Generalforsamling 2019

 

Referat af generalforsamling i Aasum Sogns Beboerforening
Onsdag, den 13. marts 2019

1. Valg af dirigent

Trine Lykke Hansen blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket rettidigt, og generalforsamlingen var derfor lovlig og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning

Alex Hold aflagde beretning for beboerforeningens aktiviteter i det forløbne år. Trine takkede Alex for hans del af beretningen, og satte denne til debat.

Der var ingen bemærkninger til Alex´s del af beretningen.

Herefter fortsatte Poul Poulsen med at aflægge beretning for Lokalhistorisk Arkiv og Bogbytteren.

Trine takkede Poul for hans del af beretningen, og satte denne til debat. Der var ingen spørgsmål til beretningen, som herefter blev godkendt.

3. Revideret regnskab for 2018

Poul Poulsen forelagde regnskaberne for:

Aasum Sogns Beboerforening der viste et underskud på  5.213,68 kr. og en formue pr. 31. 12. 2018 på 45.346,42 kr. Poul oplyste desuden, at de 5.100 kr., af kassebeholdningen som var modtaget af Nef, var båndlagt til Smedens Plads.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, hvorefter det blev godkendt.

Åsum Lokalhistoriske Arkiv der viste et overskud på 2.786,25 kr. og en formue pr. 31.12.2018 på 13.806,36 kr.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, hvorefter det blev godkendt.

Aasum Sogneblad der viste et overskud på 5.248,52 kr. og en formue pr. 31.12.2018 på 27.517,97 kr.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, hvorefter det blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent

Poul Poulsen oplyste, at bestyrelsen foreslog et uændret kontingentniveau begrundet i foreningens nuværende økonomiske situation.

Forslaget blev vedtaget.

Poul oplyse tillige, at lejepriserne på telte, borde stole m.v. har vist sig at fungere fornuftigt, hvorfor disse lejepriser fastholdes.

5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer og bestyrelse, hvorfor man gik over til næste punkt på dagsordenen.

6. Valg af bestyrelse og revisorer

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg:

Poul Poulsen var villig til at modtage genvalg Claus Bøge Huulvej var villig til at modtage genvalg. Nicolai Jacobsen var villig til at modtage genvalg, hvis der ikke var andre, der var villige til at opstille til bestyrelsen. Det var der ikke, hvorefter Poul, Claus og Nicolai blev genvalgt.

2 suppleanter til bestyrelsen var på valg:

Bente Knudsen var villig til at modtage genvalg. Viggo Føns ønskede ikke at modtage genvalg. Bente blev genvalgt og Dyveke Skov Larsen blev nyvalgt.

2 revisorer var på valg:

Trine Lykke Hansen var villig til at modtage genvalg. Ken Lyndrup var villig til at modtage genvalg. Begge blev genvalgt.

2 revisorsuppleanter var på valg:

Inge Høj Nielsen som ikke var til stede havde ytret sig villig til genvalg. Grethe Nielsen var villig til at modtage genvalg. Begge blev genvalgt.

7. Eventuelt

Kaj Teilmann oplyste, at Monica Brix som de seneste 2 år har været grafiker på Åsum Sogneblad nu er stoppet, og at redaktionsudvalget derfor nu efterlyste en person, som kunne overtage Monicas arbejde med opsætning af bladet.

Der udspandt sig en drøftelse om hvem der evt. kunne tænkes både at kunne og ville påtage sig dette arbejde, men drøftelsen endte uden en konkret løsning, men der var forskellige muligheder. Kai og Trine som udgør redaktionsudvalget sammen med Ulrik Lehrmann ville lige se tiden an, men var fortrøstningsfulde til at de nok skulle finde en løsning, måske ikke tids nok til at det kunne komme til udtryk i forbindelse med førstkommende bladopsætning, men snarest herefter.

Trine Lykke Hansen tog derefter ordet og takkede først for, at Aasums børn kan anvende Idrætsforeningens klubhus samt boldbaner herunder multibanen hver onsdag eftermiddag til hygge og samvær, men efterhånden anvender de større børn nu også faciliteterne på andre tidspunkter.

Trine ville meget gerne på egen men også Idrætsforeningens vegne lægge op til, at alle Idrætsforeningens faciliteter blev anvendt meget mere og også af andre end børnene, og lagde derfor op til, at Aasums voksne kunne komme og bruge klubhuset om formiddagen/eftermiddagen til hygge, spil, kaffedrikning m.v., samt selvfølgelig også anvende udefaciliteterne.

Trine oplyste også, at Idrætsforeningen havde tanker om at etablere en petanquebane med de rette mål og med den rette opbygning. Preben Schack tilføjede, at en sådan bane kun blev etableret, hvis der var tilslutning til at en sådan bane blev etableret i forbindelse med idrætsparken, og at der som i så mange andre situationer, først skal ansøges om tilladelse til etablering af banen i kommunen. Det blev aftalt, at forholdet nu skal undersøges nærmere i kommunen, herudover skal der findes en afklaring omkring finansieringen, hvorefter der vil blive meldt ud på Aasum mailen. Det blev også aftalt, at nedlæggelsen af den eksisterende petanquebane hos Dyveke og Per skal tænkes ind i denne sammenhæng.

Der blev fra Trines side lagt op til, at der blev etableret små grupper f.eks. omkring petanquespil, brætspil og rundbold, og efterlyste i den anledning personer, som kunne tænke sig at være med i et sådant arbejde, som Trine også selv ville deltage i. Enkelte fik efterfølgende en snak med Trine om deres deltagelse i et sådant arbejde.

Preben Schack sluttede med at opfordre alle til at anvende klubhuset og idrætsanlægget mest muligt, hvilket kunne være afgørende for, at vi i Aasum også fremover kan være sikre på selv at kunne bibeholde disse faciliteter.

Nicolai Jacobsen gav udtryk for sin undren over at Facebook gruppen, som har stået for ”Os i Aasum” tilsyneladende er stoppet, eller nu kører på meget lavt blus. Ken og andre kunne oplyse, at Jakob som har stået for ordningen, er flyttet fra byen, og derfor meget naturligt ikke mere lagde så meget arbejde i ordningen. Det kunne ligeledes oplyses, at Jakob stadig stod som administrator for ordningen. I henhold til denne situation blev det aftalt, at Bente Knudsen tager over efter Jakob, og at Jakob derfor nu skal kontaktes omkring sit nuværende administratorskab, som skal overføres til Bente.

Mogens Burmølle opfordre den gruppe i bestyrelsen som kender til Nabohjælpsordningen, om i næste sogneblad at indsætte en orientering om ordningen, da der for nylig har været nogle indbrud i området.
Herefter takkede Trine de tilstedeværende, og sluttelig takkede Poul Trine for at hun havde påtaget sig hvervet som dirigent, hvorefter Poul takkede Ken og Martin for deres indsats omkring Beboerforeningens hjemmeside.

Ref.: Jess Wulff-Hansen/15.03.201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort beretning om Aasum Lokalhistoriske Arkiv,
aflagt på beboerforeningens generalforsamling d. 13.3. 2019

Der har været livlig aktivitet i årets løb. Vi er godt i gang med at registrere i ARKIBAS 5, der er over 1100 billeder lagt ind fra vores arkiv, og de er tilgængelige gennem portalen www.arkiv.dk.

På arkiv.dk har man adgang til alle de registreringer, der er lagt ind af de 550 arkiver, der er med i Sammenslutningen af Lokal Arkiver. Det betyder at alle nu har adgang til at se ca.2.300.000 billeder og 270.000 arkivalier.

På arkivernes dag, i november havde vi arrangeret en udstilling: ’Delittant før og nu’ & slægtstavler fra 3 Åsumgårde.

Det var en stor succes med ca. 100 besøgende. Vi synes også selv det var en flot udstilling, hvor der var brugt mange timer.

Samtidig blev der vist et billedshow af de ca. 1000 fotos der dengang var scannet ind i vores eget arkiv.

Bogbytteren har lige haft 6 års jubilæum, og der kommer stadigvæk mange nye og gamle bøger. Der kommer gæster hver gang der er åbent, men flere er velkomne.

Åsum filmen, de blev sat i gang i 2005 har vi på opfordring af Niller genoplivet. Han har en masse filmstumper liggende fra 2005/2006, og vil gerne ajourføre dem. Vi har søgt bydelspuljen om 40000 kr til det, og afventer svar.

Tak for godt samarbejde og nogle hyggelige onsdag formiddage til Inger, Mikkel, Ken, Jørgen, Kai og Hjørdis.

Poul Poulsen.