Referat af generalforsamling i Aasum Sogns Beboerforening

Mandag d. 24. marts.2014

1. Valg af dirigent.

Jess Wulff-Hansen blev forslået og valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at indkaldelse til GF var rettidigt indkaldt, og at der ikke var indkomne forslag.

2. Formandens beretning

Lene Uglebjerg aflagde beretning for beboerforenings aktiviteterne det forløbne år.
Desuden aflagde Poul Poulsen beretning fra trafikudvalget og lokalhistorisk arkivs aktiviteter det forløbende år.
Der udspandt sig en diskussion om vedligeholdelsen af de private fællesveje, specielt Åsumgaards Alle og Hjulmandsstræde. Beboerforeningen kan som sådan ikke gå ind i sagen, da det er en sag mellem kommunen og de enkelte lodsejere.
Beretningerne blev godkendt

3. Regnskab for 2013

Regnskab 2013 for beboerforeningen viser et underskud på kr.31.986,35 og formuen pr. 31.12.13. på kr.107.304,44.

Regnskab 2013 for Aasum Sogneblad viser et overskud på kr. 413,77 og formuen pr. 31.12.13. på kr. 7.579,46.

Regnskab 2013 for Aasum Lokalhistoriske Arkiv viser et underskud på kr. 2560,93 og formuen pr. 31.12.13. på kr. 7053,51.

Regnskabet for Beboerforeningen inkl. Sogneblad og Lokalhistoriske Aktiv blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen forslår uændret kontingent.
Forslaget blev vedtaget.

5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer

Bente Knudsen er i det forløbende år udgået af bestyrelsen og Claus Bøge Huulvej er indtrådt.
Claus Bøge Huulvej, Ryttervejen 11 ønskede at fortsætte i bestyrelsen 1 år.
Annette Vestergaard havde valgt at udtræde af bestyrelsen og
Erling Larsen var villig til genvalg, men ville gerne trække sig gerne hvis andre ville stille op.

Jess Wulff-Hansen, Ryttervejen 7 og Alex Hold, Åsum Bygade 4 blev nyvalgt til bestyrelsen.

2 suppleanter til bestyrelsen.

Bente Knudsen og Erling Larsen blev valgt til suppleanter.

2 revisorer.

Inger Reitz og Per Lind Thomsen genopstillede og begge blev genvalgt.

2 revisorsuppleant.

Helge Nielsen genopstillede og blev genvalgt.
Ken Lyndrup blev nyvalgt.

7. Eventuelt

Foreningen har 25 års jubilæum i 2014, bestyrelsen fik ok til at arbejde videre med et arrangement i den forbindelse. Det foreløbige forslag går på fællesspisning i forbindelse med markedsdagen.

Ref. Poul Poulsen.

Bestyrelsen har senere konstitueret sig således:
Formand: Lene Uglebjerg,
Næstformand: Claus Bøge Huulvej,
Kasserer: Poul Poulsen
Presseansvarlig: Jess Wulff-Hansen,
Trafik: Alex Hold & Poul Poulsen,
Aktivitet: Lene Uglebjerg & Jess Wulff Hansen.

 

 

Beboerforeningens beretning for 2013

I det forløbne år har beboerforeningens bestyrelse holdt 5 møder, som er blevet afholdt på skift af bestyrelsens medlemmer. Det har som sædvanligt været både konstruktivt og hyggeligt.

 

Vi har haft en lille stigning i medlemstal til 144 medlemmer.

 

Det har været et særdeles aktivt år, hvor vi har arbejdet stabilt med tilbagevendende opgaver.

 

Vi har ikke søsat nye aktiviteter i år men forsøgt optimering af kendte ting.

 

Aktiviteter:
Fastelavn var særdeles godt besøgt. I år var det især småbørnsfamilier der mødte op til arrangementet. Dagen startede i kirken og sluttede af i Rytterskolen med tøndeslagning, slik og fastelavnsboller.

 

For 5. gang afholdt vi en skralde-indsamlingsdag i april måned på Danmarks Naturfred-ningsforenings Skraldedag. Vi var inddelt i hold og samlede affald langs vejene og på fællesarealerne i Åsum. Vi kunne med de mange sække fyldt med skrald konstatere, at rigtig mange forbipasserende ikke skænker det en tanke, at andre skal leve med deres affald, eller bliver nødt til at samle op efter dem, hvis vi vil bevare en ren og attraktiv landsby. Der blev samlet alt ind vi mødes kl. 14.00 ved Rytterskolen, hvor der uddeles skraldeposer og ruteplan. Fremmødet var ok og da vi efterhånden har lidt erfaring glider arrangementet faktisk fint. Efterfølgende serveres der kaffe og kage på Rytterskolen tak til Hjørdis. Ny dato 27/4 2014.

 

I år afholdt vi i maj måned både en klargøringsdag og en konfirmationsoprydning af petanque-banen. Vi mødtes med haveredskaber, og fik banen gjort klar. Derefter spiste vi pølser og kartoffelsalat. Flot fremmøde folk føler ejeransvar for banen det er dejligt. Banen klargøres d. 23/4 2014.

 

Skt. Hans blev som sædvanlig holdt i haven ved Rytterskolen i et fantastisk midsommervejr. Tilslutningen til Skt. Hans var igen i år stor. Viggo og Hans Jørgen havde sørget for bål og engen var gjort klar, Anette Huulvej havde kreeret årets heks og Lise Marie Ranum holdt båltalen. Vi havde igen i år succes med at organisere hjælpen lidt og det var en stor succes med mange også nye folk under klargøringsfanerne. Stor tak til alle for hjælpen.

 

I August holdt vi Petanqueturnering. Vi havde brug for 3 baner og vi fik gang i grillen på det rigtige tidspunkt. Fint fremmøde heriblandt flere nye.

 

Markedsdagen blev holdt den sidste lørdag i september måned, åbningstiden var udvidet lidt. Igen i år var der ok med boder, udvalg og sammensætning. Vi havde arrangeret minigolf i have med hjælp fra Fjordager Minigolf, og der var mulighed for at lave sin egen fuglekasse. Dagen var velbesøgt, vejret perfekt så en rigtig fin og hyggelig dag. Der var både annonce i ugeavisen, opslag og gul&gratis, og det trækker lidt folk til udefra. Vores æblemostanlæg var i brug hele dagen, så der blev produceret mange liter most.

 

For 4. gang blev der i december arrangeret julestue i samarbejde med Galleri Bækskov.
Der var arbejdende værksteder, hvor man kunne lave konfekt, juleklip, dekorationer, bolcher og fuglekugler.
Amanda sang og spillede rigtig godt, traktementet var gløgg og æbleskiver. Igen var der fuldt hus, dog er det meget omkring bestyrelsen der deltager, men vi syntes arrangementet er hyggeligt og fortsætter.
I forbindelse med julestuen afholdt menighedsrådet julegudstjeneste og tændte juletræet ved Rytterskolen.

 

Og så har vi sogneaftenerne som arrangeres i samarbejde med menighedsrådet. Temaerne har igen i år været mangfoldige, og besøgstallene kan vel betegnes som svingende.
Der har været navngivningsarrangement, hvor kanoerne fik deres navne Gurli og Nønne, med efterfølgende spisning.
Vi har været på besøg i Jernalderlandsbyen, spændende dag ud af huset.
Vi forsøgte at lave en minigolfaften men den blev aflyst på grund af manglende tilslutning.
Jane Jegind har været på besøg - ikke noget tilløbsstykke.
Der har være gode historier af biskop Tine Lindhardt.
Den lokale betjent Nicolaj har været forbi og fortælle om sit arbejde som hundefører, godt besøgt.

 

Projekter:
Webcam i fuglekasser: Udstyret er indkøbt, men det er ikke muligt med det øvrige udstyr vi har, så projektet er nedlagt.
Film: er overgået til arkivet og dermed afsluttet for beboerforeningen

 

Løbende initiativer i år:
Havnens Gourmet har lavet fællesspisning på eget initiativ, de bruger maillisten.
Velkomstpakken fra 4 lokalforeninger (menighedsråd, idræts- , bylaug og beboerforening) er uddelt 14 gange, vi opfordrer alle til at melde ind når de får kendskab til nye beboere.
Telte har været udlejet 14 gange.
Vores kanoudlejningskalender fungerer perfekt og de har været udlejet 16 gange, pladsen dernede er også ok og den nye opbevaring er god, så alt i alt er det som vi har håbet på.
Dog har vi mister to bådvogne.
Beboerforeningen bidrager også til sognebladets indhold og Aasumbys hjemmeside.
Den er i år blevet hacket – ny software er indkøbt så det ikke kan ske igen, det kostede 6500 kr., tak til Martin for indsatsen,
Vi deltager i foldudmøde med alle andre foreninger i Fjordager.

 

Jeg vil til slut sige mange tak til både foreninger i byen og til de beboere som gang på gang hjælper os med at kunne stable de mange aktiviteter på benene til gavn for os alle i Aasum.
Specielt tak til menighedsrådet og Galleri Bækskov for det gode samarbejde.
Og tak til bestyrelsen for det gode og hyggelige samarbejde.

 

Lene Uglebjerg

 

Trafikberetning 2013, aflagt på generalforsamling d. 24.3.2014
v/Poul Poulsen

 

Vores kære rundkørsel blev ikke fjernet i 2013 som det var lovet. Den er kommet i pulje med Rismarksbroen, så vi har ikke fået nogen ny dato for fjernelsen.

 

Vi har sammen med 7 andre foreningen i området genfremsendt vores busklage til rådmand Steen Møller, og den nye rådmand for området, Jane Jegind.
Nu går svaret på, at man afventer nye busplaner i området i forbindelse med etablering af den nye station i Langeskov. Det sker til august 2014.

 

I forbindelse med asfaltbelægningen af Ryttervej/Kirkestræde blev de eksisterende bump
'fladet ud'. Vi har haft kontakt til kommunen, og skal have en snak med dem om evt. etablering af nye bump på Ryttervejen (lidt længere mod Rågelund). Desuden skal vi også prøve at få etableret bump ved Rågelund Efterskole og i Snedkerstræde igen – igen.

 

Skiltning ved Hjulmandsstræde: I forbindelse med cykelstien fra Seden tror mange at den fortsætter ad Hjulmandsstræde mod centrum. Der skal godt med fart på over kanobroen.
Vi har foreslået kommunen at etablere skiltning.

 

Med hensyn til vedligeholdelsen af Aasumgaards Alle blev vi henvist til " Kontoret for Myndighed og Vejdrift", og svaret herfra er:

 

"Den nye sti er anlagt og vedligeholdt som offentlig sti fra den tværgående sti ved Svendsagervej 35 og til indtil den private fællesvej Utzons Allé.
Fra Utzons Allé, sydlige side, er stien igen anlagt og vedligeholdt som offentlig indtil den private fællesvej Åsumgårds Allé og indtil kommunevejen Åsum Bygade.
Stien er således ikke kategoriseret som "offentlig sti" hen over de to private fællesveje.
Jeg kan oplyse, at der ikke er specifikke krav til hvilken belægningstype / udstyr, der skal være på vejene og stierne. Det beror på en vurdering i hvert enkelt tilfælde, og er således en afvejning af flere forhold som trafikkens art og størrelse, den rekreative værdi o.l.
Vi vurderer i dette tilfælde, at vedligeholdelsesniveauet for den private fællesvej Åsumgårds Allé er tilfredsstillende, og vil således ikke pålægge grundejerne ved vejen at vedligeholde i en bedre stand.
For at tilgodese at cyklisterne kan færdes på stien og de tilgrænsende private fællesveje hele året har vi dog valgt at foretage snerydning og glatførebekæmpelse også på de private fællesveje. Cykel-forbindelsen mellem Åsum og Seden skulle herved være sikret året igennem.

 

Vi mener selvfølgelig, at Aasumgaards Alle er en del af cykelstien, og bør vedligeholdes af Odense Kommune.

 

Kort beretning om Aasum Lokalhistoriske Arkiv, aflagt på foreningen generalforsamling d. 24.3. 2014
v/Poul Poulsen

 

Der har været livlig aktivitet i årets løb. Vi er kommet godt i gang med registrering i ARKIBAS4. Der er scannet mere end 400 billeder og registreret en hel del arkivfonde. Resultatet kan ses på hjemmesiden under lokalhistorisk arkiv - Miniarkibas.
Der har igennem flere år været snakket om ARKIBAS5 og ARKIBASDK til afløsning af det lidt støvede system vi kører nu. Der har ikke været penge til det, men nu har A.P. Møller fonden doneret 1,5 mill. kr., så planen er nu, at omkring nytår 2014/15 får vi et nyt system.
Det nye skal give en lettere tilgang fra internettet.
På arkivernes dag, d. 9. november havde vi arrangeret en udstilling med dåbs-og brudekjoler der havde relation til Aasum.
Samtidig blev der vist billeder fra www.kb.dk/danmarksetfraluften der er en samling af luftfotos. Der var ca. 80 gæster på Rytterskolen den dag.

 

I april måned var der indbrud på Rytterskolen. Vi fik blandt andet stjålet 3 bærbare computere og en del fotoudstyr. Heldigvis har stadsarkivet ved Odense Kommune som vi er en del en kollektiv forsikring, så vi slap med en selvrisiko på 5000 kr.

 

Som noget nyt er 'Bogbytteren' startet som en del af arkivet. Det har fra 1. dag været en stor succes, med mange gæster og overvældende mange bøger. Der er opsat 40 m reol, og de er fyldt op.
Bogbytteren har fået en aftale med kulturmaskinen om aflevering af dubletter, ligesom butikken 'Pen & Papir' er aftager.
Hanne Skovsende er blevet ramt af arbejde, så hun er ikke så aktiv, men i stedte for har Kai Teilmann meldt sig på banen – velkommen til ham både som en del af arkivet og 'bogstøtte' sammen med Hjørdis Poulsen.

 

Tak for godt samarbejde til Inger Reitz, Mikkel Tønnes, Ken Lyndrup og Jørgen Lohman Rasmussen.

 

Poul Poulsen.