Generalforsamling januar 2011

Aasum Bylaug afholdt generalforsamling hos Havnens Gourmet den 27. januar 2011. Der var et fremmøde på 33 deltagere.

Først blev der holdt mindeord for afdøde medlemmer:

  Niels Jensen, Aasum Bygade 2, døde den 21/9 -  81 år.

  Uddannet smed. Drev i mange år Aasum Smedie sammen med sin bror. Han startede

  hos sin far i den gamle smedie. Herefter rykkede de smedien over på ”Peterspladsen”  

  bag Aase’s hus. Herfra rykkede de til Rågelund, hvor smedien ligger i dag. Niels var

  frisk og aktiv lige til det sidste.

  Han har ikke deltaget i bylaugsmøderne de senere år. 

 

 

  Leif Nielsen, Gartnervænget 15 døde i november – 77 år.

  Leif var selvstændig tømrermester her i Aasum. Han havde sit værksted i

  Snedkerstræde. Leif var i mange år formand for Foreningen af Håndværkere på Fyn.

  (Det der nu hedder Byg). Aasum Idrætsforening har også haft stor glæde af Leif. Han var

  formand for foreningen, dengang der blev spillet håndbold både for damer og herrer.

  Indenfor de senere år var han revisor og fast deltager som dirigent ved generalforsamlin-

  gerne. Han var Aasum Idrætsforenings første æresmedlem.

  Leif deltog ikke i bylaugsmøderne.

 

 

  Hjalmar Kristian Reitz, Fichstræde 2,  døde den 30/11 – 69 år. Hjalmar blev for nogle år

  siden pensioneret fra postvæsenet. Med Hjalmars død har  Aasum mistet en uvurderlig

  brik i sognets fællesskab. Han var med i beboerforeningen og herigennem en af ildsjæ-

  lene til opstarten og driften af Sognebladet. Hjalmar havde grønne fingre. Inger og

  Hjalmars have har altid fremstået som en fryd for øjet. Som det generøse menneske 

  Hjalmar var, gav han med glæde plads for anlæggelse af sognets petanquebane i sin

  egen have, hvilket har været til stor glæde for alle beboere i mange år. Hjalmar havde

  en mødeprocent på næsten 100 i Bylauget. Såfremt jeg havde nogen spørgsmål til

  anlægget overfor kirken, kunne jeg komme til Hjalmar, som altid var meget 

  imødekommende og hjælpsom.

 

Oldermandens beretning ved Aasum Bylaugs generalforsamling den 27/1-2011:

 

Vedligeholdelse af arealerne.

Samarbejdet med Stadsgartneren er gået uden problemer, og arealerne er efter vor mening passet tilfredsstillende. Hans Jørgen Nielsen og Mogens Burmølle har d. 13.10.2010 holdt vort årlige møde med Park og Vej afdelingen fra Odense Kommune, Jørn Edgar. Det blev sidste gang vi mødes med Jørn Edgar. Han gik på pension til nytår. Vores fremtidige kontaktperson bliver: Landskabsarkitekt Steen Himmer, som overtager Jørn Edgars job som parkforvalter.

 

Trekanten ved Slagenvej.

 

 Egene er i vækst. Græsset er blevet klippet gennem hele sæsonen. I efteråret havde Michael Holm Larsen, Slagenvej 3, en del nye fliser liggende. De skulle bruges til en ny indkørsel. De er i henhold til aftale blevet flyttet.

   

Anlægget ved busholdepladsen.

 

Busskuret fjernes eller renoveres. Jørn Edgar taler med busselskabet om det. Samtidig skal der ryddes op og plantes på arealet. Det sagde jeg også sidste år, men der er ikke sket noget. Jørn Edgar lovede igen at tage kontakt med busselskabet.

Visne grene i toppen af bøgene vil blive beskåret. Underskoven vil blive ryddet op, så ask og hyld bliver skåret ned.

De store bøge ved Åses garage. De holder øje med dem. Hvis de bliver farlige må de beskæres eller fældes.

 

Det gamle Bystævne.

 

Står pænt. Hans Jørgen Nielsen har sat skulpturbænken/sneglene indenfor i en af hans bygninger, så de kan blive tørre. Herefter skal de have en gang linolie. Tidens tand har tæret på træet, men umiddelbart ser det ud til, at de kommer på plads igen. Tak for det. Taksen ind mod Inge & Ebbe Høj bliver besigtiget og beskåret.

 

Bystævnet

 

Stævnetræerne står fint og trives. Det udgåede træ blev skiftet i foråret. Der er blevet lagt et lille lag småsten/ral på hele arealet. Jeg synes det tager sig pænt ud.

 

Den nye allé ved Rytterskolen står pænt. Jeg spurgte, om det betød noget, at den allerede havde tabt bladene. Det gør det ikke. Rønnetræerne er meget hårdføre og vil springe flot ud til foråret.

 

 

Anlægget overfor Kirken.

 

Der er blevet ryddet op i underskoven og der er blevet plantet nye små bøgetræer i arealet ved busholdepladsen. De små elmetræer mod bækken bliver taget i øjesyn. Hvis der er nogle der ser ud til at kunne blive til fornuftige træer, så skal de have lov til at blive stående. Elmesygen er forhåbentlig overstået jf. Jørn Edgar. Resten skæres ned og der skal plantes nye piletræer magen til de store pile ved bækken.

 

Asketræet ved Erlings bindingsværkshus er blevet beskåret. Træet er sundt og karakteristisk, så Jørn Edgar vil ikke fælde det.

 

De nye broer over bækken i Fichstræde og Væverstræde. Gelænderne er endnu ikke blevet udskiftet. Jørn Edgar lovede at presse på for at der sker noget i stil med de øvrige broer på Ryttervejen og Aasum Bygade.

 

Kanterne til bækken fra Aasum gl. smedie mod Væverstræde lovede Jørn Edgar at ville drøfte med dem, der har med bækken at gøre. Der er nogle af stensætningerne, der godt kunne trænge til en renovering.

 

Aasumgaards Allé.

 

Alléen trives og tager sig flot ud. De har igen kikket på de store bøge ud mod Aasum Bygade. Der er blevet fældet en stor bøg og to lidt mindre. Det er gjort for at bedre udsynet ved udkørslen fra Aasumgårds Allé, samt for at sikre, at allétræerne ikke bliver hæmmet.

 

Det store asketræ ved det lille brandhus overlevede ikke.  Det er blevet fældet. Bunden af anlægget ind mod Hans Jørgen Nielsen er hidtil blevet klippet. Fremover skal det stå på samme måde som ind mod Mikkel. Der skulle så være mulighed for, at der kan komme nye bøge op til afløsning af de gamle. Det har jeg også sagt de sidste to år, men nu skulle det være på plads.

 

De gamle popler (piletræer) på Rågelundsgyden.

Jørn Edgar lovede at ville se på dem, men henblik på en beskæring i samarbejde med Hans Jørgen Nielsen, som ejer landbrugsarealet, som støder op til poplerne. De trænger meget.

 

Aasum sogneblad.

Tak for et godt blad. Husk at bruge det, for netop på den måde vedbliver det at være interessant.

 

Aasum sogns hjemmeside.

Jeg har lagt oplysninger om Bylauget ind på hjemmesiden. Kik ind på hjemmesiden og brug den. Først da bliver den interessant.

 

Aasum sogns beboerforening

Der blev afholdt majfest 8. maj i Aasum. Ved den lejlighed blev der rejst en majstang i anlægget, som der blev danset omkring. Herefter var der diverse lege også i anlægget. Vejret viste sig ikke fra den bedste side, så der var ikke den store tilslutning. Såfremt man ikke deltog, så kan majstangen stadig ses, idet nogen må have glemt at tage den ned igen.

 

Lokalhistorisk arkiv i Aasum

Vi har igen lavet en støtteerklæring til Lokalhistorisk arkivs ansøgning – oktober 2010- til forstadspuljen – projekttitel: Anskaffelse af filmudstyr - ansøgt beløb kr. 15.000,-

                                      

Afvikling af Aasum forsamlinghus.

Vi har modtaget kr. 61.875,00 kr. i oktober måned og her i januar har vi fået resten 7.727,77 kr af de 20% af overskuddet ved likvideringen af forsamlingshuset., således vi i alt har modtaget 69.602,77 kr.. På den ekstraordinære generalforsamling der blev afholdt var der stor diskussion om fordelingen mellem Aasum Sogns beboerforening, Aasum Idrætsforening samt Aasum Bylaug. Hans Jørgen Nielsen og jeg var enige om, at Aasum Bylaug ville fremlægge for generalforsamlingen, at vi overdrager det modtagne beløb til deling mellem Aasum Sogns beboerforening og Aasum Idrætsforening. Årsagen til vort tilsagn var, at der herskede en del utilfredshed, som ved denne tilkendegivelse delvis ophørte. Set fra Aasum Bylaugs synspunkt mener vi ikke det har den store betydning  for vores eksistens, idet Bylauget alligevel ikke kan finansiere driften af vore anlæg, såfremt Odense Kommune ikke samarbejder på den måde, som de har gjort hidtil. Set ud fra den betragtning er 69.000,- ikke noget afgørende beløb. Vi kunne måske blive stillet i den situation, at beløbet skulle sendes videre til Odense Kommune i forbindelse med fremtidige forhandlinger med vedligeholdelsen af arealerne. Bestyrelsen har efterfølgende besluttet at indstille til generalforsamlingens godkendelse, at vi giver 66.000,00 kr. til lige deling mellem Aasum Idrætsforening og Aasum Sogns beboerforening. De sidste 3.602,77 kr. forbliver i Bylaugets kasse.

 

Byen rundt:

 

Det brændte hus på Snedkerstræde blev revet ned i september måned. Det bliver spændende at se, hvad der skal ske på grunden.

 

Det store egetræ i Inger Øbros have lige bag den gamle smedie er blevet fældet.  En sen aften i september måned faldt der en meget stor gren af træet. Den ramte heldigvis ingen personer, men Dias havde to biler holdende, som blev meget skadede.

 

Kroglund, der ligger på Staupudevej 22 har nu fået revet længerne ned. Der er blevet et mægtigt hul. Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at se ud.

 

Per Schack har nu færdiggjort arbejdet ved Krogsgård og Brydeland. Gården Brydeland på hjørnet af Aasum Bygade og Kirkestræde er blevet sat flot i stand. Den er ligesom Krogsgård til udlejning. Ferie-/kursusbolig. Det betyder, at der er blevet mere liv i vor lille by. Feriegæsterne bevæger sig rundt.

 

I Hjulmandsstræde er Knud Erik Møllegaard næsten færdig med at bygge et nyt stort hus. Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at tage sig ud, når det hele er på plads.

 

Tommestokfabrikken er stadig ved at blive sat i stand efter branden. Lad os håbe, at de grønne net foran vinduerne snart er historie.  En del af lokalerne er blevet lejet af et møbelfirma. Stuehuset er færdigistandsat og udlejet. Det bliver spændende at se, hvordan det helt færdige resultat bliver.

 

Utzons Allé. Der er blevet opført 3 nye huse, hvoraf 2 er udstillinghuse, 1 hus er under opførelse, så vi er oppe på 9.

 

Pengene til ny cykelsti til Seden er bevilget. Hurra!! Det har vi kæmpet for i al den tid jeg har boet i Aasum. Tak til trafikudvalget under beboerforeningen for et ihærdigt stykke arbejde. Nu glæder vi os til at få cyklet en tur på den nye sti inden længe.

 

Hele Odense Ådal er blevet fredet i 2010.

 

Der er, som det fremgår endog stor aktivitet i byen, hvilket vi alle kan glæde os over.

 

 

Forelæggelse af regnskab ved Mogens Burmølle.

 

Regnskabet udviste et overskud på 59.950,73 kr.. Bylaugets formue udgør 170.789,14 kr..

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Bestyrelsens indstilling til at videregive 66.000,00 af overskuddet fra likvideringen af Aasum Forsamlingshus til lige deling mellem Aasum Idrætsforening og Aasum Sogns beboerforening blev enstemmigt vedtaget.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Genvalg til Søren Carlsen, Jan Knudsen og Hans Jørgen Nielsen

 

Valg af revisorer:

Genvalg til Martin Nielsen og Harald Jensen

 

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand/Oldermand Mogens Burmølle

Næstformand Hans Jørgen Nielsen

 

Aftenen afsluttedes med sædvanlige gule ærter og hyggeligt samvær.