Generalforsamling  januar 2013

Aasum Bylaug afholdt generalforsamling d. 31.1.2013 hos Havnens Gourmet.

39 tilmeldte, heriblandt Jess Wulff-Hansen der har købt Ryttervejen 7,  Bjarne Langhof  Boller, der har købt Lasse vognmands ejdom i Rågelund samt Klaus Nørgaard, der har købt bjælkehuset i Hjulmandsstræde bag Hans Jørgen Nielsens ejendom.

 

Mindedeord:

Jørgen Ebbe Sørensen, Rågelundsvej 178 døde i 2012. Han blev 60 år. Jørgen arbejdede som chauffør hos Lasse vognmand. Hans vogn med navnet ”Onkel”

var den flotteste i byen. Jørgen deltog ikke i bylauget.

 

Knud Aage Larsen, Væverstræde 1 døde 94 år gammel. Knud Aage var aktiv til det sidste. Han spillede til mange lejligheder i kirken og på Rytterskolen. En sæson spillede han også til lansier i forsamlingshuset arrangeret af idrætsforeningen. Han levede og åndede for musikken, og som hans bagbo har jeg ofte kunnet høre ham spille hjemme i Væverstræde 1. Han var også en stor dyreven, og han plejede sin røde kat William med stor omsorg. Knud Aage deltog også i Bylaugsmøderne, selv efter han var blevet 90 år. Vi kommer til at savne ham i bybilledet.

 

Valg af dirigent

Søren Carlsen blev valgt.

 

Udvalgets beretning ved oldermanden.

 

Vedligeholdelse af arealerne.

 

Samarbejdet med Stadsgartneren er gået uden problemer, og arealerne er efter vor mening passet tilfredsstillende.

 

Hans Jørgen Nielsen og Mogens Burmølle har d. 20.10.2012 gennemgået vore arealer.  Nedenstående mail er korrespondancen vedrørende vore arealer med Steen Himmer:

 

Hej Steen!!

Jeg kontaktede dig pr. tlf. i starten af oktober måned 2011 og inviterede dig til vores årlige gennemgang af arealerne. Du meddelte, at det havde du ikke tid til, men at jeg var velkommen til at kontakte dig, såfremt der var noget, der skulle tages vare på.

Vi har gennemgået arealerne d. 20/10-12.

Vi oplyste sidste år:

Aasumgårds Allé: Et stort asketræ er gået ud. Det står bag brandhuset ned til bækken. Træet skal fældes. Naboen Hans Jørgen Nielsen har sagt, at det er ok at lade træet falde ind i hans have, således det ikke behøves, at skære træet ned fra toppen af. Det er vores indtryk, at træet er ramt af en sygdom i asketræer, og ifølge en forstmand er der ikke noget at gøre. Det minder om elmesygen. Der står ligeledes et angrebet asketræ lige efter hjørnet af Snedkerstræde og Aasum Bygade langs Aasum Bygade, og ved broen over bækken på Aasum Bygade ved Bystævnet samt det sidste træ på højre side når man kører op af Ryttervejen lige før Ryttervejen nr. 3. Hvor hårdt disse træer er angrebet tør jeg ikke sige, men hvis det er ligesom med Elmesygen, så bør træerne beses af kyndige.

Du svarede den 8/11-11:

 1 - Asketræet som muligvis er ramt af asketoptørhed vurderer jeg ikke umiddelbart som risikabelt at have stående. Træets knopper virker friske, der er ikke tegn på døde grenpartier i kronen eller svampe på eller ved træet. Der er en enkelt gren, som er knækket af, som jeg vil få fjernet snarest. Træet almene sundhedstilstand vil jeg vurdere igen og nærmere efter løvspring, og vurdere det sundhedstilstand.  
De øvrige unge aks du nævner kan også være ramt, men dem vil jeg også vurdere nærmere efter løvspring.

Hvilken vurdering er du kommet frem til?


Asketræerne er i mindre grad påvirket af asketoptørre, og skal på sigt fældes. Der er endnu ikke tegn på svækket stabilitet. Det eneste træ som, efter min vurdering, er angrebet i alvorligere grad af sygdommen er asken på hjørnet af Snedkerstræde og Aasum bygade. Det træ får jeg fældet. Det vil blive liggende i skovbunden. så det kan formulde dér.
De øvrige træer du nævner vil blive fældet i forbindelse med et større tyndingsarbejder som vi forventer at kunne igangsætte i 2013.  Generelt påvirker asketoptørre ikke stabiliteten hos træerne. Først når hele træet er dødt, vil rodnettet blive påvirket af gennerelle nedbrydningsprocesser. Bliver det nødvendigt at benytte Hans Jørgen Nielsens tilbud vil han blive kontaktet.

Du svarede på henvendelse om græsskråningen ned til bækken overfor kirken:
3 - Græsset ned mod åen. Arealet er udlagt som skov, og derfor bliver græsset ikke slået. Det er muligt at det tidligere har været udlagt som fællesgræs, som slås 2 gange årligt. Ønsker I at slå den trådte sti langs åen er I velkomne til det. Som en del af ekstraplejen vil jeg sørge for at den træagtige opvækst, der kommer på skråningen ikke tager overhånd.

Vil du godt vurdere om den træagtige opvækst, der er kommet på skråningen, har taget overhånd?


I betragtning af at arealet er udlagt til skov, vurderer jeg at den træagtige opvækst ikke har taget overhånd.

Det store kastanietræ i Fichstræde lige ned til bækken ser ikke ud til at have det godt. Der har næsten ikke været nogen kastanier på i år, og det smed bladene meget tidligt. Vil du godt se på træet, idet beboerne er nervøse for, at grene kan falde ned og ramme nogen.


I forbindelse med fældningsopgaver i 2013, vil vi vurdere om vi kan lade noget af kastanien stå, eller om den skal fjernes helt. Træet har en del beskæringssår og vitaliteten er påvirket. Der er ved gennemgangen ikke observeret hverken brud, revner eller frugtlegemenr fra svampe på eller nær træet, som kunne indikere et behov for umiddelbar handling.  

Samtidig beder vi om at græsset ned mod åen mellem broerne på Aasum Bygade og Ryttervejen bliver slået. Umiddelbart mener jeg ikke at dette areal er udlagt som skov.


Græsset er udlagt som blomstergræs og vil blive klippet i løbet af vinteren i forbindelse med andre lignende arealer. 
 
Anlægget ved busholdepladsen.

Busskuret blev fjernet den 12-13. marts. Den vilde bevoksning, hvor skuret stod, anmoder vi om at få fjernet og beplantet, så det passer med det øvrige anlæg.

Både for anlæg ved busholdeplads og anlæg overfor kirken bør underskoven gennemgåes og uønskede vækster så som hyld fældes.


I en prioritering af jeres fremsendte ønsker, vægter park og Natur opgaver som vi anser som presserende og nødvendige højest. Nedenstående ønske om fjernelse af buske og underskov, anser vi ikke for nødvendige og ønskerne vil derfor indgå i den løbende prioritering af indkomne driftsopgaver. Underskov af hyld mm. anser vi endog for ønsket i en skovplantning. Jeg håber dog, at Park og Natur indenfor næste budgetår kan løse mange af opgaverne. 
 
Den nye allé ved Rytterskolen står pænt. Støtteopbindingen er blevet fjernet, men stativerne står der stadig. Skal de ikke fjernes?

 

Opbindingen er udtjent og vil blive fjernet.

Bøgepur mod Kirkestræde er ikke blevet klippet. Vi har kontaktet folkene der passer arealerne, men de oplyser, at det ikke er omfattet af entreprisen. Det er vi uforstående overfor, idet det var en del af projektet med den nye allé.  


Jeg formoder der er tale om en misforståelse, da arealet er indtegnet i kommunens kortsystem. Jeg følger op på denne klipning. 
 
Aasumgards Allé.

Arealet til venstre når du går fra Aasum Bygade. Dette areal bliver klippet flere gange om året. Hvis det er omfattet af entreprisen kan det godt spares, således arealet kommer til at ligne højre side.


Tak  - jeg har annuleret fremtidig klipningen på arealet. 

 

Den 22/4 væltede et gl. udgået træ udover Aasum Bygade lige overfor Alex på Waltergården. Træet væltede umiddelbart efter en gruppe havde været ude og samle skræl i Aasum. Alex var på pletten og sørgede for at træet blev flyttet ind til siden. Niels Peder sørgede for at fjerne træet helt fra anlægget.

 

Tak for indsatsen.

 

Ny velkomst til nye beboere i Aasum.

 

I samarbejde med Aasum Menighedsråd, beboerforening, idrætsforening og bylaug har vi lavet en velkomstfolder. Folderen bliver overrakt nye beboere sammen med en flaske Aasumvin sam et eksemplar af bogen ”Mit Aasum”. Da der ikke findes noget register, hvor vi automatisk får besked om nye beboere, vil jeg gerne anmode jer om, at give mig eller Poul Poulsen besked, når du erfarer at der er kommet en ny beboer til Aasum. Vi vil så sørge for, at de får overdraget velkomstpakken. Jeg har et eksemplar af folderen med, den vil jeg sende rundt.

 

Aasum sogneblad.

 

Tak for et godt blad. Husk at bruge det, for netop på den måde vedbliver det at være interessant.

Jubilæumsreception blev afholdt onsdag d. 19.9. i Rytterskolen.  

Vi har bestilt lidt mad ved Havnens Gourmet, og Inger har lovet at bage kage til kaffen.

Økonomien kan nok holdes indenfor kassebeholdningen, og ellers må vi jo sende ekstra regninger ud !!

Sådan skrev Poul og vi har ikke fået nogen yderligere opkrævning.

 

Aasum sogns hjemmeside.

 

Jeg har lagt oplysninger om Bylauget ind på hjemmesiden. Kik ind på hjemmesiden og brug den. Først da bliver den interessant.

 

Aasum Sogns Beboerforening

 

Vi har igen lavet en støtteerklæring til Aasum Sogns Beboerforenings ansøgning – oktober 2012 til ForStadspuljen – projekttitel: Indkøb flere telte samt anskaffelse af trailer og container til kanoudstyr.  – Ansøgt beløb kr. 32.500,-  

 

Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv

 

Vi har igen lavet en støtteerklæring til Aasum sogns Lokalhistoriske Arkivs ansøgning – oktober 2012 til ForStadspuljen – projekttitel:  Anskaffelse af projektor. Anskaffelse af nyere møbler til arkivet. – Ansøgt beløb kr. 15.000,-

                                     

Byen rundt:

 

Poul Poulsen og jeg har holdt møde med Thomas Povlsen, Odense Kommune omkring trafikforholdene i Aasum.

Thomas Povlsen var positiv overfor skiltning, der forbyder gennemkørende trafik i Væverstræde, desuden kunne han oplyse, at vores „kære rundkørsel” formentlig bliver fjernet i 2013.

Med hensyn til Snedkerstræde og den tidligere busholdeplads var der ikke så meget at hente.

Han ville sende sagen til afdelingen for vejregulering, men mente for øvrigt  ikke trafikken på Snedkerstræde var af en sådan art, at der skulle laves fartdæmpende foranstaltninger.

Med hensyn til vedligeholdelsen af Aasumgaards Alle blev vi henvist til ” Kontoret for Myndighed og Vejdrift”, og svaret herfra er:

”Den nye sti er anlagt og vedligeholdt som offentlig sti fra den tværgående sti ved Svendsagervej 35 og til indtil den private fællesvej Utzons Allé. Fra Utzons Allé, sydlige side, er stien igen anlagt og vedligeholdt som offentlig indtil den private fællesvej Åsumgårds Allé og indtil kommunevejen Åsum Bygade. Stien er således ikke kategoriseret som "offentlig sti" hen over de to private fællesveje.

Jeg kan oplyse, at der ikke er specifikke krav til hvilken belægningstype / udstyr, der skal være på vejene og stierne. Det beror på en vurdering i hvert enkelt tilfælde, og er således en afvejning af flere forhold som trafikkens art og størrelse, den rekreative værdi o.l.

Vi vurderer i dette tilfælde, at vedligeholdelsesniveauet for den private fællesvej Åsumgårds Allé er tilfredsstillende, og vil således ikke pålægge grundejerne ved vejen at vedligeholde i en bedre stand.

For at tilgodese at cyklisterne kan færdes på stien og de tilgrænsende private fællesveje hele året har vi dog valgt at foretage snerydning og glatførebekæmpelse også på de private fællesveje. Cykel-forbindelsen mellem Åsum og Seden skulle herved være sikret året igennem."

Vi mener selvfølgelig, at Aasumgaards Alle er en del af cykelstien, og bør vedligeholdes af Odense Kommune, så vi prøver igen.

Busdriften

Vores henvendelse til Odense Kommune omkring busdriften har udløst følgende svar fra Carsten Løndahl.

”Som jeg vist har sagt til dig tidligere har vi og FynBus regnet på en betjening med teletaxa'er til Åsum på nogle udvalgte tidspunkter. Disse tanker indgår i planerne for fremtiden, men en teletaxabetjening koster yderligere økonomiske ressourcer - og dem har vi ingen mulighed for at tilvejebringe i indeværende år.

I stedet må jeg henvise til den bestående betjening, som trods alt åbner mulighed for at nogle i Åsum kan bruge busserne.

Jeg håber at det rækker indtil videre, og jeg lover at Åsum indgår i de løbende planer for fremtiden!"

 

Fællesarrangement hos Havnens Gourmet.  Aasum Beboerforening og Havnens Gourmet vil prøve at arrangere fællesspisning for områdets beboere. Der har allerede været afholdt et arrangement d. 9/1-2013 og det næste er fastsat til den 13/2-13. Et godt initiativ.

 

Den årlige petanqueturnering blev afholdt d. 11/8.

 

Den 29/8 blev den nye kanobro indviet og de 2 indkøbte kanoer præsenteret og afprøvet. Efterfølgende var der spisning på Rytterskolen.

 

29/9 blev markedsdagen afholdt. Trods regnvejr i starten gik det fint.

 

10/11 afholdt Lokalhistorisk arkiv udstilling om maleren Herman Madsen på Rytterskolen. Det var et velbesøgt arrangement.

 

Alex har fældet de store træer ud mod Aasum Bygade. Waltergården er nu blevet meget synlig fra vejen.

 

Aasum Bygade 1 er ved at blive sat i stand. Huset er kommet frem i lyset efter der er blevet fældet foran det, endvidere er der kommet nye vinduer og døre i. Niels Peter siger, at der også skal nye tag på. Det bliver spændende at se det færdige resultat.

 

Ulrik på Ryttervejen 9 er gået i gang med at få udskiftet taget. Han havde dog ikke taget højde for, at der skulle køres ræs gennem byen. En aften påkørte en gruppe unge hans stillads og noget af bindingsværket blev næsten revet ud.

 

Tommestokfabrikkens istandsættelse er gået i stå. Lad os håbe, at de grønne net foran vinduerne snart er historie. 

 

Utzons Allé. Der er blevet opført 5 nye huse, og der er 2 under opførelse, så vi er oppe på 18, når disse er færdige.

 

Harald Jensen oplyser, at kirken skal kalkes i 2013.

 

Der er, som det fremgår endog stor aktivitet i byen, hvilket vi alle kan glæde os over.

 

Debat:

 

Poul Poulsen meddelte at trafikudvalget nu har kontakt med 3 beboerforeninger på Aasumvej og der vil blive udfærdiget en fælles henvendelse til Fynbus vedrørende busforbindelse til Aasum.

 

Hans Ejner Christensen bad om, at vi kontakter Odense Kommune vedrørende snerydning af Rågelundsgyden. Den er tidligere blevet ryddet, men de seneste år er der ingen rydning foretaget.

 

Harry Christensen bad om, at vi kontakter Odense Kommune vedrørende snerydning af cykelstien fra Staupudevej til Ryttervejen. Uvist af hvilken grund stopper rydningen ud for Rytterskolen.

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

Regnskabet der udviser et underskud på 2.928,30 kr. og en formue på 114.747,50 kr. blev enstemmigt vedtaget.

 

Valg:

 

Bestyrelse:

Hans Jørgen Nielsen ønskede at udtræde af bestyrelsen. Jan Knudsen og Søren Carlsen blev genvalgt. Martin Nielsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

 

Revisorer:

Harald Jensen blev genvalgt. Som erstatning for Martin Nielsen, der blev valgt til bestyrelsen, blev Claus Nørgaard valgt.

 

Aftenen afsluttedes med sædvanlige gule ærter og hyggeligt samvær.