Bylaugsgeneralforsamling den 4. marts 2022

Vi var 25 deltagere i år.

Mindeord
Gartner Jørgen Bredskov. Han dyrkede agurker og tomater på Gartnervænget.
Jørgen har ikke deltaget i bylaugsmøderne. Æret være hans minde.

Valg af dirigent
Harald Jensen blev valgt.
Udvalgets beretning ved oldermanden Mogens Burmølle:

Åsum rundt
Samarbejdet med Stadsgartneren er gået uden problemer, og arealerne er efter vor mening passet tilfredsstillende. Aasumgårds Allé står pænt. Sprøjtehuset: Sprøjtehusgruppen (Gert Kingo, John Nielsen og Mogens Burmølle) har gennem året været samlet hos John Nielsen på Staupudevej. De har istandsat en gammel hesteplov, som er blevet skænket af Morten Winther Pedersen. Det blev besluttet at opstille ploven på Stævnepladsen, så den kan ses fra vejen, når man kører gennem byen. Anlæg overfor kirken tager sig pænt ud, og det er mit indtryk, at naturlegepladsen falder godt ind. Træerne, der står ud til Ryttervejen, blev i foråret beskåret. Bystævnet står pænt. Smedens Plads/Aasum Gamle Smedje:
Der blev afholdt en kunstauktion i efteråret hos Aasum Smedie. Anlæg Staupudevej/Snedkerstræde/Aasum Bygade tager sig godt ud.

Åsum sogneblad og Åsum Sogns hjemmside
Tak for et godt blad. Husk at bruge det, for netop på den måde vedbliver det at være interessant. Oplysninger om Bylauget kan findes på hjemmesiden. Kik ind på hjemmesiden og brug den.

Åsum Sogns Beboerforening
Når der er nye naboer/købt-solgt et hus, meddel det til Poul Poulsen, gerne på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Byen rundt
Åsum Idrætsforening.
Fodbold: Der har været et senior serie 3 og et serie 4 hold. Begge hold har klaret sig pænt og sluttede midt i deres rækker. Superveteranerne har igen i år opnået en flot 1. plads i deres kreds og blev kredsvindere, efter at holdet havde vundet 18 kampe i træk. Holdet gik herefter videre til kampen om Fynsmesterskabet. I finalen mødte Åsum en rigtig god modstander, nemlig Skamby, som vandt 3-0.
Gymnastik og yoga: P.g.a. ændrede tilskudsregler har foreningen set sig nødsaget til at flytte fra Havnens Gourmet til gymnastiksalen på Ejerslykkeskolen på Rødegårdsvej. Der har været en pæn tilslutning til begge hold, som fortsat ledes af Kirsten Illum Marcussen. Lancier: Efter næsten to sæsoner uden lancierdans og fællesspisning er foreningen gået i gang igen. Børneafdelingen: Der er nu gang i afdelingen to gange om ugen. Trine lægger et stort arbejde her. Morten er stoppet, fordi der ikke kunne samles børn nok, der ønskede at spille fodbold.

Markedsdagen
Blev gennemført i flot vejr. Der var fin tilslutning, og der var også fin tilslutning til spisningen om aftenen.
Der har ikke været så stor aktivitet i byen, som der plejer at være. Det skyldes coronaen. Lad os håbe, det snart er ovre.

Velfærdens fundament
Jeg har sammen med Poul fra beboerforeningen og Preben Schack fra idrætsforeningen været til møde vedrørende ”Velfærdens fundament”, der er et projekt, som Odense Kommune har iværksat. På et møde med foreningerne i Åsum var der enighed om, at der skal satses på: - Udvidelse af den bestående naturlegeplads ved Væverstræde. Udvidelsen skal bl.a. omfatte en madpakkehytte, lidt flere aktiviteter og
belysning på Væverstræde/ Fichstræde. Vi har set på området, og der er god plads, hvis man rydder lidt selvsået bevoksning - Anlæggelse/reetablering af trampestier i området. Carsten Sjødal, Kirkestræde 2, har ideer til forløbet af stierne. Stierne anlægges på etablerede stier og stræder. Derudover skal der anlægges stier i forbindelse med markskel, hvor de berørte lodsejere skal give tilsagn. Stierne er forbeholdt gående, og hvis man har hund med, skal den være i snor. Stierne må ikke benyttes af cyklister/mountainbikene eller hesteryttere. - Anlæggelse af klatrevæg/motionsbane/redskaber i forbindelse med multibanen/petanquebanen på sportspladsen. - Anlæggelse af ’hundebane’/ hundeluftningsområde. Placering blev diskuteret, og aktuelt er der forslag om et område i forbindelse med
sportspladsen.

Forelæggelse af regnskab ved oldermanden
Regnskab for 2021 udviser et underskud på kr. 2.483,00. Formuen udgør kr. 65.925,32.

Forslag fra medlemmer og udvalg
Der var ingen indkomne forslag.

Valg af udvalgsmedlemmer
I år er følgende på valg:
Klaus Nørgaard Nielsen
Claus Vinther Vennekilde
Martin Bergholdt
Alle var villige til genvalg og blev valgt.

Valg af revisorer
Begge revisorer er afgående.
Nicolai Thinggård Jacobsen
Erling Larsen
Begge var villige til genvalg og blev valgt.

Eventuelt
Vi har aftalt i bestyrelsen, at Martin Bergholdt bliver den nye oldermand, og jeg vil gerne takke af efter 33 år som oldermand. Jeg fortsætter i bestyrelsen og er på valg til næste år. Jeg har syntes, det har været en dejlig periode, og jeg beder om, at I vil behandle Martin på samme måde, som I har behandlet mig.

Åsum, den 30. april 2022.
Mogens Burmølle.
Oldermand.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Åsum,  januar 2020

 

Mange mennesker - efter Åsums målestok - er flyttet hertil gennem de sidste år. Mange ejendomme i Åsum har skiftet ejere. Hvad der ikke fremgår af skødet, når der handles hus er, at man som grundejer i Aasum samtidig er medlem af Åsums Bylaug.
Bylauget har rødder et par hundrede år tilbage. Bystævnet er på sin nuværende plads fra 1903 det mest iøjefaldende mindelse om lauget. På bystævnet samledes bymændene, når oldermanden blæste til samling i byhornet. Femten sten fortæller, at der ca. år 1700 var 15 gårde i Åsum og dermed 15 bymænd.
Igennem de sidste 100 år har Åsum Bylaug eksisteret i stort set sin nuværende form. Formålet med bylauget er at passe og bevare landsbyens fællesejendom, der består af bystævnet, to anlæg og to fredede alléer m.m.. Endvidere at forvalte bylaugets formue og i øvrigt at varetage fælles interesser.
Det gamle byhorn anvendes endnu - een gang årligt. Bylaugets generalforsamling indledes med, at oldermanden blæser til samling i hornet. Generalforsamlingen, der indvarsles i Åsum Sogneblad, finder traditionsmæssig sted sidste torsdag i januar måned hos Havnens Gourmet (tidligere Aasum Forsamlingshus), der bedre lever op til nutidens krav end stenene på bystævnet. Denne årlige begivenhed ser gamle Åsumbeboere hen til, men ligeså glædeligt er det at byde nye medlemmer velkommen til generalforsamling, til debat om fælles anliggender og endelig efter spisning af gule ærter til selskabelig samvær, hvor der er rig lejlighed til at lære Åsums mandlige beboere at kende igennem en snak over en kop øl, eller måske som deltager i en whist.
Bylauget administreres p.t. af et udvalg bestående af Claus Vinther Vennekilde, Lunden 5 B,  Martin Bergholdt, Fichstræde 1, Glen Nielsen, Rågelundvej 117, Klaus Nørregaard, Hjulmandsstræde 4 samt Mogens Burmølle Staupudevej 10.
Såfremt du er interesseret i yderligere oplysninger om Åsum Bylaug, er du meget velkommen til at rette henvendelse til en af de nævnte. Husk hvert år i december at læse annoncering i Åsum Sogneblad eller her på hjemmesiden.
Dels for at være med til at bevare en gammel tradition, men især for at være med til at styrke sammenholdet og fællesskabet i landsbyen og knytte nye bekendtskaber grundejerne imellem skal vi opfordre såvel "gamle" beboere som de nylig tilflyttede til at møde op, når der blæses i byhornet......
 
Mogens Burmølle
Oldermand