Generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling i Aasum Sogns Beboerforening

Onsdag d. 29. marts 2017

1. Valg af dirigent

Harald Jensen blev foreslået og valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket rettidigt og generalforsamlingen derfor var lovlig og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning

Alex Hold aflagde beretning for beboerforeningens aktiviteter i det forløbne år.
Harald Jensen takkede herefter Alex Hold for beretningen, og satte denne til debat.

Mogens Burmølle nævnte, at vi til næste års fastelavnsfest skal sikre os, at tønden bliver lettere at slå ned, da det ved den netop afholdte tøndeslagning havde vist sig, at de relativt små børn ikke havde magtet at slå hul på den indkøbte tønde.

På et spørgsmål omkring stadet for gennemførelse af de tidligere varslede trafikale justeringer i Åsum kunne Poul Poulsen oplyse, at han havde rykket for en tidsplan, og i den forbindelse fået oplyst, at arbejdet ville blive iværksat ultimo maj. Hvad der helt nøjagtigt vi blive gennemført af de tiltag som tidligere er aftalt med kommunens ingeniører, er dog foreløbig uklart.

Bente Knudsen roste Ken Lyndrup for den måde beboerforeningens hjemmesiden bliver administreret på.

Sinnet Bunde gav udtryk for, at hun syntes at det var et rigtig godt initiativ at tage Åsums situation op til en drøftelse i forbindelse med Åsum Brands mødet d. 19. april, herunder få en drøftelse af hvad der er det særegne ved Åsum som f.eks. det unikke landsbymiljø.
Alex Hold tilføjede, at det også var vigtigt, at vi selv fandt frem til, hvad vi ville med vor by fremover.

Alex Hold ville meget gerne have deltagernes tilkendegivelse omkring petanquebanen, herunder om der også fremover var interesse for at kunne bruge denne, da den i så fald stod for en istandsættelse. Bente Knudsen kunne oplyse, at hun havde kunne konstatere, at banen ikke var særlig meget i brug, da den ikke som tidligere blev familiebesøgt.
Herefter udspandt der sig en drøftelse om banen og brugen af denne, hvorunder det blandt andet blev nævnt, at der burde ligge et sæt kugler ved banen, og ligeledes et sæt regler, samt at man måske kunne lave lidt reklame for banen, samt etablere nogle øveaftener.

Alex Hold drog herefter den konklusion, at vi ser tiden an endnu 1. år, for herefter endegyldigt at bestemme, om banen skal videreføres i renoveret stand eller droppes.

Herefter udspandt der sig en kort drøftelse omkring trafikafviklingen i og omkring Åsum, dog uden at der blev draget nogen egentlig konklusioner.
Beretningen blev herefter godkendt.

Poul Poulsen aflagde herefter beretning for Lokalhistorisk Arkiv og herunder Bogbytteren, og takkede herunder arkivets og Bogbytterens frivillige for deres store arbejdsindsats.
Beretningen blev herefter godkendt.

Herefter tog Alex Hold ordet, og takkede Per Lind-Thomsen for det meget store arbejde denne gennem de seneste mange år har lagt i Åsum Sogneblad som ansvarshavende redaktør, men også som hovedkraften i alt det praktiske arbejde med at få bladet ud.
Som afslutning fik Per Lind-Thomsen overrakt en gavekurv samt tak fra de tilstedeværende.

3. Revideret regnskab for 2016

Poul Poulsen forelagde regnskaberne for:

Regnskab 2016 for Beboerforeningen viste et underskud på kr. 39.202,05 og formue pr. 31.12.2016 på kr. 45.849,14.
Poul Poulsen begrundede det ekstraordinære store underskud, hvilket også fremgår af regnskabet, og oplyste at der har været 152 betalende medlemmer.
Regnskabet blev godkendt.

Regnskab 2016 for Aasum Sogneblad viste et overskud på kr. 5.210,61 og formue pr. 31.12.2016 på kr. 15.581,83.
Regnskabet blev godkendt.

Regnskab 2016 for Aasum Lokalhistoriske Arkiv viste et overskud på kr. 9.026,67 og formue pr. 31.12.2016 på kr. 9.691,21.

Harald Jensen bemærkede, at det gode regnskab også hvilede på, at der er et fortrinligt samarbejde mellem Arkiv og menighedsrådet, og at sidstnævnte herunder stiller gratis lokaler til rådighed og betaler for Arkivets energiforbrug.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent

Poul Poulsen oplyste, at bestyrelsen foreslog en forhøjelse af kontingentet, blandt andet begrundet i, at der i de seneste år var tilkommet flere faste udgifter såsom en årlig kvalitetssikring af legepladsen og en bestyrelsesforsikring.

Bestyrelsens forslag var således at kontingentet for sæson 2017/18 skulle være:
400 kr. pr. husstand, dog 200 kr. for enlige og fremover uden pensionistrabat.

Bestyrelsens forslaget om kontingentforhøjelse blev vedtaget med bemærkning om, at vi hver især burde opfordre vore naboer til at støtte solidarisk op om Åsum Sogns Beboerforeningen, som dog ikke er en tvungen foreningsordning.

5. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag til stillingtagen.

Der udspandt sig alligevel en kort drøftelse omkring det af kommunen igangsatte initiativ omkring ”Borgerne Bestemmer”, hvortil Rolf Jackson og Sinnet Bunde havde nogle bemærkninger.

6. Valg af bestyrelse og revisorer

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Poul Poulsen var villig til at modtage genvalg.
Claus Bøge Huulvej var villig til at modtage genvalg.
Lene Uglebjerg modtog ikke genvalg grundet fraflytning fra Åsum.
Poul og Claus blev genvalgt, og den af bestyrelsen foreslåede kandidat Nicolai Jacobsen blev nyvalgt.

2 suppleanter til bestyrelsen var på valg:
Bente Knudsen var villig til at modtage genvalg.
Viggo Føns var villig til at modtage genvalg.
Begge blev genvalgt.

2 revisorer var på valg:
Inger Reitz var villig til at modtage genvalg.
Per Lind-Thomsen var villig til at modtage genvalg.
Begge blev genvalgt.

2 revisorsuppleanter var på valg:
Helge Nielsen var ikke til stede.
Ken Lyndrup var villig til at modtage genvalg.
Ken Lyndrup blev genvalgt og Inge Høj Nielsen, som var til stede og var villig til valg, blev nyindvalgt.

7. Eventuelt

Herefter udspandt sig en drøftelse omkring legepladsen herunder underlaget ved vippedyrene samt stejlheden på rutschebanen. Poul Poulsen oplyse, at legepladsen blev sikkerhedsgodkendt hvert år, og at der ikke havde været bemærkninger omkring stejlheden, men om ”udhuling” på faldunderlaget diverse steder, som derfor måtte tilrettes hvert år, og også ville blive det i år, de steder hvor det var nødvendigt.

Der var også en drøftelse omkring det ønskværdige i en forbedret busbetjening af Åsum, hvilket Rolf Jackson fra Bjergager kun kunne støtte op om.

Per Lind-Thomsen fortalte om sin tid med Åsum Sogneblad, herunder at han nåede at deltage i arbejdet med udgivelse af 50 blade. Per afsluttede med at ønske alt godt for bladet fremover.

Herefter takkede Harald Jensen for god ro og orden på generalforsamlingen.

Afslutningsvis overraktes Lene Uglebjerg en gave for sit mangeårige arbejde i bestyrelsen, og Ken Lyndrup fik overrakt en gave for sit store arbejde som webmaster, og sluttelig blev Harald Jensen takket for nok engang at stille op som dirigent.

Ref.: Jess Wulff-Hansen

 

Beboerforeningens beretning 2016.

Vi valgte at konstituerer os som følger. Formand: Alex Hold – Næstformand: Claus Bøge Huulvej – Kasserer: Poul Poulsen – Referent: Jess Wulff-Hansen – Aktiviteter: Lene Uglebjerg og Jess Wulff-Hansen.

I 2016 har vi lavet et eftersyn at vores aktiviteter! Er der gået lidt for meget rutine i vores faste arrangementer. Eller opfylder de stadig de forventninger og behov man med rimelighed må stille?

Affaldsindsamling: En aktivitet vi gerne ville være for uden! Men alt tyder på at folks behov for at smide affald, ingen ende vil tage. Så de 20 personer som mødte op den, 17. 04. har vores fulde opbakning. Det efterfølgende hyggelige samvær er en beskeden tak!

Rengøring af petanquebanen m.m. var i år udvidet til også at omfatte vedligeholdelsen af den ny legeplads. Heldigvis dukkede der den, 10. maj, 25 arbejdsivrige personer op, så de mange arbejdsopgaver blev overskuelige.

Petanquebanens fremtid har, bl.a. på grund af ejerskiftet på matriklen, været til diskussion i bestyrelsen. Da banen står over for en større renovering, stiller vi spørgsmålet; er der et reelt behov for en sådan bane i Åsum? Det vil vi meget gerne høre generalforsamlingens mening om?

Petanque turneringen blev afholdt den, 13. august der var 15 med i konkurrence og 25 til den efterfølgende spisning.

Legepladsen er efter vores mening velbesøgt. De sidste penge fra puljen blev brugt til maling/pensler og 2 nye borde/bænke til supplering af de bestående.
Bente Knudsen har foreslået et opslagsskab på legepladsen! Vi har arvet det gamle fra kirken. Det trænger til en lille renovering, når det er overstået vil skabet blive opsat på legepladsen.

Kanoudlejning: Den 18. maj en solrig dag et godt valg til søsætning af vores 2 kanoer Gurli & Nønne. Ca. 30 valgte at deltage, ikke mindst for at nyde Poul og Jess velgrillede pølser.
Kanoerne har i år været udlånt 13 gange.

”Fold ud mødet” i Fjordagergruppen: Var den, 16. juni henlagt til Åsum, vi fik lov til at låne Rytterskolen hvor Poul og Jess var værter for de ca. 20 deltagere. Den, 19. januar 2017 var gruppen igen samlet til møde.

Sct. Hans Aften: Vores ældste arrangement, står ikke til at ændre! Igen en vellykket aften; præsten Anne Kathrine Rafn Hauge holdt båltalen. Ca. 100 deltog til spisningen.

Markedsdag: Den, 24. september en dejlig dag med sol, hvor de 17 boder, fik mulighed for at lave en god handel!
Vi har nu to gange med held, afsluttet dagen med årets sidste udendørs fælles spisning. I bestyrelsen havde vi besluttet at det økonomisk skulle hvile i sig selv, og der skulle være lidt underholdning. Med så stor en udfordring havde vi bedt om hjælp fra ”folket”! Intet problem gode kræfter tilbød sig. Vi fik strikket et godt arrangement sammen. Der var 90 deltager til spisning og vi fik endda et økonomisk overskud. Tusinde tak til ”folket” det var en stor hjælp. Så en ny tradition er født.

Julestue: I flere år har vi afholdt julestue hos Grethe Husted på Galleri Bækskov! December er som bekendt en travl måned med mange aktiviteter. Bestyrelsen har som konsekvens af det og et noget begrænset fremmøde, valgt ikke at afholde det i år!
Vi har ikke observeret kritik af den beslutning, så resultatet kunne godt blive at vi fremover stopper julestuen?

Fastelavn: En gammel tradition med mange deltagere! Lidt konkurrence, boller og slikposer er populært hos børn og barnlige sjæle!

Sogneaftner: Gode oplægsholdere, stor søgning og samarbejdet med menighedsrådet fungerer upåklageligt. Vi vil gøre vores til at fortsætte dette samarbejde.

Hjertestarter: Vores hjertestarter ved Rytterskolen havde fået en utæt bolig, så den afgav alarmsignal døgnet rundt. En ny rustfri boks blev indkøbt, nu virker den igen.

Teltudlejning m.m.: Vi har måtte konstaterer at slitagen på vores telte, borde og stole er stor. Specielt er udgifterne på reparation af teltene en stor omkostning. Vi kunne se at prisen for leje ikke var i overensstemmelse med de store udgifter. Vi har derfor valgt at det var tiltrængt med nye udlejningspriser. I kan læse om de nye priser i det nye sogneblad nr. 63.

Vi havde søgt Forstadspuljen om indkøb at nye telte så vi fik flere til at dække behovet. Desværre fik vi afslag med begrundelsen at der en gang var givet tilskud til sådanne telte. Så næste år vil vi gøre os umage med at formulere os på en mere bevist strategisk måde!
Teltene/borde/stole har været udlejet 20 gange + 4 gange til forenings formål.

Sognebladet: Efter mere en ti år i redaktionen, heraf de sidste mange år som stort set eneansvarlig for bladet, har Per Lind-Thomsen valgt at trække sig fra det store ansvarsfulde arbejde. Det viste sig, at mange tilbød sig, og ville gerne fortsætte de stolte traditioner for vores gode sogneblad. Per, du kan tage det som et kompliment at der skulle 4 til at overtage dit arbejde. En stor tak Per for sin indsats, her fra beboerforeningen. Vi glæder os nu over, vi har fået en robust og kompetent gruppe til at køre bladet videre ”god arbejdsløst”.

Så kommer vi ind i de områder hvor kommunen skal tages i ed!
Tålmodighed... er åbenbart blevet kodeordet når Odense kommune skal inddrages. Vores erfaringer viser det er blevet en tidskrævende og besværlig proces.

Nabohjælp: Det var en parodi uden lige at få tilladelsen til opsætning af byens nabohjælpskilte! Mange måneder med mails og snak i telefon måtte der til, inden vi endelig fik tilladelsen, til selv at nedgrave skiltene. Hvorfor det skulle tage så lang tid står hen i det uvisse.

Trafikudvalg: Som bekendt er udvalget udvidet med Kai Teilmann, Rikke Søndergaard og Dorte Strøm Jeppesen, det er en stor hjælp - tak for det.
Vi troede lige vi var blevet enige med Torben Povlsen, Odense Kommune, om flere gode tiltag på Staupudevej og Snederkerstræde! Men desværre valgte han andet arbejde.

Så en ny, Karsten Alsbjerg Hørup kom til, han meddelte os, at han ikke kendte til nogen aftale, han påstod der ikke var skrevet noget ned! Så efter 2 byvandringer med Torben Povlsen og flere interne møder, var det forfra! På vores nye møde med Karsten Hørup, blev vi stillet i udsigt, at der ingen penge er! Men hvis vi opførte os ordentligt kunne vi få et par skilte på Staupudevej! Det blev så til et par 70 km skilte og en ekstra byzonetavle. De 70 km er en hastighed vi aldrig har tilsluttet os, vores krav var max. 60 km. Det en den eneste smalle vej i miles omkreds hvor man må køre så stærkt. På Vollsmose Alle og Ejbygade som har en helt anden beskaffenhed en max hastighed 60 km i timen.
Dybt deprimerende at blive slået tilbage til start! Vi må konstatere at et stort arbejde stadig ligger foran os.

Busdrift: Som bekendt fik vi en meddelelse om at busdrift til Åsum ville være en uløselig opgave. Busdriften i Vollsmose vil bryde sammen hvis en af linerne en gang i mellem skulle køre over Åsum/Seden. Det ville koste FynBus mellem 2,5 – 3,5 mil. kr. årligt hvis de skulle efterkomme vores krav!
Vi har derfor valgt at allierer os med grundejerforeningerne på Åsumvej og Utzonparken, vores håb er at vi sammen kan stå stærkere!

Som I kan forstå, er det besværligt og tidskrævende at arbejde med Odense kommune! Politikerne og embedsmændene har tilsyneladende ensidigt valgt at sætte fokus på byens centrum og derved vende ryggen til yderområder. Så hvis vi ønsker at blive hørt skal vores argumenter være i top, vi må være kreative, utraditionelle og vedvarende i vores råb!

Det er en stor opgave for en lille bestyrelse som vores!
Vi har derfor besluttet, at indkalde alle gode kræfter i byen til møde på Rytterskolen onsdag, den 19. april kl. 19.00.
Vi har valgt at kalde mødet Åsum Brands!

Branding var oprindelig brandmærkning af køer! Vi har ingen planer om at vi alle skal brandmærkes for at tilslutte os et fælles broderskab. Men vi har planer om at køre Åsum i stilling, så vi kan få gode ideer og en fælles forståelse for, hvad det er vi vil med byen og hvordan vi når disse mål.

Til sidst vil jeg takke byens borgere for en altid positiv og aktiv opbakning for foreningens arbejde.

Og en tak til bestyrelsen for jeres gode samarbejde.

 

Kort beretning om Aasum Lokalhistoriske Arkiv,
aflagt på beboerforeningens generalforsamling d. 29. 03. 2017

Der har været livlig aktivitet i årets løb. Vi er godt i gang med at registrere i ARKIBAS 5, der er over 900 billeder lagt ind af vores arkiv, og de er tilgængelige gennem portalen www.arkiv.dk.

På arkiv.dk har man adgang til alle de registreringer, der er lagt ind af de 550 arkiver, der er med i Sammenslutningen af Lokal Arkiver. Det betyder, at alle nu har adgang til at se ca.1.900.000 bille-der og 230.000 arkivalier.

På arkivernes dag, d.12. november havde vi arrangeret en udstilling med 6 nulevende billedkunst-nere fra byen - Annette Huulvej, Arne Petersen, Frands Gulman, Grethe Husted, Marianne Teil-mann og P.O. Hansen.
Det var en stor succes med over 100 besøgende. Vi synes også selv det var en flot udstilling, hvor der var brugt mange timer. Samtidig blev der vist et billedshow af de ca. 900 fotos der var scannet ind i vores eget arkiv.

Bogbytteren har lige haft 4 års jubilæum. Der er efterhånden sat 50 m reol op, og der er fyldt med bøger af alle mulige typer. Der kommer gæster hver gang der er åbent og flere er velkomne.

Tak for godt samarbejde og nogle hyggelige onsdag formiddage til Inger Reitz, Mikkel Tønnes, Ken Lyndrup, Jørgen Lohmann Rasmussen, Kai Teilmann og Hjørdis Poulsen.

Poul Poulsen

 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen valgt at konstituere sig som følger:

- Formand: Alex Hold.
- Næstformand: Claus Bøge Huulvej.
- Kasserer: Poul Poulsen.
- Presseansvarlig: Nicolai Jacobsen (Bente Knudsen deltager også i informationsarbejdet).
- Referent: Jess Wulff-Hansen.

Udvalg:
- Aktivitetsudvalget: Nicolai Jacobsen, Claus Bøge Huulvej og Jess Wulff-Hansen.
- Trafik-/busdriftudvalget: Alex Hold og Poul Poulsen.
- Legepladsudvalget: Nedlægges snart.
- Fjordagergruppeudvalget: Poul Poulsen og Jess Wulff-Hansen (substitut Claus Bøge Huulvej).
- Nabohjælp-/skiltningsudvalget: Poul Poulsen og Jess Wulff-Hansen.
- Markeds- og festudvalget: Lægges ind under Aktivitetsudvalget.