Generalforsamling 2018

Referat af generalforsamling i Aasum Sogns Beboerforening
Onsdag den 14. marts 2018

1. Valg af dirigent.
Trine Lykke Hansen blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket rettidigt, og generalforsamlingen var derfor lovlig og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning.
Alex Hold aflagde beretning for beboerforeningens aktiviteter i det forløbne år. Trine takkede Alex for hans del af beretningen, og satte denne til debat.

Der var et enkelt spørgsmål gående på, om foreningen havde fået tildelt midler fra Forstadspuljen i forhold til det ansøgte. Poul kunne oplyse, at dette desværre ikke var tilfældet.

Herefter fortsatte Poul Poulsen med at aflægge beretning for området Lokalhistorisk Arkiv og Bogbytteren.

Trine takkede ligeledes Poul for hans del af beretningen, og satte denne til debat.

Der kom ingen spørgsmål.

Den samlede beretning blev herefter godkendt.

3. Revideret regnskab for 2017.
Poul Poulsen forelagde regnskaberne for:
Regnskab 2017 for Aasum Sogns Beboerforening viste et overskud på kr. 4.710,96 og formue pr. 31.12.2017 på kr. 50.560.10

Grethe Nielsen bemærkede, at det var flot at det kunne løbe rundt. Herefter blev regnskabet godkendt.

Regnskab 2017 for Aasum Lokalhistoriske Arkiv viste et overskud på kr. 1.328,90 og en formue pr. 31.12.2017 på kr. 11.020,11

Regnskabet blev godkendt.

Regnskab 2017 for Aasum Sogneblad viste et overskud på kr. 6.687,62 og en formue pr. 31.12.2017 på kr. 22.269,45

Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent.
Poul Poulsen oplyste, at bestyrelsen foreslog et uændret kontingentniveau begrundet i foreningens nuværende økonomiske situation.

Forslaget blev vedtaget.

Poul kunne også oplyse, at de justerede lejepriser på telte, borde stole m.v. havde vist sig at fungere fornuftigt, hvorfor disse lejepriser ville blive fastholdt.

5. Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde modtaget en anmodning fra Hans Jørgen Nielsen, om beboerforeningen i år i forbindelse med afholdelsen af Sankthans kunne acceptere, at bålet blev etableret nede i området ved kanobroen, da det var her at det meste af bålmaterialet i forvejen forefandtes. Hans Jørgen lovede, at han nok skulle flytte grenmaterialet fra dets nuværende placering umiddelbart før arrangementet til en anden egnet placering, så dyr og fugle ikke blev flammernes bytte.

De tilstedeværende syntes alle at det var en god ide, så hvis brandmyndighederne giver grønt lys for den ny placering, vil årets bålplads blive placeret her.

6. Valg af bestyrelse og revisorer.
2 bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Alex Hold var villig til at modtage genvalg Jess Wulff-Hansen var ligeledes villig til at modtage genvalg. Alex og Jess blev genvalgt.

2 suppleanter til bestyrelsen var på valg:
Bente Knudsen var villig til at modtage genvalg. Viggo Føns var villig til at modtage genvalg, hvis ikke andre ønskede valg. Begge blev genvalgt.

2 revisorer var på valg:
Inger Reitz ønskede ikke at modtage genvalg. Per Lind Thomsen ønskede heller ikke at modtage genvalg. Trine Lykke Hansen og Ken Lyndrup blev nyvalgt.

2 revisorsuppleanter var på valg:
Ken Lyndrup som var på valg er nu blevet valgt til revisor. Inge Høj Nielsen som ikke var tilstede havde ytret sig villig til genvalg. Inge Høj Nielsen blev genvalgt og Grethe Nielsen blev nyvalgt.

7. Eventuelt:
Knud Erik Møllegaard bad om ordet, og opfordrede herefter de tilstedeværende til at støtte op om etableringen af en ungdomsafdeling under den stedlige Idrætsforening, hvilke aktivitet han nu ville tage initiativ til kom op at stå. Knud Erik mente, at vi manglede en ungdomsafdeling i Aasum, som kunne stå for diverse udendørs idrætslige aktiviteter, og som kunne følge op på og være et supplement til de aktiviteter, som gennem vinteren er foregået i brætspilscafeen, og som tydeligvis har medvirket til at opbygge et ven- og kammeratskab mellem Aasums børn, som i dagligdagen er spredt ud på mange skoler.

Det blev desuden understreget af både Knud Erik og Preben Schack, at det var meget vigtigt, at aktiviteten blev organiseret via Idrætsforeningen for at få registreret et stigende foreningsmæssigt aktivitetsniveau her, hvilket kunne være afgørende for at vi i Aasum også fremover kunne være sikre på selv at kunne bibeholde klubhuset og idrætsområdet.

Trine Lykke Hansen gav udtryk for at ville støtte aktivt op om initiativet, og det blev derfor aftalt, at Knud Erik, Trine og Preben umiddelbart i forlængelse af mødet, skulle finde en dato for afholdelse af det første planlægningsmøde.

Herefter takkede Trine de tilstedeværende for god ro og orden på generalforsamlingen, og sluttelig blev Trine takket for at hun havde påtage sig hvervet som dirigent.

Ref.: Jess Wulff-Hansen/21.03.2018

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:
Formand: Alex Hold - Næstformand: Claus Bøge Huulvej - Kasserer: Poul Poulsen - Presseansvarlig: Nicolai Jacobsen - Referent: Jess Wulff-Hansen

 

Beboerforeningens beretning 2017

Beboerforeningen kan mønstre 146 medlemmer.
Det er et fald fra 152 sidste år.

Vi startede med at konstituerer os som følger: Formand Alex Hold – Næstformand Claus Bøge Huulvej – Kasserer Poul Poulsen – Presseansvarlig Nicolai Jacobsen (Bente Knudsen deltager også i informationsarbejdet) – Og til sidst men ikke mindst vores referent Jess Wulff-Hansen.

Ud over de fine titler arbejder vi i følgende arbejdsudvalg.
Aktivitets- Markeds- og festudvalg: Nicolai – Claus og Jess.
Trafikudvalg: Poul med hjælp udefra – Kai Teilmann – Dorte Strøm Jeppesen – Rikke Søndergaard. En særlig tak skal der lyde til de tre for deres indsats.
Busudvalg: Alex – Poul sammen med de 5 grundejerforeninger som ligger i vores område.
Fjordagergruppen: Poul – Jess. De deltager i møderne hvor alle frivillige grupper i Fjordager området orienterer om deres arbejde.
Nabohjælp: Poul – Jess.
Telt/border/stole udlejning: Poul, der har været 21 udlejninger 2017.
Den nye reservations ordning direkte over nettet fungerer fint!
Kanoudlåning: Det er igen Poul og han meddel, at de har været lånt ud 7 gange.

Herud over har vi i beboerforeningen regi:

Beboerforenings hjemmeside www.aasumby.dk. Her må vi uden for bestyrelsen for at få den nødvendige ekspertise.
Heldigvis har vi Ken Lyndrup som sikre sidens eksistens og opdatering.
Ken får også taget en masse foto til glæde for bl.a. bladet.

Lokalhistorisk arkiv og Bogbytterne er også regnskabstekniks en del af foreningen det er Poul der er bindeleddet.

Sognebladet er det Poul – Alex som deltager. Her har vi fået en ny redaktion. Selvom der har været nogle små begynderfejl, skal der lyde en stor ros til dem for det fine blad.

Poul vil senere fremlagt regnskab fra disse grupper.

Men hvad har vi så herudover lavet i foreningen?

02.04. Affaldsindsamling 20 deltagere

19.04. Aasum Brand med 15 deltagere. Der blev nedsat 3 ihærdige grupper, som kom med skriftlige spændene visioner om vores by fortræffelighed og idéer til at vise byen frem!
3 personer var interesseret i at arbejde videre med emnet. Men bredden i gruppen var stor, og ideerne meget vidtspændende. Derfor måtte jeg på grund tidspres udtræde at gruppen. De andre i gruppen ønsket ikke at fortsætte.
Men fra min side er ideen om at brande byen over for bl.a. Odense kommune og andre ikke opgivet. Jeg mener etableringen af Smedens Plads er et tiltag i den retning.

26.04. Petanque og Legeplads rengøring og vedligeholdelse, 15 deltager.

08.05. Borgermøde i Fjordager hallen med lokalpolitikere og embedsmænd
Poul og Jeg deltog og fik en konstruktiv snak med Rådmand Jane Jegind om trafik og bus. Jane var uventet godt orienteret om Aasum, og sendte et skriftlig resume af vores samtale!

17.05. Årets kanoisætning med 35 børn og voksne. Gurli og Hans Jørgen havde sørget for nyslået græs og godt vejr. Så vi fik en god dag og en hyggelig aften.

14.06. ”Fold ud møde” i Fjordager gruppen.

23.06. Er der som altid Sct. Hans Aften. Vi fik et godt fremmøde og en båltale som Ulrik Lehrmann havde fået skruet så godt sammen, at den blev interessant og nærværende.
Bestyrelsen var så tilfredse at vi håber Ulriks kone Lis vil påtage sig opgaven i år?

19.09. Petanqueturnering, der var 15 deltager og 20 til spisning.
Vi har i bestyrelsen drøftet petanquebanens fremtid!
Vi rengøre den en gang om året, men vil ikke vedligeholde den. Der er ikke registreret nogen bruger, ud over turneringen.
Dyveke og Per har meddelt at vi må bruge den så længe det er muligt.
Foreningen vil være behjælpelig den dag den ønskes fjernet.

23.09. Markedsdag og fællesspisning. Igen var vi begunstiget med godt vejr!
Vi var 60 til spisning om aftenen. I år havde vi en lokal, nemlig Tinas orkester
” Lost in Transit”. Det var en positiv oplevelse, så vi håber vi kan fortsætte samarbejdet med gruppen og sikre en længere optræden.
Så vi måske kunne få en lille svingom?

11.02.18. Fastelavn med kirke – tøndeslagning - boller og slikposer.
De helt rigtige ingredienser til en god fest. Og det blev det igen i år.

Vores aktivitetsgruppe melder om et godt samarbejde med Menighedsrådet.
De har sammen arrangeret et antal sogneaftner i Rytterskolen og et enkelt på Møntergården.
Indholdet er meget forskelligt, men standarten har været i top!
Der har været godt fremmøde til alle arrangementer.

Trafikgruppen viser stadig optimisme, selvom der ikke er sket noget som helst, kun endnu flere biler! Men kommunen har lovet os at de snart går i gang med de opgaver som er omtalt i vores blad.

Bus udvalget er knap så optimistiske! Som vi har skrevet blev det et afslag.
Men en lille åbning bliv givet, nemlig at hele busplanen skal omlægges 2020 hvor letbanen skal ind tænkes. Vi håber vi kan påvirke planlæggerne så Aasum kommer på busstavlen?
Vi har indkaldt Grundejerforeningerne til møde 16.april på Rytterskolen.

Jeg vil gerne slutte af med at takke alle de mennesker, uden for bestyrelsen som altid bakker op. Nogen med aktiv arbejde andre ved at deltage!
Uden deres tilstedeværelse og støtte, ville vores lille by ikke kunne fremvise så meget aktivitet.
Det kan vi alle være stolte af.
Mange langt større byer er meget imponeret og roser byen for de mange aktiviteter.

Og naturligvis en stor tak til bestyrelsen for et smidigt samarbejde og et godt år.

Var jeg en præst ville jeg nu sige ammen…
Men det er jeg ikke så jeg nøjes med …
Tak for ordret….

Kort beretning om Aasum Lokalhistoriske Arkiv, aflagt på beboerforeningens generalforsamling d. 14.3. 2018

Der har været livlig aktivitet i årets løb. Vi er godt i gang med at registrere i ARKIBAS 5, der er over 1000 billeder lagt ind fra vores arkiv, og de er tilgængelige gennem portalen www.arkiv.dk.

På arkiv.dk har man adgang til alle de registreringer, der er lagt ind af de 550 arkiver, der er med i Sammenslutningen af Lokal Arkiver. Det betyder at alle nu har adgang til at se ca.2.100.000 billeder og 260.000 arkivalier

På arkivernes dag, d.11. november havde vi arrangeret en udstilling: ’Husker du dengang i Aasum’.

Det var en stor succes med ca. 100 besøgende. Vi synes også selv det var en flot udstilling, hvor der var brugt mange timer.

Samtidig blev der vist et billedshow af de ca. 900 fotos der dengang var scannet ind i vores eget arkiv..

Bogbytteren har lige haft 5 års jubilæum, og der kommer stadigvæk mange nye og gamle bøger. Der kommer gæster hver gang der er åbent, men flere er velkomne. Som noget nyt i 2017 fik vi etableret 2 bogkasser der er åbne i døgndrift, og med stor succes. ’Husene’ er etableret for midler fra forstadspuljen.

Tak for godt samarbejde og nogle hyggelige onsdag formiddage til Inger Reitz, Mikkel Tønnes, Ken Lyndrup, Jørgen Lohmann Rasmussen, Kai Teilmann og Hjørdis Poulsen.