Aasum Bylaug afholdt generalforsamling i Havnens Gourmet den 26. januar 2012.

 

26 medlemmer var mødt op, heriblandt Jan Christensen, som har købt Rågelundvej 85 - Dyrbjerggård.

 

Bestyrelsen har givet tilladelse til at vores generalforsamling bliver filmet med det nye videoudstyr, der blev anskaffet for den bevilgede Støtte fra Forstadspuljen i september 2010 til Aasum Sogns lokal historiske Arkiv.

 

Mindeord:

                     

Vi kan glæde os over, at der i 2011 ikke er medlemmer, der er døde.                   

Ellekilde blev bedt om at viderebringe vores tak til rette sted.

        

Valg af dirigent.

 

Søren Carlsen blev valgt.

                                                                 

Udvalgets beretning ved oldermanden.

 

Vedligeholdelse af arealerne.

 

Samarbejdet med Stadsgartneren er gået uden problemer, og arealerne er efter vor mening passet tilfredsstillende.

Hans Jørgen Nielsen og Mogens Burmølle har d. 30.10.2011 gennemgået vore arealer.  Vort årlige møde med Park og Vej afdelingen fra Odense Kommune blev ikke til noget i 2011. Den nye landskabsarkitekt Steen Himmer, som overtog Jørn Edgars job meddelte, da jeg kontaktede ham, at han ikke havde tid til at mødes med os blot for at gennemgå arealerne. Såfremt der er nogen problemer, bad han om at blive kontaktet via mail eller telefon. Jeg meddelte ham, at jeg ikke var enig i hans afslag, men han var ikke til at formå til at komme til Aasum.

 

Asketræerne på vore arealer:

Jeg har skrevet til Steen Himmer d. 1.11.11

Aasumgårds Allé: Et stort asketræ er gået ud. Det står bag brandhuset ned til bækken. Træet skal fældes. Naboen Hans Jørgen Nielsen har sagt, at det er ok at lade træet falde ind i hans have, således det ikke behøves, at skære træet ned fra toppen af. Det er vores indtryk, at træet er ramt af en sygdom i asketræer, og ifølge en forstmand er der ikke noget at gøre. Det minder om elmesygen.  Der står ligeledes et angrebet asketræ lige efter hjørnet af Snedkerstræde og Aasum Bygade langs Aasum Bygade, og ved broen over bækken på Aasum Bygade ved Bystævnet samt det sidste træ på højre side når man kører op af Ryttervejen lige før Ryttervejen nr. 3. Hvor hårdt disse træer er angrebet tør jeg ikke sige, men hvis det er ligesom med Elmesygen, så bør træerne beses af kyndige.

 

Steen Himmer svarer:

Asketræet som muligvis er ramt af asketoptørhed vurderer jeg ikke umiddelbart som risikabelt at have stående. Træets knopper virker friske, der er ikke tegn på døde grenpartier i kronen eller svampe på eller ved træet. Der er en enkelt gren, som er knækket af, som jeg vil få fjernet snarest. Træet almene sundhedstilstand vil jeg vurdere igen og nærmere efter løvspring, og vurdere dets sundhedstilstand.  
De øvrige unge ask du nævner kan også være ramt, men dem vil jeg også vurdere nærmere efter løvspring.

 

Trekanten ved Slagenvej.

 

 Egene er i vækst. Græsset er blevet klippet gennem hele sæsonen. De tager sig godt ud.

   

Anlægget ved busholdepladsen.

 

Jeg har d. 13.11.11 skrevet til Vejinspektør Ole Andersen, Myndighed og vejdrift og gjort opmærksom på problemet med busskuret og den nedlagte holdeplads. Han har ikke reageret. Rykket for svar d. 7.01.12. Stadig ikke noget svar.

I forbindelse med beboerforeningens trafikudvalgs møder med henblik på busforbindelse til Aasum, har kommunen meddelt, at busskuret fjernes og samtidig skal der ryddes op og plantes på arealet. Der var vist lidt uenighed om det var FYNBUS eller kommunens opgave, men Carsten Løndal fra kommunen skulle nok tage sig af det. Vi må så se hvornår det bliver. Det er Poul Poulsen der har givet mig beskeden. 

 

Det gamle Bystævne.

 

Står pænt. Hans Jørgen Nielsen havde sat skulpturbænken/sneglene indenfor i en af hans bygninger, så de kunne blive tørre. De fik en stor omgang linolie, inden de blev sat på plads igen. Tidens tand har tæret på træet, men tager sig pænt ud. Tak for det.

 

Bystævnet

 

Stævnetræerne står fint og trives. Der er et enkelt træ, som ikke har set så godt ud, som de øvrige. Det er mit håb, at det kommer sig i næste vækstsæson.

 

Den nye allé ved Rytterskolen står pænt.

 

Anlægget overfor Kirken.

 

Jeg spørger Steen Himmer via mail:

Der blev sidste efterår plantet små bøge i arealet. Græsset er groet meget, og nogle af de små bøge er gået ud. Der bør klippes omkring de små bøgetræer, så de kan få luft, og de udgåede træer bør skiftes med nye. Græsskråningen ned mod bækken ved piletræerne bør slåes en til to gange om året. Det mener jeg også, det blev tidligere.

Steen Himmer svarer:

De unge bøg står i knæhøje urter , som i middelgrad konkurrerer med bøgene. Ved indplantningen med bøg er der plantet så mange, at der er indregnet et udfald/svind i antallet. Der vil de næste mange år pågå en dynamisk udtynding af de unge bøge, da de bedste skal udvælges. Det første år bruger planterne på at etablere et kraftigt rodnet og næste år vil de begynde at gro i tykkelse og højde. Jeg vil derfor ikke plante nye eller tynde i græslaget, før det viser sig at der direkte mangler bøg.

Græsset ned mod åen. Arealet er udlagt som skov, og derfor bliver græsset ikke slået. Som en del af ekstraplejen vil jeg sørge for at den træagtige opvækst, der kommer på skråningen ikke tager overhånd.


De nye broer over bækken i Fichstræde og Væverstræde. Gelænderne er endnu ikke blevet udskiftet. Jeg har forespurgt  Poul-Ivan Ikkala den 2/11-11

Broerne over bækken ved Fichstræde og Væverstræde. Ved renoveringen af disse broer blev der sat et gelænder op, som bedst passer til en motorvej. Det er hverken Fichstræde eller Væverstræde. Jeg har ved flere lejligheder drøftet sagen med Jørn Edgar. Han lovede, at tage sagen op med dem, der står for disse arbejder. Dette med henblik på, at få disse gelændere udskiftet med nogle, der passer til landsbyen Aasums andre broer. Jeg har nu taget problemet op med Steen Himmer, som har henvist mig til dig som ansvarlig for området.

Han svarer således:

Tak for din henvendelse vedr. (bro)rækværk på hhv. Bro 176 Væverstræde / UF Åsum Bæk og Bro Fichstræde / UF Åsum Bæk.

Rækværkerne er udformet i henhold til vejreglerne for opsætning af broautoværn og -rækværker, således at de modsvarer den trafiktype (gående, cyklende og langsomt kørende person- og lastbiler) og den hastighed (< 50 km/time) der er tilladt på broerne. Vi forventer derfor ikke at ændre på brorækværkerne.

Hvad angår de andre broer i Åsum (Bro 178 Ryttervejen / UF Åsum Bæk og Bro 179 Åsum Bygade / UF Åsum Bæk), vil broautoværnet og brorækværket på disse, når broerne på et tidspunkt bliver renoverede, blive udskiftet så de modsvarer de nutidige krav til sikring af trafikanterne.

 

Han er således hverken til at hugge eller stikke i. Desværre vil han også udskifte de øvrige broers rækværk.

Jeg har sendt følgende til den ansvarlige hos Odense Kommune Michael Theilmann:

 

I forbindelse med etableringen af Ring 3 er det vores opfattelse, at der er kommet mere vand i bækken. Det har forårsaget, at de stensætninger, der er lavet ned til bækken, er begyndt at gå i stykker. Stenene falder ud. Er det noget, dem, som har med bækken at gøre, kan tage op som en fælles opgave med de forskellige grundejere? Jeg synes det er trist, såfremt det skrider yderligere ned i bækken.

 

Han svarer:

 

Tak for din henvendelse om Åsum bæk.

Umiddelbart er det min opfattelse, at der ikke som en følge af ring 3 er tilledt mere vand til bækken end den naturlige afstrømning fra oplandet. Jeg baserer min opfattelse på, at der i forbindelse med etableringen af ring 3, er etableret en række forsinkelses bassiner, der tilbageholder vandet, så den vandmængde der ledes ud i bækken svarer til den naturlige afstrømning fra oplandet. Samtidig har vi i perioden efter etableringen af ring 3, haft nogle ændringer i regnmønstret og regnmængder, der i sig selv kan forklare den øgede vandmængde i bækken.

Stensætningernes alder og placering i/ved bækken vil altid give nedfaldne sten og begyndende nedbrud af stensætningerne, som en følge af vandets slid og bortskyldning af jord og grus materiale.
Det er de enkelte lodsejere der er ansvarlige for stensætningerne og de sten der falder i vandet. Det vil sige at det er den enkelte lodsejer der skal fjerne stenene fra vandløbet, specielt hvis de er til gene for vandets frie passage. Sten der ligger i vandløbet er med til at forstærke nedbrydningen af stensætningerne, da der opstår turbulens og uheldige strømninger omkring stenene, som påvirker stensætningerne negativt.

Det er ikke en del af den kommunale vandløbsvedligeholdelse, at vedligeholde private stensætninger og faskiner. Vedligeholdelsen tager alene udgangspunkt i at sikre vandets frie gennemløb. Bygværker og broer er lodsejernes ansvar.

For en god ordens skyld vil jeg lige nævne, at skel i vandløb er labile og i langt de fleste tilfælde er til midten af vandløbet, hvilket betyder at skellet flytter med når vandløbet flytter sig.

Det er måske ikke lige det svar, som du håbede på, men lad os tage en snak, hvis der er punkter du ønsker uddybet.

 

Det har jeg ikke gjort.

Aasumgaards Allé.

 

Alléen trives og tager sig flot ud.

Dog problem med asketræerne som nævnt tidligere.

Jeg skrev en mail til vejinspektør Ole Andersen i Odense kommune med følgende indhold:

 

”Aasumgårds Allé: Indkørslen fra Aasum Bygade til Aasumgårds Allé tager sig ud som en stor sø, når det regner. Vandet fra Aasum Bygade render ned og lægger sig. Der bør gøres noget for at rette op på det. Jeg synes ikke vi har haft problemet før, men da det er den vej cyklister og gående skal, for at komme til den nye cykel-/gangsti forudser vi, at der sikkerhedsmæssigt vil blive store udfordringer når vinteren kommer.”

 

Jeg har endnu ikke fået noget svar. Rykket d. 7.01.2012. 

Hans Jørgen Nielsen har talt med Ole Andersen i anden forbindelse. Her bragte han vores henvendelse på banen. De blev enige om, at vi skulle have et møde om sagen. Vi må afvente, hvad mødet resulterer i. Forhåbentlig en ny asfaltering af Aasumgaards Allé og opretning af udkørslen til Aasum Bygade, så vandet løber af uden store pytter.

 

Aasum sogneblad.

 

Tak for et godt blad. Husk at bruge det, for netop på den måde vedbliver det at være interessant.

 

Aasum sogns hjemmeside.

 

Jeg har lagt oplysninger om Bylauget ind på hjemmesiden. Kik ind på hjemmesiden og brug den. Først da bliver den interessant.

 

Aasum Sogns Beboerforening

 

Vi har igen lavet en støtteerklæring til Aasum Sogns Beboerforenings ansøgning – oktober 2011 til ForStadspuljen – projekttitel: Indkøb af borde, stole og telte – ansøgt beløb kr. 33.500,- . Umiddelbart er det ikke blevet bevilget jævnfør stykket i Fyns Stiftstidende d.d..

 

                                      

Byen rundt:

 

Det brændte hus på Snedkerstræde er nu blevet erstattet af et nyt hus. Det tager sig smukt ud.

 

Kroglund, der ligger på Staupudevej 22 har nu fået revet længerne ned. Der er blevet opført en ny tilbygning og den bestående bygning er blevet renoveret. Der mangler stadig en del, så vi må afvente det færdige resultat.

 

I Hjulmandsstræde er Knud Erik Møllegaard nu færdig med at bygge et nyt stort hus. Det er blevet flot - nu mangler blot haven. De er flyttet ind.

 

Tommestokfabrikken er stadig ved at blive sat i stand efter branden. Lad os håbe, at de grønne net foran vinduerne snart er historie.

 

Søren Jacobsen har fået bygget en ny ridehal.

 

Claus Vennekilde er  i gang med at bygge et nyt hus på Lunden. Spændende hvordan det kommer til at se ud.

 

Utzons Allé. Der er blevet opført 2 nye huse, så vi er oppe på 11.

 

Den nye cykelsti blev åbnet i august af Jan Boye. Det var en af hans sidste gøremål, viste det sig. Det var en stor dag. Det er en dejlig tur, og vi har nu fået en sikker vej til HCA-skoven og Seden skole.

 

Vi har alle fået sat vore postkasser ud til vejen. Trist, men sådan skulle det så være.

 

Ny formand for Aasum Sogns Beboerforening:

Efter at have været formand for beboerforeningen i godt 3 år har jeg valgt at stoppe, fordi jeg sammen med min samlever har købt hus på Tåsinge, siger Helle. Ny formand bliver: Poul Poulsen

 

Den gamle smedje er blevet malet og har fået udskiftet nogle af tagstenene.

 

Ny julestue hos Susanne på Staupudevej 18 blev afholdt. Flere af staderne var også med på markedsdagen

 

Hos Galleri Bækskov v/Grethe Husted sker der noget hele tiden. Ikonmaleri har været beskrevet i avisen tillige med andre aktiviteter.

 

Havnens Gourmet er også meget besøgt. Sidst var de i avisen med Nytårskur for de ældste med deltagelse af  218 kvindelige plejehjemsbeboere.

 

Aasumbogen ”Mit Aasum” blev udgivet d. 11.06.2011 ved et arrangement på Rytterskolen hvor der var fuldt hus. Et godt arrangement og en flot bog.

 

Ny opslagstavle sættes op ved smedjen jf. beboerforeningen. Når den er sat op, er det slut med at bruge porten.

 

Ny hjertestarter er opsat i Rytterskolens baggård. Den er tilgængelig hele døgnet. Tak til beboerforeningen

 

Sidst men ikke mindst truer stadsgartneren med at fælde alle træerne mellem Aasum Idrætsforening og Havnens Gourmet. Stort stykke i Stiftstidende hvor bestyrelsen truer med at ville lænke sig til træerne for at undgå fældning. Sagen genovervejes p.t. af Odense Kommune.

 

 

Der er, som det fremgår endog stor aktivitet i byen, hvilket vi alle kan glæde os over.

 

John Nielsen foreslog, at busholdepladsen på Staupudevej blev ændret således  trafikken fra Nyborgvej blev ført den vej igennem, således trafikken morgen og aften kunne blive dæmpet.  Poul ville tage sagen op med kommunen.

 

Alex Holt foreslog, at lade gelændere og rækværk på broerne over bækken blive pulverlakerede, således de matchede de nye lamper på Ryttervejen ved Rytterskolen. Det ville kunne gøres for omkring max. 10.000,- pr. bro mente han. Og det ville kunne laves af Chrisiong. Vi tager det op med beboerforeningen.

 

Ryttervejen kommer til at gå til Ring 3 ifølge Preben Schack, således Sportspladsen har fået ny adresse. Nemlig Ryttervejen 21,  Aasum, 5240  Odense NØ.

 

Ifølge Erling på Ryttervejen går der nu havørreder op i Aasum Bæk grundet den øgede vandmængde.

 

Beretningen blev vedtaget med applaus.

 

Regnskabet der udviser et underskud på 55.868,04 kr. efter udlodning til Aasum IF og Aasum Sogns beboerforening på i alt 66.000,- kr.  blev enstemmigt vedtaget. 

 

Både udvalgsmedlemmer og revisorer blev enstemmigt genvalgt uden modkandidater.

 

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand/oldermand: Mogens Burmølle

Næstformand:  Hans Jørgen Nielsen

Aftanen afsluttedes med  sædvanlige gule ærter og hyggelig samvær.