afsluttet.

Film: Hvordan er status????

Velkomstpakken fra 4 lokalforeninger (menighedsråd, bylaug, idræts- og beboerforening) er blevet implementeret. Der er indtil nu uddelt 5 velkomstpakker.

Beboerforeningen bidrager også til sognebladets indhold og Aasum-by's hjemmeside.
Den er i år blevet hacket – ny software er indkøbt så det ikke kan ske igen, tak til Martin for indsatsen.

Jeg vil til slut sige mange tak til både foreninger i byen og til de beboere som gang på gang hjælper os med at kunne stable de mange aktiviteter på benene til gavn for os alle i Aasum.
Specielt tak til menighedsrådet og Galleri Bækskov for det gode samarbejde.
Og tak til bestyrelsen for det gode og hyggelige samarbejde.

 

 

Trafikberetning 2012, aflagt på generalforsamling d. 13.3.2013.

Mogens Burmølle og jeg har holdt møde med Thomas Povlsen, Odense Kommune omkring trafikforholdene i Aasum.

Thomas Povlsen var positiv overfor skiltning, der forbyder gennemkørende trafik i Væverstræde, der er fremsendt forslag til skiltning, der forbyder gennemkørsel med lastvogne.

Det har vi selvfølgelig protesteret imod, da det skal gælde alle køretøjer, men skiltene der forbyder gennemkørsel med lastvogne er sat op.

Med hensyn til Snedkerstræde og den tidligere busholdeplads var der ikke så meget at hente.

Han ville sende sagen til afdelingen for vejregulering, men mente for øvrigt ikke trafikken på Snedkerstræde var af en sådan art, at der skulle laves fartdæmpende foranstaltninger.

Vores kære rundkørsel fjernes formentlig engang i 2013, helt uden at vi har bedt om det.

Med hensyn til vedligeholdelsen af Aasumgaards Alle blev vi henvist til "Kontoret for Myndighed og Vejdrift", og svaret herfra er:

"Den nye sti er anlagt og vedligeholdt som offentlig sti fra den tværgående sti ved Svendsagervej 35 og til indtil den private fællesvej Utzons Allé.

Fra Utzons Allé, sydlige side, er stien igen anlagt og vedligeholdt som offentlig indtil den private fællesvej Åsumgårds Allé og indtil kommunevejen Åsum Bygade.
Stien er således ikke kategoriseret som "offentlig sti" hen over de to private fællesveje.

Jeg kan oplyse, at der ikke er specifikke krav til hvilken belægningstype / udstyr, der skal være på vejene og stierne. Det beror på en vurdering i hvert enkelt tilfælde, og er således en afvejning af flere forhold som trafikkens art og størrelse, den rekreative værdi o.l.

Vi vurderer i dette tilfælde, at vedligeholdelsesniveauet for den private fællesvej Åsumgårds Allé er tilfredsstillende, og vil således ikke pålægge grundejerne ved vejen at vedligeholde i en bedre stand.

For at tilgodese at cyklisterne kan færdes på stien og de tilgrænsende private fællesveje hele året har vi dog valgt at foretage snerydning og glatførebekæmpelse også på de private fællesveje. Cykel-forbindelsen mellem Åsum og Seden skulle herved være sikret året igennem."

Vi mener selvfølgelig, at Aasumgaards Alle er en del af cykelstien, og bør vedligeholdes af Odense Kommune, så vi prøver igen.

Vores henvendelse til Odense Kommune omkring busdriften har udløst følgende svar fra Carsten Løndahl.

"Som jeg vist har sagt til dig tidligere har vi og FynBus regnet på en betjening med teletaxa'er til Åsum på nogle udvalgte tidspunkter. Disse tanker indgår i planerne for fremtiden, men en teletaxabetjening koster yderligere økonomiske ressourcer - og dem har vi ingen mulighed for at tilvejebringe i indeværende år.

I stedet må jeg henvise til den bestående betjening, som trods alt åbner mulighed for at nogle i Åsum kan bruge busserne.

Jeg håber at det rækker indtil videre, og jeg lover at Åsum indgår i de løbende planer for fremtiden!"

Vi har sammen med 7 andre foreningen i området genfremsendt vores busklage til rådmand Steen Møller, og samtlige medlemmer af by- og kulturudvalget.

Vi har fået kvittering på modtagelsen fra rådmanden, og Per Berga Rasmussen har lovet at følge op på sagen.

Poul Poulsen

 

Beretning fra Aasum Lokalhistoriske Arkiv for 2012, aflagt på generalforsamling d.13.3.2013

Der har været livlig aktivitet i årets løb. Vi er kommet godt i gang med registrering i ARKIBAS 4. Der er scannet mere end 200 billeder og registreret en hel el arkivfonde. Resultatet kan ses på hjemmesiden under lokalhistorisk arkiv.

På arkiverne dag, den 10. november 2012 havde vi arrangeret en udstilling omkring Herman Madsen.

Vi havde fået stillet 37 malerier / tegninger til rådighed, og der var ca. 150 personer der besøgte udstillingen.

Blandt mange af de ting vi har fået i årets løb, er specielt 3 ringbind med optegnelser af Hans Kristian Nielsen, der beskriver ca. 50 ejendomme i Åsum. Hans Kristian Nielsen stammede fra Dalholm, og vi har fået materialet overdraget af Gurli og Hans Jørgen Nielsen, Dalholm.

Det kongelige bibliotek har fået overdraget gamle film fra 2 firmaer der tog luftfotos omkring 1950. Alle disse billeder er lagt på nettet www.kb.dk/danmarksetfraluften. Placeringen og beskrivelsen er ikke helt præcis, derfor har Det kongelige bibliotek opfordret alle brugere af siden til at præcisere billederne.

Det er – for Åsums vedkommende - sket i stor udstrækning, blandt andet har Ken Lyndrup adgang til at beskrive disse billeder, samt flytte placeringen af disse.

Som noget nyt har vi i arkivet søgt menighedsrådet om lov til at etablere en 'Bogbytter' på 1. sal.

Menighedsrådet var med på ideen, og Hanne Skovsende og Hjørdis Poulsen meldte sig straks som 'bogstøtter'. Allerede inden den officielle åbning, 7. marts var der fyldt godt op på bogreolerne.

Tak for godt samarbejde til Inger Reitz, Mikkel Tønnes, Ken Lyndrup og Jørgen Lohman Rasmussen.

Poul Poulsen.