Nyt fra trafikudvalget

Vi forsøger fortsat at lægge pres på såvel forvaltningen som rådmanden for at få lavet de supplerende fartdæmpende foranstaltninger, som vi har nævnt flere gange, og at der skal arbejdes med at lave tiltag, der begrænser trafikmængden gennem Åsum.

Det er svært konkret at komme nogen vegne. For kommunen er det store dyr i åbenbaringen lige nu den grønne mobilitetetsplan, som er en del af kommunens klimahandleplan. Her skal der ses på tiltag, der begrænser såvel hastighed som trafikmængde i hele kommunen, herunder også i Åsum, får vi at vide. Vi har tilkendegivet, at vi så i høj grad har visse forventninger og nogle konkrete forslag, der er lige til at gå til. Hvad der sker, og hvad tidshorisonten er, er ikke til at sige for nuværende.

Man kan læse om mobilitetsplanen på https://www. odense.dk/byens-udvikling/klima/klimaneutral-2030/klimahandleplan-2022


kt

 

Trafikken i Åsum

På det nyligt afholdte vælgermøde i Åsum kan man vel sige, at der var en vis forståelse og lydhørhed fra de 4 kandidater ang. trafikproblemerne i Åsum.

Om det så munder ud i, at de faktisk bidrager til at få lidt skred i tingene, må den nærmeste tid vise.
Fra trafikudvalgets side forsøger vi i hvert fald at holde dem op på det, de faktisk sagde, samtidig med at vi fortsætter dialogen og presset på forvaltningen i kommunen for at få lavet flere tiltag, der begrænser hastighed og trafikmængde gennem Åsum.

Hvis du observerer uheld eller lignende i Åsum, kan du indberette det til Poul Poulsen på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., som vil indrapportere til Odense Kommune.
kt

 

Fra trafikudvalget

Vi forsøger fortsat at holde gang i en dialog med Odense Kommune om det, vi mener er ”hængepartier” i forbindelse med regulering af trafikken i Åsum. Den 7/2 2021 sendte vi et brev til den ansvarlige rådmand og vores kontakt i kommunen med følgende ordlyd:

”Gennem de par år, der er gået siden trafiksaneringen i Åsum blev gennemført, kan vi konstatere, at hastigheden gennem byen de fleste steder opleves som (betydeligt) lavere, og det er vi naturligvis rigtig godt tilfredse med. For Staupudevejs vedkommende er det dog ikke så udtalt, da der, som vi har påpeget fra starten, er for langt mellem 2 af bumpene, og vi savner fortsat en forhøjelse af det gamle bump, hvorom I i en mail i oktober 2018 skrev til os, at om alt gik vel, ville det blive forhøjet til et 40 km bump det følgende forår (2019!), når der igen kunne lægges asfalt. Siden blev det ændret til, at det kunne ske, når vejen skulle have ny belægning. Nu bliver det snart forår igen (2021!), og Staupudevej trænger vist i høj grad til ny belægning, så vidt vi kan se. Var det muligt, om der nu kunne ske noget her i det nye finansår?

Hastigheden på Staupudevej er stadigvæk for høj, hvilket også resulterer i flere små sammenstød i krydset Snedkerstræde/ Staupudevej. Bilister, der svinger til venstre ad Snedkerstræde bliver påkørt bagfra.

Tidligere har der været planer om at lave forbud mod venstresving ved Staupudevejs udkørsel på Nyborgvej. Det vil begrænse trafikken på den smalle og usikre Staupudevej.

Hvad angår trafikmængden, har der trods tiltagene, herunder skiltningen på Åsumvej, ikke været nogen mærkbar nedgang om nogen overhovedet.

Det peger på et overordnet infrastrukturproblem mellem ring 2 og 3. Alt for meget gennemgående trafik benytter, hvad man kunne kalde ring 2 ½, hvor de relativt små veje gennem Åsum indgår, og det gælder bl.a. det lille Snedkerstræde!

Utzonparken er snart færdigbygget, og der skal bygges store boligområder ved Bullerup/Agedrup. Det vil medføre en del trafik til og fra disse områder, og en stor del af denne vil gå gennem Åsum, og det kommer så oven i den i forvejen store trafikmængde. Har I gjort jer nogen overvejelser om dette?

Endelig kan vi bemærke, at selvom minirundkørslen på Åsum Bygade er tegnet flot op, og der egentlig ikke burde være noget at tage fejl af, kører mange fortsat ikke i den efter færdselsreglerne, og det medfører farlige situationer og fra tid til anden væltede cyklister og dermed potentiel risiko for alvorligere ulykker. Hvis der ikke kan findes en anden og bedre løsning, skulle politiet måske i en periode holde
den lidt under opsyn. Det er formentlig nogle af de samme trafikanter, der lige ”skal lære det” med ekstrabidrag til statskassen i form af bøder.

Svinget Åsum Bygade/Snedkerstræde køres der også fortsat lige rigeligt raskt rundt i på trods af bumpet kort efter. Det har resulteret i adskillige uheld, heldigvis uden den store personskade. Etablering af en
form for kant eller lign. ville være på sin plads.”

Efter at have rykket for det fik vi et svar den 18. marts. Udover lidt generel tale om trafikpolitik i Odense Kommune var svaret kort fortalt:

Der er ”løbende fokus” på Staupudevej, og der har også været intentioner om at få set nærmere på de rejste problemer, ”men udviklingen og prioriteringen har gjort, at andre tiltag kom før, og der planlægges ikke lige nu på yderligere tiltag i Åsum”.

Endvidere forventes det at trafikmængden også i Åsum vil stige som følge af byudviklingen i Odense NØ, men øget trafik er generelt ”et vilkår som en del af udviklingen”.

Den tyggede vi så lidt på og svarede, idet vi henviste til vores første brev, at vi var generelt enige i, at meget/stigende trafik i vores samfund er et vilkår, MEN:

At vi overordnet set synes, at det er rimeligt, at der ligesom i Odense by også i Åsum skal arbejdes på, at gennemkørende trafik ikke skal smutte gennem byen, men blive ude på de store veje. Hvad Åsum angår ring 2 og 3 samt Nyborgvej og Kertemindevej. Måske mangler der veje.

Vi nævnte igen forhøjelsen af det ”gamle bump” på Staupudevej som det, der mangler for at gøre de hastighedsdæmpende foranstaltninger færdige, og at minirundkørslen og svinget Åsum Bygade/Snedkerstræde var steder, hvor der opstod farlige situationer. Det er så der, vi er lige nu.

På trafikudvalgets vegne.
Poul Poulsen og Kai Teilmann

 

 

 

Trafikudvalget

Eksisterer stadig, selvom det ikke har ladet høre fra sig i et stykke tid. Det skyldes, at der ikke har været noget væsentligt nyt og til dels corona situationen, som jo bl.a. medførte, at mødet om de private fællesveje blev aflyst.

Vi vil dog fortsat holde dialog med kommunen om alle trafikale problemer, der forekommer i Åsum herunder belægningen på Staupudevej med forhøjelse af det gamle bump, forkert kørsel i rundkørslen og
reguleringer, der kan mindske trafikmængden og hastigheden.

kt

 

 

 

 

 

 

 

Trafiksaneringen i Åsum - siden sidst

Som de fleste nok har bemærket, er rundkørslen blevet tegnet op/malet. Af større knaster mangler vi nu kun forhøjelse af det gamle bump på Staupudevej. Det står fortsat i stampe. Vi kan muligvis sætte vores lid til, at det kan ske i forbindelse med etablering af ny vejbelægning, som er ved at være tiltrængt og / eller i forbindelse med etablering af udkørsel fra de boliger, der formentlig kommer på et tidspunkt på den første del af marken ud for Slagenvej - ved siden af det gamle forsamlingshus.

kt

 

 

 

Trafikken i Åsum

Som vi berettede om i sidste nummer af Sognebladet, har vi været i gang med at få gennemført, at Væverstræde blev lukket for gennemkørsel, og at Gartnervænget får en bedre Blind vej skiltning. Det er sket nu. Vi har efterhånden fået en pæn del af det igennem, som vi satte os for, og som skulle gøre afviklingen af trafikken gennem Åsum mere tålelig.

Der er dog fortsat et par knaster: Processen med forhøjelsen af det gamle bump på Staupudevej står lidt i stampe.

Kort fortalt handler det om, at der i Anlægsaf-delingen ikke penge til det, og Driftsafdelingen skal så gøre det (hvis de vil og synes, de vil prioritere det), og så bliver det hele igen lidt kommunalt. Endvidere henholder kommunen sig til, at en hastigheds-måling foretaget lige ved det første nye bump fra Nyborgvejssiden viser, at der generelt kun køres en anelse for stærkt, og at det ikke giver anledning til yderligere tiltag.

Imod dette har vi fremført, at det ikke giver et retvisende billede af hastigheden på resten af Staupudevej ned mod det nye 40 km bump. Det forholder de sig ikke rigtig til. Der står sagen lige nu.

En bedre afmærkning af rundkørslen (eller en anden løsning) er fortsat noget, vi har for øje.

Flere beboere i Åsum har bragt i forslag, at der bliver venstresvingsforbud fra Staupudevej ud på Nyborgvej. Dette har vi bragt videre til kommunen.

Kommunens forsøg med via skiltning at lede mere trafik (hovedsageligt ad Åsum Bygade) ud på ring 3 har ikke haft nogen synderlig effekt iflg. de målinger, der er foretaget.

Hastighedsmåling på Åsum Bygade viser, at her er hastigheden generelt nedsat til et tilfredsstillende niveau.

 Gennemsnitshastigheden er lige under 40 km/t og 85 % af trafikanterne kører 45 km/t eller lavere.

På Snedkerstræde er elskabet til Karetmagerstræde 1 blevet påkørt med en del elskader i ejendommen til følge.

Det var status i denne omgang.

På trafikudvalgets vegne
Kai Teilmann


Trafikken i Åsum

Nu er der gået nogle måneder siden de forskellige trafikregulerende tiltag blev lavet, og vi kan vel konstatere, uden at vi har fået noget eksakt resultat af den udførte trafiktælling, at trafikmængden næppe er faldet mærkbart. Det er nok heller ikke det, vi skal have de store forventninger til. Der er meget trafik næsten overalt og således også i Åsum. Derimod kan det kan det vist konstateres, at hastigheden er blevet nedsat de fleste steder, fordi det ikke længere er muligt i samme grad at
køre stærkt gennem byen.

Som der blev redegjort for i sidste nummer (se dette), arbejder vi på at få lavet yderligere tiltag, der kan gøre trafiksituationen i Åsum tålelig. I den forgangne periode har vi opnået at få rundkørselsskiltene på Åsum Bygade rettet, og at Odense Kommune har indstillet, at Væverstræde lukkes for gennemkørsel og Gartnervænget får en tydeligere blind vej skiltning. De to sidstnævnte ting afventer i skrivende stund politiets godkendelse. Endvidere er de dybe huller langs Snedkerstræde blevet repareret, efter at vi gjorde kommunen opmærksom på problemet.

Næste ”tag” bliver at holde kommunen fast på, at det gamle bump på Staupudevej bliver forhøjet til et 40km bump. Derefter fortsætter vi efter listen med det, vi først finder muligt at få igennem.

Skiltene på Åsumvej og Åsum Bygade, der viser mod ring 3 er kommunens egen ide.

Staupudevej 7 får ikke længere kørt sin postkasse ned med jævne mellemrum, men der sker stadig for mange uheld - i den forgangne periode på Snedkerstræde, Åsum Bygade, Kirkestræde og Staupudevej. Hver gang, det sker, giver vi Odense Kommune en melding herom for at understrege situationens alvor.

Vi håber fortsat, at vi kan lykkes med at få sat hastigheden mærkbart ned på alle gennemgående veje i byen. I bedste fald får vi som sidegevinst et fald i trafikmængden, fordi det så bliver mindre attraktivt at benytte vejene gennem Åsum.

Åsum Beboerforenings trafikudvalg
v. Kai Teilmann

 


Trafikken i Åsum

Så skete det endelig. Den længe ventede trafiksanering af Åsum blev gennemført i oktober. Samtidig blev Ejbygade atter åbnet fuldt ud, hvilket også kan have bidraget til at trafikken gennem Åsum nu ser ud til at være mindre intens, men det kan kun afgøres ordentligt ved en trafiktælling.

Det er under alle omstændigheder blevet en del sværere at køre igennem med for høj hastighed. Nu må vi se, hvor god virkningen bliver på sigt. Mange steder er der i alt fald nu blevet gjort, hvad der kan gøres, men der er også visse mangler. Det har vi i trafikudvalget gjort Odense Kommune opmærksom på ved at sende et brev, hvor vi indledningsvis udtrykker vores store tilfredshed med, at vi endelig efter
en årelang kamp er blevet hørt og siger tak for den positive dialog, vi har haft, da der endelig kom skred i tingene. Herefter har vi givet følgende kommentarer:


Vores begrundelse for at være vedholdende i kampen har været, at de relativt små veje i Åsum har været alt for belastet af uhæmmet og til tider hasarderet (gennem) kørsel med utryghed i vores nærmiljø til følge ikke mindst for svage trafikanter.

Derudover har vi ment, at alle må have en interesse i, at en af Odense Kommunes få unikke landsbymiljøer ikke ødelægges af trafik, der ikke er vejkapacitet til. Endelig er der jo også helt almene trafiksikkerhedsgrunde – der har jo som bekendt været en del uheld.

 

Nu er der så lavet en løsning, der, så vidt vi kan se, langt hen ad vejen dæmmer op for problemerne (og tak for det), men som også har nogle mangler.

Den største mangel er, at det eksisterende bump på Staupudevej ikke er blevet renoveret og forhøjet til et 40 km bump, eller at et ekstra 40 km bump ikke er blevet etableret. Det betyder nemlig, at der fortsat er mulighed for noget fri ræs ind i Åsum fra Nyborgvej. Først møder man et 50 km bump, dernæst et noget fladt og slidt gammelt bump, derefter en relativ lang fri strækning (tæt på 200 m - den længste i byen) og først derefter kommer der et 40 km bump. Ved de andre indkørsler til Åsum møder man et 40 km bump langt hurtigere (første eller andet bump). På den fri strækning skal der i nær fremtid være en mindre bebyggelse på højre side med en udkørsel med en ikke så god oversigt, og det må være hensigtsmæssigt, at der både før og efter denne er et 40km bump.

Snedkerstræde: Selvom der er sket en forbedring, køres der fortsat lige lovlig kvikt om hjørnerne, og der er intet fortov. Der bør fortsat laves et tiltag i svinget Åsum Bygade/Snedkerstræde. Det kunne være en brostensbelægning som den, der nu er anlagt ved Snedkerstrædes udkørsel til Staupudevej. Derudover et ”skildpaddebump” af brosten i begge ender af Snedkerstræde. Refleksafmærkningen i svinget ved Åsum Bygade bliver konstant kørt ned, og i øjeblikket er der ikke nogen. Ved de nye bump er der en ret høj kant i siderne. Skal der ikke laves en udjævning? Og skal de ikke forsynes med kantpæle ligesom de eksisterende?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gartnervænget: Det er påkrævet at få lavet en tydelig ”blind vej” skiltning og en angivelse af hvilke numre, der ligger på denne del af vejen. (En del af den ligger på den anden side af ring 3) Lastbiler kører jævnligt forkert og skal bakke den lange vej tilbage.

Staupudevej og Snedkerstræde trænger til en ny asfaltbelægning, og det må vel være rimeligt, at det bliver en, der svarer til belægningen på Åsum Bygade og Ryttervejen. Endvidere er rabatten i Snedkerstræde fortsat ret smadret med en ubehagelig kant.

Rundkørslen: Der køres forsat forkert i den. Bør afmærkes meget tydeligere med skilte (de nuværende står skævt og halvt skjulte) og på selve rundkørslen. Væverstræde bør have gennemkørsel forbudt, og det må sikres, at GPS ikke viser nogen denne vej for gennemkørsel.

Det er kun på Staupudevej, der er et varselsskilt om bump. Skal der ikke også være det på Ryttervejen og Åsum Bygade/Lunden?

Kirkestræde burde måske også have haft et bump. Her er der en lidt lang strækning uden hastighedsdæmpende foranstaltninger, og netop her har der også været uheld.

Vi finder det stadig mærkeligt, at Staupudevej uden for byen ikke skal have 60km hastighedsbegrænsning, når de andre tilsvarende veje i området (Lunden m.fl) har det.

Venstresvingsforbud Staupudevej/Nyborgvej kan fortsat overvejes.

I denne pt udtømmende liste af uløste problematikker er der forhold, vi fortsat finder påkrævet, ved andre kan vi se tiden an, og endelig er der forhold, der burde kunne løses her og nu uden brug af større ressourcer.

Listen er jo blevet lidt lang, fordi vi i årevis ikke rigtig har kunnet trænge igennem, men ret beset er der vel nu ikke ret langt til at være helt i mål, og det må vi vel have en fælles interesse i (?)

Med dette skulle vi gerne have bragt os i en ”det har vi sagt/forudset” position med henblik på en evt. senere forhandling, hvis omfang og relevans vil afhænge af det svar, vi får og af, hvordan trafiksituationen udvikler sig på sigt.

Der er siden kommet svar fra Odense Kommune, hvoraf det som det væsentligste fremgår, at det er hensigten (ikke løfter):


• at det omtalte bump på Staupudevej vil blive ombygget til 40km bump til foråret

• at kanterne på bumpene får grus i siderne nogle steder, men ellers skal de være, som de er, af hensyn til afvanding

• at der bliver kigget på om skiltningen ved Væverstræde og Gartnervænget er tilstrækkelig

• at der vil blive lavet tiltag/forsøg med at få flere til at benytte Brejngårdsvej

Det oplyses endvidere at:

• trafiktælling på Staupudevej og Åsum Bygade er etableret

• bumpet på Snedkerstræde er et 40km bump

• politiet vil ikke godkende en yderligere sænkning af hastigheden på Staupudevej uden for byen.

Så langt så godt. Vi ser, hvad der sker, og tager den derfra.

Skulle nogen have spørgsmål eller kommentarer til alt dette, kan man kontakte et af trafikudvalgets medlemmer, som er: Rikke Søndergaard, Bødkerstræde, Dorte Strøm, Snedkerstræde, Poul Poulsen og undertegnede.

På trafikudvalgets vegne
Kai Teilmann

 

 

 

Trafikken i Åsum

Trafiksaneringsplanen for Åsum skulle nu være overgivet til anlægsafdelingen, som så når den er ansvarlige er tilbage fra ferie sætter arbejdet i udbud hos entreprenørerne. Det er ikke til den tid, vi fik lovet, og det er fortsat meget ”kommunalt” og går så laaangsomt.

Vi venter fortsat (u)tålmodigt og håber, der snart kommer skred i det. Ellers har der jo i den forgangne periode været de næsten obligatoriske uheld –

denne gang i Kirkestræde

og

ved broen/bystævnet. kt

 

 
Kære Åsumborgere.

Her en status på situationen om trafiksaneringen i Åsum. Det bliver som på den plan, I har modtaget fra Odense kommune.

Planen kan ses nedenfor.

Alle bump skulle dog blive 40km bump. Det er, hvad der er bevilget penge til, og hvad vi kan få her og nu, og arbejdet bliver udført hen over sommeren. Selvom det er forsinket i forhold til den oprindelige udmelding, skulle det dog fortsat være sikkert og vist, da pengene er bevilget og planen lagt. Selvom det ikke er helt tilfredsstillende bringer det dog os et meget langt stykke af vejen, og nu gælder det om at få dette ”i hus”.

Herefter vil der være nogle ”mangler” i forhold til det, vi oprindeligt fik meldt ud samt nogle andre supplerende tiltag, som vi vil arbejde på at få gennemført efterfølgende.

Det er:

Rundkørslen. Bedre afmærkning eller omformning til t-kryds.

Væverstræde. Gennemkørsel forbudt for uvedkommende.

Snedkerstræde. Hjørnet ved Åsum Bygade indskrænkes, så det ikke er muligt at svinge med for høj hastighed.

Staupudevej. Eksisterende bump hæves/repareres, evt venstresvingsforbud ved Nyborgvej, cykelsti.

Gartnervænget. Blind vej skiltning skal være tydeligere.

Nogle hegn skal beskæres af hensyn til oversigten.

Hastighedsbegrænsninger. Det bliver 40 km vejledende i byen samt bump der skal fremme dette. Politiet vil indtil videre ikke godkende andet, heller ikke 60 km/t udenfor byen på Staupudevej og Ryttervejen (broen).

Herudover kan der være andre ting, der dukker op i processen.

Har man spørgsmål eller kommentarer kan de rettes til undertegnede.
Fortæl gerne alt dette videre til naboer, der ikke måtte være på maillisten.

 

Med venlig hilsen
trafikudvalget
v. Kai Teilmann
og Poul Poulsen

 

Vi har fået en melding fra kommunen om, at arbejdet med den bebudede trafiksanering i Åsum bliver påbegyndt i juni. Vi er blevet præsenteret for tegningerne, hvorpå der er en del ændringer i forhold til det oprindelige oplæg, som vi redegjorde for i nr 66. Bl.a. er der lagt op til, at Snedkerstræde alligevel ikke lukkes, men i stedet forsynes med et bump og føres ud gennem den nuværende busholdeplads.

Antal og placering af nye bump i hele Åsum er også anderledes. Endelig er der tvivl om, hvordan hastighedsbegrænsningerne nøjagtigt bliver. Vi har møde med repræsentanter for Odense kommune den 6. juni, og det er ikke i skrivende stund muligt at sige, hvad det endelige udfald bliver, og om det er tilfredsstillende.

På trafikudvalgets vegne
Kai Teilmann