Referat af generalforsamling i Aasum Sogns Beboerforening

Onsdag d. 25. marts 2015

1. Valg af dirigent

Harald Jensen blev foreslået og valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og at der var indkommet et forslag fra Hanne Ørsted, Gartnervænget 11, om etablering af nabohjælpsgrupper under Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden.
Forslaget kunne således behandles under pkt. 5.

2. Bestyrelsens beretning

Lene Uglebjerg aflagde beretning for beboerforeningens aktiviteter for det forløbne år. Desuden aflagde Poul Poulsen beretning for trafikudvalget og lokalhistorisk arkivs aktiviteter det forløbne år, og nævnte herunder, at Bogbytteren havde haft 2. års jubilæum.

Der udspandt sig en drøftelse omkring den foreslåede legeplads. Herunder blev dens placering berørt, hvor Odense kommune som udgangspunkt har sagt god for en placering i fredeskovområdet over for kirken, hvor der allerede nu er opsat enkelte legeredskaber. Det kom også frem, at der endnu ikke var modtaget en officiel tilbagemelding på ansøgningen til Forstadspuljen om de ansøgte kr. 200.000 var bevilget, men at det netop var fremgået af en oversigt i Fyens Stiftstidende, at dette skulle være tilfældet.

Ken Lyndrup kunne omkring den igangsatte udarbejdelse af en ny kalender i forbindelse med den fremtidige teltudlejning oplyse, at Martin Bergholdt næsten havde denne færdig, da der således kun manglede at blive aftalt de sidste regler.

Der blev udtrykt utilfredshed med Havnens Gourmets indsats i forbindelse med Beboerforeningens ellers meget vellykkede 25 års jubilæumsfest, da tilbehørsdelen til den grillstegte pattegris syntes utilstrækkelig og sparsom i variation. Bestyrelsen har taget dette til efterretning.

I forlængelse af oplysningen om, at julestuen på Galleri Bækskov var meget begrænset besøgt, var der flere tilkendegivelser om, at dette arrangement godt kunne udgå fremover.

Beretningerne blev godkendt.

3. Revideret regnskab for 2014

Regnskab 2014 for Beboerforeningen viste et underskud på kr. 14.753,28 og formue pr. 31.12.2014 på kr. 92.551,16.

Regnskab 2014 for Aasum Sogneblad viste et overskud på kr. 568,25 og formue pr. 31.12.2014 på kr. 8.147,71.

Regnskab 2014 for Aasum Lokalhistoriske Arkiv viste et underskud på kr. 4.659,71 og formue pr. 31.12.14 på kr. 2.393,80

Regnskabet for Beboerforeningen inkl. Sogneblad og Lokalhistorisk Arkiv blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 150 henholdsvis kr. 100 for pensionister.
Forslaget blev vedtaget.

5. Indkomne forslag

Det indkomne forslag fra Hanne Ørsted, om etablering af nabohjælpsgrupper under Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden blev drøftet. Det kom herunder frem, at det er op til den enkelte, at indgå aftale med sin/sine naboer eller andre om at holde øje med hinandens boliger og nærområde i ferier og i hverdagen, for at mindske risikoen for indbrud.

Det blev aftalt, at ordningen om Nabohjælp skal omtales i næste Sogneblad og desuden oplyses, at alle kan gå ind på www.nabohjælp.dk og læse mere om ordningen. Det blev desuden luftet, at beboerforeningen eventuelt kunne betale for den vejskiltning, som skal myndighedsgodkendes.

6. Valg af bestyrelse og revisorer

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Lene Uglebjerg var villig til at modtage genvalg.
Poul Poulsen var villig til at modtage genvalg.
Claus Børge Huulvej var villig til at modtager genvalg.
Alle blev genvalgt.

2 suppleanter til bestyrelsen var på valg:
Erling Larsen var udtrådt i perioden og ønskede ikke valg.
Bente Knudsen var villig til at modtage genvalg.
Bente Knudsen blev genvalgt, og Viggo Føns, Staupudevej 20 blev nyvalgt som suppleant.

2 revisorer var på valg:
Inger Reitz var villig til at modtage genvalg.
Per Lind Thomsen var villig til at modtage genvalg.
Begge blev genvalgt.

2 revisorsuppleanter var på valg:
Helge Nielsen var villig til at modtage genvalg.
Ken Lyndrup var villig til at modtage genvalg.
Begge blev genvalgt.

7. Eventuelt

Poul Poulsen oplyste, at man på Lokalhistorisk Arkivet havde ansøgt Forstadspuljen om kr. 20.000 til at få malet lokalerne på 1. sal i Rytterskolen, hvilket ikke var bevilget. Poul mente derfor nu, at da det allerede i forbindelse med salget af Forsamlingshuset lå i kortene, at nogle af Beboerforeningens midler skulle gå til aktiviteterne på 1. sal, at disse midler nu kunne udtrækkes og gå ind og dække udgifterne i forbindelse med det påkrævede malerarbejde. Ingen havde indvendinger mod dette.

Harald Jensen mente, at man burde genindføre det gamle høstgilde, hvor hver især medbragte sin mad. Bestyrelsen kunne oplyse, at man allerede havde taget en drøftelse om dette, og at man ville arbejde videre på en evt. gennemførelse af et sådant arrangement.

Sinnet Bunde gav udtryk for, at det var godt at man i det seneste Sogneblad havde en god og fyldig artikel om det nye bosted for udviklingshæmmede på Grevenlundvej, og at det af artiklen tydeligt fremgik hvilke mennesketyper, der flyttede ind i bostedet, så evt. misforståelser kunne undgås. Poul Poulsen kunne i øvrigt oplyse, at der i forbindelse med bostedet blev oprettet en følgegruppe, hvori Beboerforeningen var blevet indbudt til at deltage med en repræsentant. Sinnet gav udtryk for, at hun også var meget villig til at deltage, hvis dette var muligt.

Grethe Nielsen gav udtryk for, at det kunne være et problem, når man blev ældre i Aasum og gerne ville sælge sit store hus, stadig at kunne blive boende i området. Det kunne derfor være godt, hvis man kunne påvirke Odense Kommune og et boligselskab til at tage en sådan udfordring op.
Der udspandt sig en drøftelse om emnet, og bestyrelsen aftalte, at forholdet skulle tages op på næste bestyrelsesmøde for en videredrøftelse.

Ref. Jess Wulff-Hansen.

 

Beboerforeningens beretning for 2014

I det forløbne år har der været afholdt 4 bestyrelsesmøde, samt nogle små aktivitetsrelaterede møder. Møder afholdes privat hos bestyrelsesmedlemmerne og er både konstruktive og hyggelige.

Der har været et lille fald i medlemstallet til 140

I år igen har vi holdt fast i vores succesfulde og tilbagevendende aktiviteter samt haft et par nye projekter på tegnebrættet.

Årets aktiviteter er som følger:

April
Petanquebanen og området dernede blev klargjort. De folk der benytter banen dukker op til denne dag og det fungerer fint.
Skraldedag blev afholdt for 6. gang, som en del af Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende oprydning i naturen. Dagen gik fint, passende fremmøde, ruter og grej er klar og Hjørdis står for forplejning. Mængden af affald er faldende så noget yder på, at i hvert fald lokale beboerne er obs på affaldet omkring os.

Maj
Gurli og Nønne blev søsat. På en dejlig dag ved åen, med naturvejlederen der fortalte om livet ved åen og efterfølgende blev der serveret grillpølser.

Juni
Sankthans blev afholdt som det plejer i haven ved Rytterskolen, stor tilslutning ca. 80 personer, båltale ved Anna Kathrine Rafn Hauge. Som altid en meget stor succes og fint fremmøde i klargøringsfasen, vi siger tak til alle som gav en hånd med.

August
Petanqueturnering blev som vanligt en hyggelig dag/aften med god tilslutning.

September
Markedsdag blev i år gennemført i smukt vejr, mange boder og en summen af liv i haven. Som vanligt startede dagen med høstgudstjeneste, der blev meldt om god handel, Bogbytteren og Arkivet havde åbent. Så en meget aktiv dag.
Jubilæumsfesten havde vi valgt at lægge i forlængelse af markedsdagen og det var en kæmpe succes. 110 mennesker havde valgt at deltage i denne festlige aften med helstegt pattegris og salatbar, taler og godt humør.

December

Julestue var igen et hyggelig og veltilrettelagt arrangement med arbejdende værksteder, men tilslutningen var begrænset. Der blev afholdt gudstjeneste og juletræet blev tændt.

Februar
Fastelavn blev som vanligt afholdt i og omkring Rytterskolen med gudstjeneste og tøndeslagning.
Løbende hen over hele vinterhalvåret har vi sogneaftner i samarbejde med menighedsrådet. Som altid bestræber vi os på at få så blandet et udbud som muligt. Vi har hørt om Odense før og nu, om et liv med musik, spændende historier om danske tysklandsarbejder, vi har kunne lære/genopfriske førstehjælp, vi har hørt om H. C. Andersen skovens tilblivelse, og vi skal se og høre om det Nordatlantiske Hus på havnen.

Løbende projekter
Legeplads. Der er komme et lokalt forslag om en legeplads i byen, vi har nedsat et udvalg, der er godt i gang med at undersøge tilladelser, økonomi m.m. for dette.
Teltudlejningskalender til hjemmesiden er under udarbejdelse.
Vedtægterne er i år blevet gennemgået med henblik på opdatering, men der er ikke fundet grund til dette.

Løbende aktiviteter
Havnens Gourmet laver fællesspisning på eget initiativ, de bruger beboerforeningens mail-liste.

Velkomstpakker er omdelt 3 gange.

Kanoer har været udlejet 24 gange.

Telte har været udlejet 19 gange.

Beboerforeningen bidrager til sogneblades indhold og Åsum-by´s hjemmeside.

Vi deltager i foldudmøder med andre foreninger i lokalområdet.

Jeg vil gerne takke alle byens foreninger og beboere som altid er villige til at hjælpe når vi afholder vores fælles aktiviteter, det er en gave til fællesskabet i byen.

Tak til menighedsrådet og galleri Bækskov for godt samarbejde.

Slutlig vil jeg takke min bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde.

Lene Uglebjerg

 

Trafikberetning 2014, aflagt på beboerforeningens generalforsamling d. 25.3.2015

Poul Poulsen:

Vi ( Alex og jeg) har sammen med 7 andre foreningen i området genfremsendt vores busklage til rådmand Jane Jegind. Det resulterede i et møde trafikplanlægningsafdelingen i Odense kommune. Mødet blev afholdt d.18.11.2014. Der kom ikke noget konkret ud af det møde, men vi havde da mulighed for igen at fremføre vore synspunkter, og de lovede at tage det med i deres overvejelser.

Den 5. 2. sendte jeg en mail til afdelingen for høre om der var noget nyt. Svar: Intet nyt.
Senere har grundejerforeninger på Åsumvej taget sagen op, og vil prøve at presse på.

Den 19. september 2014 havde Alex og jeg en 'byvandring' med Thomas Povlsen, Odense Kommune.

Belægningen på Åsum Bygade var i meget dårlig stand, Alex skulle følge op det, og i løbet af uge var der ny belægning på. Måske et tilfælde.

Aasumgårds Alle kom vi også forbi, og mente stadigvæk det var en del cykelstien, hvilket Thomas Povlsen ikke var helt enig i. Senere har Mogens Burmølle været på vandring i området med en ung dame fra kommunen, og så blev hullerne lappet.

Skiltning ved cykelstiens udmunding ved Hjulmandsstræde.

Svar fra Thomas Povlsen d.20.3.
'Jeg må beklageligvis erkende, at jeg ikke er kommet videre i forhold til afmærkning af stiforløbet fra Åsum Bygade.
Jeg vil drøfte afmærkningen med Park og Vej, som drifter stiafmærkningen.'

Snedkerstræde/Staupudevej

Vi gjorde igen opmærksom på den voldsomme trafik, og har senere fundet ud af, at bl.a. Kai Teilmann og andre har skrevet sammen med kommunen om den sag.

Svar fra Thomas Povlsen d. 20.3.:
´Hej Poul.
Jeg beklager, at jeg ikke har svaret dig før nu, men bl.a. planlægningen af letbanen kræver en del ressourcer i vores kontor.
Odense Kommune planlægger at gennemføre trafiktællinger i løbet af foråret 2015 på:
•Åsumvej (ml. Åsumvej 522 og Duedalen 3).
Staupudevej (ml. Staupudevej 21 og E 55-tavle "tættere bebygget område").
Åsum Bygade (ml. Staupudevej og Kirkestræde).
Resultaterne skal bruges til opfølgning på tidligere målinger af den generelle trafik igennem Åsum By.

Snedkerstræde/Staupudevej
Der bliver ikke afsat anlægsmidler i 2015 for tiltag i krydset på Åsum Bygade ved Snedkerstræde. Vi har ud fra uheldsbilledet vurderet, at vi i første omgang vil forstærke vigepligtsafmærkningen i krydset.
Vi mangler dog fortsat at få aftalt nærmere med Fyns Politi i forhold til en ændret afmærkning.'

 

Kort beretning om Aasum Lokalhistoriske Arkiv, aflagt på beboerforeningens generalforsamling d. 25.3. 2015

Der har været livlig aktivitet i årets løb. Vi er startet med at registrer i ARKIBAS 5 omkring årsskiftet januar 2015. Det er et mere brugervenligt system, og samtidig er der åbnet for søgning på portalen www.arkiv.dk.
På arkiv.dk har man adgang til alle de registreringer, der er lagt ind af de 550 arkiver, der er med i Sammenslutningen af Lokal Arkiver. Det betyder at alle nu har adgang til at se ca.1.300.000 billeder og 200.000 arkivalier. Heraf er de 600 billeder fra vores lokale arkiv.

På arkivernes dag, d. 8. november havde vi arrangeret en udstilling med ejendomme og de personer der knytter sig til dem.
Samtidig blev der vist et billedshow af de ca. 500 fotos der dengang var scannet ind i vores eget arkiv.
Der var ca. 80 gæster på Rytterskolen den dag.

Bogbytteren har lige haft 2 års jubilæum. Der er efterhånden sat 50 m reol op, og der er fyldt med bøger af alle mulige typer. Der kommer gæster hver gang der er åbent, men flere er velkomne.

Tak for godt samarbejde og nogle hyggelige onsdag formiddage til Inger Reitz, Mikkel Tønnes, Ken Lyndrup, Jørgen Lohmann Rasmussen, Kai Teilmann og Hjørdis Poulsen.

 

Poul Poulsen.

 

 

 

Setmningsbilleder fra generalforsamlingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle fotos:
Ken Lyndrup ©