Generalforsamling

Referat af generalforsamling i Aasum Sogns Beboerforening
onsdag den 17. marts 2010.

1.  Valg af dirigent.

Sinnet Bunde blev foreslået og valgt som dirigent.

2.  Formandens beretning.

Helle Troelsen aflagde beretning om beboerforenings aktiviteterne det sidste år, derefter supplerede Poul Poulsen med beretning fra trafikudvalget og Hanne Trydeman aflagde beretning for Lokalhistorisk Arkivs aktiviteter det forløbende år.

Beretningerne blev godkendt.

(Beretningerne finder du længere ned på siden)

3.  Regnskab for 2009.

Regnskab 2009 for beboerforeningen viste et underskud på kr. 42.024,98 og en formue pr. 31.12.2009 på kr.10.863,69.

Regnskab 2009 for Aasum Sogneblad viste et overskud på kr. 2.904,62 og en formue pr. 31.12.2009 på kr. 11.679,42.

Regnskab 2009 for Aasum Lokalhistoriske Arkiv viste et underskud på kr. 11.576,85 og en formue pr. 31.12.2009 på kr. 11.640,53.

Regnskaberne blev godkendt.

4.  Fastsættelse af fremtidigt kontingent.

Forslag: Det blev foreslået at kontingentet skulle være uændret.

Forslaget blev vedtaget.

5. Indkomne forslag.

Der var 2 indkomne forslag med afsæt i et eventuelt provenu efter salget af Aasum Forsamlingshus.

1). Sinnet Bunde foreslog etablering af kanoplads ved åen og indkøb af kanoer og udstyr.

2). Bestyrelsen får fuldmagt til indkøb af telte m.m.

Begge forslag blev efter nogen drøftelse afstået.

Da der ikke på generalforsamlingen var klarhed over hvor stort et beløb beboerforeningen kunne forvente at modtage i forbindelse med salget af forsamlingshuset, fik bestyrelsen mandat til, at vurdere situationen når det var kendt hvor stort et beløb det ville drejer sig om, at vurdere den aktuelle situation og efterfølgende indkalde til et ekstraordinært møde for at drøfte en fordeling at det tilgåede beløb.

5.  Valg til Bestyrelsen.

2 bestyrelsesmedlemmer

Helle Troelsen er på valg. Villig til genvalg. Blev genvalgt med applaus.

Dorte Jacobsen er på valg. Villig til genvalg. Blev genvalgt med applaus.

2 suppleanter til bestyrelsen

Viggo Føns og Anette Vestergård er på valg. Begge er villige til genvalg. Begge blev genvalgt med applaus.

2 revisorer

Inger Reitz og Per Lind Thomsen er på valg. Begge er villige til genvalg. Blev genvalgt med applaus.

1 revisorsuppleant

Helge Nielsen er villig til valg og blev valgt med applaus.

7.  Eventuelt

Der var intet til behandling under dette punkt.

 

 

Formandens beretning 2010 med tillægsberetning fra Trafikudvalget og Lokal historiske Arkiv.

 

Der har i det forløbne år været afholdt 5 møder i Beboerforeningens bestyrelse. Møderne er blevet holdt på skift hos bestyrelsens medlemmer, og udover at vi har forholdt os seriøst til dagsordenspunkterne, har vi også nydt hinandens selskab med hyggelig snak, god mad og drikke og socialt samvær.

Vi har et stabilt medlemstal i foreningen på 132 medlemmer, hvilket er en svag stigning. Vores nye medlemstakster har ikke haft en negativ effekt på vores medlemstal.

Det har også været et aktivt år, hvor vi har arbejdet stabilt med både kendte og tilbagevendende opgaver, men også nye udfordringer og opgaver.

Aktiviteter

Vi holder traditionen i hævd her i Aasum.

Men i 2009 tog vi et nyt initiativ, nemlig at afholde en skralde-indsamlingsdag i april måned, på Danmarks Naturfredningsforenings Skraldedag.

Opgaven var at samle affald i grøfter og på fælles arealer i og omkring Åsum. Der mødte få folk op, men alle gjorde en stor indsats. Der blev samlet 250 kg skrald.

I år holder vi samme arrangement, det bliver søndag den 18. april. Vi opfordrer til at man deltager på denne dag. Vi skal igen i år mødes kl. 14.00 ved Rytterskolen, hvor der uddeles skraldeposer og ruteplan. Efterfølgende serveres der kaffe og kage på Rytterskolen.

Skt. Hans blev som sædvanlig holdt i haven ved Rytterskolen. De nye telte, borde og stole, indkøbt for forstadspuljemidlerne blev taget i brug. Viggo og Hans Jørgen havde sørget for bål og engen var gjort klar. Mikkel havde kreeret årets heks og vores Sognepræst Maria-Louize Helbo holdt båltalen. Mange sluttede sig til at hjælpe med de praktiske gøremål, da teltene blev slået op, borde og stole sat frem – og pakket væk igen. Tak for hjælpen, det er både hyggeligt og konstruktivt, når vi en mange om opgaverne.

Tilslutningen til Skt. Hans var langt større end vi hidtil har set, og de indkøbte telte, borde og stole rakte slet ikke til. Nu hvor Skt. Hans ligger en uge før skolernes sommerferie, kan man forvente en større tilslutning. Derfor arbejder beboerforeningen på at skaffe midler til at købe flere borde, stole og telte, så vi kan rumme endnu flere mennesker. Måske kan der falde lidt af fra overskuddet på salget af forsamlingshuset.

I August holdt vi Petanqueturnering på Hjalmar og Ingers petanque arena. Der var igen i år mange tilmeldte, - så mange, at vi måtte tage ”reservebanen” i brug. Det var Hjalmar og Ingers gårdsplads. Vi fik sat 8 hold, en blanding af både børn og voksne. Turneringen sluttede af med grill og hygge, og vi kunne erfare at teltet holdt duggen ude den halve nat.

Markedsdagen blev holdt den sidste lørdag i september måned. Beboerforeningen har besluttet at lægge os fast på denne dag, så vi kan være forberedt på dette i årene fremover. Igen i år var der rigtig mange boder også nye boder med et bredere udvalg af varer.

Det var lidt koldt og blæsende, og det har måske haft en betydning for et knap så stort antal besøgende, især fra folk udefra. Måske handler det om en for dårlig annoncering. Vi vil i år lave en bredere annoncering i god tid, og håbe på at det kan trække flere folk til udefra.

Vores nyindkøbte æblemostanlæg fik overstået sin jomfrukørsel, og det gjorde den i god stil. Som sædvanlig var der kø ved æblepresseren. Den arbejdede hårdt fra start til slut. Vi havde søgt midler gennem forstadspuljen til dækning af udgifterne til køb af æblemostanlægget, men vi fik afslag. I stedet har vi brugt noget af overskuddet i foreningen, - en prioritering der blev foretaget ved sidste års generalforsamling.

Fastelavn var særdeles godt besøgt af både små udklædte og store tilskuere. Indenfor måtte vi dække ekstra op til de mange besøgende, og for første gang havde vi ikke købt nok fastelavnsboller.

Og så har vi sogneaftenerne som arrangeres i et samarbejde mellem menighedsrådet, lokalhistorisk arkiv og beboerforeningen. Temaerne har igen i år været mangfoldige. Vi har haft foredrag om nordisk krimi, fremtidens kirkegårde, sund mad. Og så har vi prøvesmagt lækre italienske specialiteter og smagt på dejlig italiensk vin. Vi har også haft en enkelt syng sammen aften. I morgen kommer Nina Collatz Christensen fra Odense Zoo og fortæller om sin deltagelse på Galathea 3’s togt fra New Zealand via Antarktis til Chile.

Den 20. april vil Erica Herløv Hansen føre os ind i håndlæsningens- og blindtegningens univers.

Sidste år på generalforsamlingen blev der drøftet nye forslag til aktiviteter:

-        Der blev foreslået at indgå et samarbejde med Havnens Gourmet om etablering af fællesspisningsaftener for beboere i Åsum. Bestyrelsen tog kontakt til dem, men vi vurderede at deres tilbud var for dyrt.

-        Der blev også foreslået en generationsdag, hvor børn og ældre kan mødes gennem fælles aktiviteter leveret af beboere fra Åsum. Vi annoncerede i det seneste sogneblad om dagen, som vi kalder ”Majfest”. Den holdes den 8. maj i et samarbejde med Grethe Husted som driver DUA – (Galleri Bækskov i Væverstræde). I annoncen opfordrede vi folk til at melde sig med en aktivitet, der kan samle børn, unge og gamle til en fælles aktivitet og oplevelse. Vi har endnu ikke fået nogen henvendelser, og vi vil opfordre til at folk melder sig til dette gode initiativ.

Bestyrelsen vil også i år tage initiativ til en enkelt ny aktivitet for hele familien, - nemlig et julearrangement. Der er et stort slip fra vores markedsdag til fastelavn. Det er endnu ikke fastlagt, hvad julearrangementet nærmere skal indeholde. Forslag modtages gerne. Ellers vil vi fastholde nuværende aktiviteter.

Beboerforeningen deltager hvert år ved Fold dig ud møde i Agedrup sammen med øvrige foreninger i Seden og Agedrup. Her orienterer man hinanden på tværs af sognene om, hvad der sker og man får drøftet fælles udfordringer og initiativer i området.

I år deltog vores nye genvalgte borgmester Anker Boje, hvor vi blandt andet. drøftede problemet i forhold til . Fyn Bus’ forestående nedlæggelse af rute 885. Det vil Poul om lidt komme nærmere ind på.

Beboerforeningen bidrager også til sognebladets indhold og Aasum-by’s hjemmeside. I den forbindelse vil vi gerne rette en stor tak til Sognebladets redaktion og til Ken Lyndrup som har påtaget sig opgaven at være web-master på vores hjemmeside.

Jeg vil til slut sige mange tak til både foreninger i byen og til de beboere som gang på gang hjælper os med at kunne stable de mange aktiviteter på benene til gavn for os alle i Aasum. Og tak til bestyrelsen for det gode og hyggelige samarbejde.

 

Nyt fra trafikudvalget

Trafikberetning, generalforsamling 17. marts 2010.

Trafiktælling:

Der blev i forsommeren lavet trafiktællinger Aasum Bygade, Ryttervejen og Staupudevej.

Tallene bekræftede vores antagelse, nemlig kraftig myldretidstrafik, og for Ryttervejen en markant større del af tung trafik, end der forventelig var for veje af den type.

Ud fra tallene blev der drøftet forskellige problemer. Specielt gjorde vi opmærksom på Snedkerstræde som et sted der bør gøres noget. Thomas Povlsen, Odense Kommune ville undersøge hvilke muligheder der er, og har lovet at vende tilbage i løbet af marts måned.

Skolevej:

Skolevejen til Seden Skole er drøftet med Odense Kommune ved flere lejligheder i det forløbne år, og som noget nyt presser skolevæsenet nu også på. Det viser sig, at Seden Skole er en af de skoler der bruger flest penge på 'fritransport'.

I november måned fik bestyrelsen flere udkast til linjeføring til udtalelse. Vi gav vores mening til kende, og har lovet ikke at røbe noget, da Odense Kommune vil kontakte de berørte grundejer først. Vi er også her lovet et svar i løbet af marts måned.

Endelig fik vejbelysningen lige en tur, specielt efter det voldsomme gadelys er blevet etableret på Utzons Allé.

Bus:

Omkring årsskiftet blev vi gjort opmærksom på, at rute 885 ville blive nedlagt ved køreplanskift til august.

Vi protesterede straks overfor FYNBUS, Anker Boye, Jan Boye og sendte pressemeddelelser ud til aviser, radio og fjernsyn. Det gav en rimelig god pressedækning. Aasum Bylaug vedtog også en protest på bylaugsmødet, der blev sendt ud i verden.

I fredags besluttede Fynbus, Kerteminde og Odense Kommuner så, at rute 885 fortsætter.

Når vi nu var i gang med busdriften har vi overfor FYNBUS og rådmand Jan Boye foreslået at en af de mange buslinjer der betjener Seden, Seden Syd eller Agedrup blev omlagt så den kører forbi H.C.Andersen skoven, Utzons' alle gennem Aasum til centrum. Det har vi ikke fået svar på endnu, køreplanen skal jo først træde i kraft til august.

Poul Poulsen

 

Beretning fra Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Vi er meget taknemlige over at være blevet en del af Beboerforeningens økonomi.

Da tilskuddet fra Odense Kommune i år kun har været 3.500 kr. ville der ikke have været meget margin til almindelig drift. Imidlertid har vi i år også fået 30.000 kr. fra forstadspuljen. For disse penge har arkivet anskaffet 2 computere, printer, scanner og reoler. Forudsætningen for at få pengene fra forstadspuljen var at vi skulle anskaffe materiel til formidling. Så helt konkret har vi nu mulighed for at afspille og fremvise de DVD'er vi har.

De fleste er optaget af Hans Poulsen fra Seden.

Han er desværre død, så vi får ikke mere fra den kant. Der findes ca. 10 film.

Arkivets indretning på Rytterskolens førstesal er stadig under opbygning. Der er efterhånden mange lokalhistoriske billeder på væggene, både fotografier og malerier.

Det store projekt for arkivet er at registrere de indkomne arkivalier på registreringsprogrammet Arkibas 4, hvilket er et internetbaseret landsdækkende registreringssystem.

En aften i maj måned 2009 havde vi en filmaften med et sammenklip af film, optaget af Hans Poulsen og fremvist af denne.

På historiens dag, den første søndag i juni havde vi en velbesøgt udflugt til Rågelund. Hans Christensen fra Egetofte fortalte om landsbyen under rundgangen. Vi sluttede med kaffe og kage i Hans og Lenes have på Egetofte. Det hele blev optaget på film af Hans Poulsen.

På markedsdagen havde vi en lille udstilling af gammelt legetøj i Rytterskolen. Den anden lørdag i november, på Arkivernes Dag havde vi i Rytterskolen en udstilling om foreningerne i Aasum – vi havde åbent søndag også, og den dag var bedre besøgt.

Øvrige arrangementer er sogneaftenerne, som afholdes sammen med menighedsrådet og beboerforeningen. Vi lægger vægt på at lave et alsidigt program, så der er noget for enhver smag.

Fremtiden: Vi modtager meget gerne ideer, billeder af huse, hvornår er huset bygget, og af hvem. Hvem bor nu i ”Herman Madsens hus”, ”Hildas hus”, ”Esther Sadelmagers hus” osv.

Hanne Trydeman