Generalforsamling 2016

Referat af generalforsamling i Aasum Sogns Beboerforening

Onsdag d. 30. marts 2016

1. Valg af dirigent

Harald Jensen blev foreslået og valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket rettidigt og generalforsamlingen derfor var lovlig og beslutningsdygtig, og at der ikke var indkommet forslag, som skulle behandles under pkt. 5

2. Bestyrelsens beretning

Lene Uglebjerg aflagde beretning for beboerforeningens aktiviteter i det forløbne år.
Poul Poulsen aflagde beretning for trafikudvalget og Lokalhistorisk Arkiv, herunder Bogbytteren.

På et spørgsmål om hvordan det gik med Nabohjælpsordningen kunne Poul oplyse, at på nær skilteopsætningen så ordningen ud til at fungere, men det havde vist sig, at 2 af politiets afdelinger havde forskellig holdninger til hvor orienteringsskiltene måtte opsættes, hvilket havde betydet, at skiltene stadig ikke var opsat, men at der blev arbejdet videre for at opnå en afklaring.
I den forbindelse oplyste Hans Jørgen Nielsen, at han uden forbehold gav beboerforeningen tilladelse til at opsætte disse skilte på sin matrikel.

Bente Knudsen gav udtryk for, at det var dejligt at legepladsen var blevet etableret, og at hun havde kunnet konstatere, at pladsen blev meget benyttet.

Herefter udspandt der sig en drøftelse omkring den mangelfulde busbetjening af Aasum. Som konklusion på drøftelsen kunne Alex Hold oplyse, at trafikudvalget arbejdede videre med forholdet indtil en forhåbentlig positiv løsning blev fundet.

Poul og Alex gav en orientering omkring den kommende trafikregulering især omfattende Snedkerstræde. Arbejdet var blevet oplyst igangsat her i foråret.

Beretningen blev godkendt.

3. Revideret regnskab for 2015

Regnskab 2015 for Beboerforeningen viste et underskud på kr. 7.499,97 og formue pr. 31.12.2015 på kr. 85.051,19.

Regnskab 2015 for Aasum Sogneblad viste et overskud på kr. 2.223,51 og formue pr. 31.12.2015 på kr. 10.371,22.

Regnskab 2015 for Aasum Lokalhistoriske Arkiv viste et underskud på kr. 1.729,26 og formue pr. 31.12.2015 på kr. 664,54.

Regnskabet for Beboerforeningen, Sognebladet og Lokalhistorisk Arkiv blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 150,- henholdsvis kr. 100,- for pensionister. Kontingentet er personligt.

Harald bemærkede, at menighedsrådet betaler for forbruget i de lokaler i Rytterskolen som Lokalhistorisk Arkiv henholdsvis Bogbytteren anvender, hvilket blandt andet begrunder det vigtige i, at der er nogle som stiller op til menighedsrådsvalget her i efteråret, så vi også fremover kan være sikre på at kunne bibeholde Rytterskolen som et fælles tilholdssted.

Bestyrelsens forslag om at fastholde uændret kontingent blev vedtaget.

5. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag.

6. Valg af bestyrelse og revisorer

2 bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Alex Hold var villig til at modtage genvalg.
Jess Wulff-Hansen var villig til at modtage genvalg.
Begge blev genvalgt.

2 suppleanter til bestyrelsen var på valg:
Bente Knudsen var villig til at modtage genvalg.
Viggo Føns var villig til at modtage genvalg.
Begge blev genvalgt.

2 revisorer var på valg:
Inger Reitz var villig til at modtage genvalg.
Per Lind Thomsen var villig til at modtage genvalg.
Begge blev genvalgt.

2 revisorsuppleanter var på valg:
Helge Nielsen var villig til at modtage genvalg.
Ken Lyndrup var villig til at modtage genvalg.
Begge blev genvalgt.

7. Eventuelt

Per blev fra flere sider takket for de flotte fotos i Sognebladet, og i øvrigt for arbejdet med Sognebladet, som han og Poul er primus motor for at få udgivet.

Helge takkede i øvrigt for de mange ildsjæle i Aasum, som til stadighed holder byens mange aktiviteter i gang.

Petanquebanens fortsatte beståen blev drøftet, herunder blev det aftalt, at hvis vi efter indeværende sæson kan få en langtidsaftale om brugen af banen, så skal denne belægges med nyt stenmel, da den gamle nærmest er blevet til jord.

Karin foreslog, at vi i forbindelse med et kommende Sogneaftenarrangement skulle besøge Annetts Huulvejs atalie, hvilket Annette var med på.

Poul kunne i den anledning oplyse, at der d. 12. nov. 2016 foreløbig var inviteret 4 kunstnere til at udstille på Rytterskolen.

Bestyrelsen kunne oplyse, at der i år i forbindelse med markedsdagen d. 24. sept. efterfølgende vil blive gennemført en fællesspisning ved Rytterskolen. Arrangementets form er endnu ikke fastlagt.

Herefter foregik der en meget livlig og længerevarende debat omkring den ny vejetablering gennem Per Schacks mark med udgangspunkt fra Ryttervejen, herunder omkring det rent trafiksikkerhedsmæssige, men også usikkerheden om hvorfor vejen i det hele taget bliver etableret.

Jess kunne oplyse, at ved forespørgsel i kommunen havde man her oplyst, ”at der i juni 2015 var givet tilladelse til en overkørsel til en plads til halmoplag fra Ryttervejen”.

Denne begrundelse førte direkte over i en hel del ytringer omkring risikoen ved at have halmoplagring så tæt ved beboelse som det her er tilfældet, herunder selvsagt om brandfaren ved dette. Mange var direkte af den mening, at det i det hele taget var ulovligt at have halmoplagring så tæt på beboelse, som det nu er tilfældet, hvorunder der også blev henvist til Planloven.

Da der fra flere bestyrelsesmedlemmers side blev givet udtryk for, at Beboerforeningen ikke vil gå ind som part i en evt. klagesag omkring halmoplagring m.v., blev det fra Haralds side slutteligt konkluderet, at der på nærværende generalforsamling ikke kunne drages en konklusion på området.

Herefter takkede Harald for god ro og orden på generalforsamlingen.

Ref.: Jess Wulff-Hansen

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:

Bestyrelse:
- formand: Alex Hold.
- næstformand: Claus Bøge Huulvej.
- kasserer: Poul Poulsen.
- presseansvarlig: Bente Knudsen/Poul Poulsen.
- referent: Jess Wulff-Hansen.

Udvalgene:
- Aktivitet: Lene Uglebjerg og Jess Wulff-Hansen.
- Trafik/busdrift: Alex Hold og Poul Poulsen.
- Legeplads: Poul Poulsen og Jess Wulff-Hansen.
- Fjordgruppen: Poul Poulsen og Jess Wulff-Hansen.
- Skiltning i forbindelse med Nabohjælpsordningen: Poul Poulsen og Jess Wulff-Hansen.
- Nyt "Markedsfestudvalg": Alex Hold, Bente Knudsen og Poul Poulsen.

 

 

Beboerforeningens beretning for 2015
I det forløbne år har der været afholdt 5 bestyrelsesmøde, samt nogle små aktivitetsrelaterede møder. Møderne afholdes privat hos bestyrelsesmedlemmerne og er både konstruktive og hyggelige.
Der har været et lille fald i medlemstallet til 128.
I år igen har vi holdt fast i vores succesfulde og tilbagevendende aktiviteter, samt haft et par nye projekter på tegnebrættet.
Årets aktiviteter er som følger:
April
Petanquebanen og området omkring banen blev klar gjort. Dem der benytter banen dukker op til denne dag og det fungerer fint.
Skraldedag blev afholdt for 7. gang, som en del af Danmarks naturfredningsforening landsdækkende oprydning i naturen. Dagen gik fint med passende fremmøde, ruter og grej var klar og Hjørdis stod for forplejning. Mængden af affald er faldende så noget yder på at i hvert fald lokale beboere er obs. på affaldet omkring os.
Maj
Kanoerne Gurli og Nønne blev søsat. Til trods for en vejrmæssigt udfordrende dag var 20 mennesker mødt frem og dagen blev afsluttet på en hyggelig måde, hvor der blev serveret grillpølser m. m.
Juni
Sankthans blev afholdt som det plejer i haven ved Rytterskolen, stor tilslutning ca. 90 personer, båltale ved Sinnet Bunde. Som altid en meget stor succes og fint fremmøde i klargøringsfasen, vi siger tak til alle som gav en hjælpende hånd med.
August
Petanqueturnering blev som vanligt holdt i Ingers have, desværre igen i tungt vejr, derfor nok også kun 15 deltagere. Trods alt en hyggelig dag/aften.
September
Markedsdag blev i år gennemført i smukt vejr, det hele var flyttet til sportspladsen p.g.a. pladsen foran Rytterskolen var optaget. Ikke helt så mange boder eller mennesker som tidligere, og vi er tilbage på den gamle plads igen i år (2016). Dagen startede med brunch fra Havnens Gourmet, Bogbytteren var til stede og vi blev vidne til en fodboldkamp på stadion. Dagen forløb fint og de der kom havde en hyggelig dag.
November
Vores nye legeplads (mere herom senere) blev indviet. Vejret var fantastisk, mange var mødt op og rådmand Jane Jegind var æresgæst. Foreningen stod for servering af pølser m.m.
Februar
Fastelavn blev som vanligt afholdt i og omkring Rytterskolen,dog først med gudstjeneste i kirken og derefter tøndeslagning.
Løbende hen over hele vinterhalvåret har vi sogneaftner i samarbejde med menighedsrådet. Som altid bestræber vi os på at få så blandede et udbud som muligt. Vi har hørt om et liv med musik og Steffen Brandts tekster, spændende historier om at være sygeplejerske rundt om i verden, vi har været udvandret til Amerika, vi har hørt om indvandrekultur, og på vores tur ud af huset skal vi skal se og høre om Odense Teater.
Løbende projekter
Som opfølgning på sidste års ønske om en legeplads i byen søgte vi midler fra forstadspuljen og fik 200.000 kr. til dette formål. Den lokale gruppe og repræsentanter fra beboerforeningen fik lavet et tilbud fra firmaet Bløcher. Arbejdsgruppen og firmaet har styret igennem hele processen og den 7. november 2015 blev herligheden indviet. Vi har stadig legepladsen som et løbende projekt m.h.t. vedligeholdelse og årlige godkendelser.
Så har vi fulgt op på et ønske fra generalforsamlingen sidste år omkring nabohjælp. Vi har indkøbt 5 skilte og fik etableret vores område på hjemmeside (Nabohjælp.dk) hvor folk selv i mindre grupper kan arbejde videre. Der er arbejdet meget med placering af skilte, da der er delte meninger om, hvad der er lovligt eller ikke tovligt med hensyn til placeringen af disse skilte.
Sidste år blev der luftet en ide om muligheden for ældreboliger i Åsum. Det lavede vi så noget info om og skrev om det i bladet. Derudover mener vi ikke at det er beboerforeningen, der skal tage dette emne videre. Men kommer der konkrete tiltag, vil vi gerne være behjælpelige med hvad der må være.
Vi har fået opdateret vores forsikringer.
Løbende aktiviteter.
Havnens Gourmet laver fællesspisning på eget initiativ, og i den forbindelse bruger de bruger beboerforeningens mailliste til at udsende invitation til fællesspisningen.
Velkomstpakken er uddelt 4 gange.
Kanoerne har været udlejet 12 gange.
Telte m. m. har været udlejet 24 gange.
Beboerforeningen bidrager til sogneblades indhold og Åsumby´s hjemmeside.
Vi har deltaget i foldudmøder med andre foreninger i lokalområdet.
Vi har deltaget i ”Din by er i forandring” (dog ikke noget aktuelt om Åsum området).
Jeg vil gerne takke alle byens foreninger og beboere som altid er villige til at hjælpe når vi afholder vores fælles aktiviteter, det er en gave til fællesskabet i byen.
Tak til Martin og Ken for hjælp og vedligehold af hjemmesiden.
Vi har i år samarbejdet med 2 arbejdsgrupper henholdsvis om legepladsen og lokaltrafik, grupperne har bestået af:
Legeplads
Monica Brix og Mogens Burmølle.

Trafik
Rikke Søndergaard, Dorte Jeppesen og Kai Teilmann.

Det har været en succes og det vil vi gerne fremadrettet benytte os af.

Tak til menighedsrådet for godt samarbejde.
Sluttelig vil jeg takke min bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde.

Lene Uglebjerg.
Formand for Beboerforeningen.

Trafikudvalgets beretning 2015, aflagt på beboerforeningens generalforsamling d. 30.3.2016
Poul Poulsen:
Vi (Alex og jeg) har genfremsendt vores busklage, hvor vi gør opmærksom på nødvendigheden af en buslinje der forbinder Aasum med centrum og Seden, altså lade en af de mange busser der går til Seden området køre over Aasum.
Ønsket er igen blevet afvist af rådmand Jane Jegind, men vi følger op på det.
Trafikudvalget blev i løbet af sommeren 2015 udvidet med Rikke Søndergaard, Dorte Jeppesen og Kai Teilmann.
Det udvide trafikudvalg havde en september morgen kl.7.45 møde med Thomas Povlsen fra Odense Kommune. Vi mødtes hvor Karetmagerstræde udmunder i Snedkerstræde. Vi havde en livlig meningsudveksling. Thomas Povlsen lovede at gå hjem for efterfølgende at komme med et forslag på baggrund af drøftelserne.
4. januar 2016 blev så skitseret en løsning for Staupudevej/Snedkerstræde:
- Der indføres hastighedsbegrænsning på Staupudevej, godt nok 70 km/t, hvor vi mente 60 km/t passede bedre i forhold til de andre veje i området.
- Den nuværende udkørsel fra Snedkerstræde til Staupudevej lukkes, og trafikken ledes gennem den tidligere buslomme.
- Der anlægges et bump på Staupudevej ca. udfor nr. 14.
- Helleanlægget på Åsum Bygade ved Gartnervænget ændres på grund af flere uheld.
Vi var ikke helt tilfredse med det skitserede, men må i første omgang tage til takke med det.
Punkterne er alle tidligere beskrevet i Åsum Sogneblad

Kort beretning om Aasum Lokalhistoriske Arkiv, aflagt på beboerforeningens generalforsamling d. 30.3. 2016
Der har været livlig aktivitet i årets løb. Vi er godt i gang med at registrere i ARKIBAS 5, der er p.t. over 800 billeder lagt ind i vores arkiv, og de er tilgængelige gennem portalen www.arkiv.dk.
På arkiv.dk har man adgang til alle de registreringer, der er lagt ind af de 550 arkiver, der er med i Sammenslutningen af Lokal Arkiver. Det betyder at alle nu har adgang til at se ca.1.600.000 billeder og 200.000 arkivalier.
På arkivernes dag, den 14. november havde vi arrangeret en udstilling omkring Dot og Knud Åge Larsen samt Johanne og Svend Børge Andersen. Det var en stor succes med over 100 besøgende. Vi synes også selv det var en flot udstilling, hvortil der var brugt mange timer.
Samtidig blev der vist et billedshow af de ca. 700 fotos der på det tidspunkt var scannet ind i vores eget arkiv.
Bogbytteren har lige haft 3 års jubilæum. Der er efterhånden sat 50 hyldemeter reol op, og der er fyldt med bøger af alle mulige typer. Der kommer gæster hver gang der er åbent, men flere er velkomne.
Tak for godt samarbejde og nogle hyggelige onsdag formiddage til Inger Reitz, Mikkel Tønnes, Ken Lyndrup, Jørgen Lohmann Rasmussen, Kai Teilmann og Hjørdis Poulsen.

Poul Poulsen.