Aasum Bylaugs Generalforsamling d. 30. januar 2014

 

          

 

Der var 34 deltagere i år.

 

Mindedeord:

 

 

 

Jørgen Erik Jensen, Rågelundsgyden 19, blev 70 år.

Erik drev dygtigt sit landbrug med svineproduktion i Rågelund. De sidste år havde han overdraget produktionen til en forpagter. Erik interesserede sig meget for Aasum, og han har været med i bestyrelsen i Bylauget i 16 år. Han var en af initiativtagerne til at Rågelund kom med i Bylauget. Han har også været med i Rågelund Efterskole samt Aasum Forsamlingshus.

 

Jørgen Jørgensen, Gartnervænget 12, blev 83 år.

Jørgen drev dygtigt sit gartneri på Gartnervænget i mange år. De senere år havde han det lejet ud. Han var meget glad for sin have, og han holdt den utrolig flot. Jørgen var intern revisor i Aasum Forsamlingshus som han kærede meget for. Han var blandt dem, om var med til at få det nye forsamlingshus bygget. Jørgen kom også til bylaugsmøderne i mange år.

 

Svend Aage Nielsen, Lunden 33B, blev 78 år.

Svend Aage deltog ikke i Bylauget og deltog ikke i byens aktiviteter.

 

Poul Marius Andersen, Nyborgvej 668, blev 90 år.

Han overtog forældrenes gård, som han drev med kvægbesætning. Senere gik han over til svineproduktion. Han boede på gården sammen med sin søster. Poul Marius deltog i byens aktiviteter, men om han har deltaget i bylauget vides ikke med sikkerhed.

 

 

Harald Jensen blev valgt til dirigent.

 

                     

    

Beretning ved oldermanden.

 

 

 

Vedligeholdelse af arealerne.

 

Samarbejdet med Stadsgartneren er gået uden problemer, og arealerne er efter vor mening passet tilfredsstillende.

Martin Nielsen og Mogens Burmølle har i oktober måned gennemgået vore arealer. Det var før de 2 storme rasede.

Nedenstående mail er korrespondancen vedrørende vore arealer med parkforvalter Steen Himmer:

Sendt: 29. oktober 2013 17:48
Til: 'Steen Himmer'
Emne: Aasum By's fællesarealer - Stormskade

Hej Steen!!

Efter stormen er der problemer med asketræet på hjørnet af Snedkerstræde og Aasum Bygade. Der er blæst en del store grene af, men det største problem er, at der hænger nogle store afblæste grene oppe i træet lige over Aasum Bygade. De har kilet sig fast, men hvor meget er svært at svare på. Der er ingen tvivl om, at de skal ned inden næste storm, som truer allerede om kort tid jf. vejrudsigten.

Du svarede sidst vedrørende dette træ:

Asketræerne er i mindre grad påvirket af asketoptørre, og skal på sigt fældes. Der er endnu ikke tegn på svækket stabilitet. Det eneste træ som, efter min vurdering, er angrebet i alvorligere grad af sygdommen er asken på hjørnet af snedkerstræde og Aasum bygade. Det træ får jeg fældet. Det vil blive liggende i skovbunden. så det kan formulde dér.
De øvrige træer du nævner vil blive fældet i forbindelse med et større tyndingsarbejder som vi forventer at kunne igangsætte i 2013.  Generelt påvirker asketoptørre ikke stabiliteten hos træerne. Først når hele træet er dødt, vil rodnettet blive påvirket af gennerelle nedbrydningsprocesser. Bliver det nødvendigt at benytte Hans Jørgen Nielsens tilbud vil han blive kontaktet.

I har foretaget en del udtynding i anlægget, men de nedskårne grene ligger stadig i skovbunden. Jeg synes ikke det klæder et så bynært anlæg, at det blot skal blive liggende. Ville det ikke være en god ide at lade en flishugger sørge for at det kommer væk.

Svar udbedes.

Rykker afsendt.

Jeg skrev nedenstående mail til dig d. 29/10-2013

Jeg bad om et svar, men har intet hørt. Jeg ved godt, du er hårdt spændt op grundet stormskaderne, så bare jeg hører fra dig inden nytår, så er jeg tilfreds. Årsagen er, at vi skal have generalforsamling den sidste torsdag i januar, hvor jeg skal have min beretning klar, indeholdende dit svar på mine spørgsmål.

Jeg kan se at du har reageret på min henvendelse vedrørende det stormskadede træ, idet grenene er skåret ned. Hvad med resten af træet? Jeg kan også konstatere, at en stor bøg langs Aasum Bygade er blevet fældet. Hvad fejlede dette træ?

Svar udbedes.

Svar.

Tak for din påmindelse.
Vi håndterer stormskaderne, så sikkerhed og tilgængelighed prioriteres først. Om resten af træet vil blive fjernet på et senere tidspunkt har jeg ikke på nuværende tidspunkt overblik over. Da træet ikke længere betragtes som risikabelt at have stående, vil det sandsynligvis indgå i næste tynding.
Den seneste måned er der fældet rigtig mange træer på tværs af kommunen og vurderingen af træernes levedygtighed foretages ofte af vores dygtige entreprenører. Jeg har ikke konkret kendskab til hvorfor bøgetræet på Aasum Bygade er fældet, men er ikke i tvivl om at fældningen har været velbegrundet.

Han svarede ikke på, om de ville sørge for, at der bliver ryddet op efter udtyndningen. Jeg vil spørge generalforsamlingen, om der er nogle af jer, der er villige til at rydde op. Hans Jørgen Nielsen "Dalholm" har fortalt mig, at han skal have lejet en flishugger i løbet af vinteren, så han vil godt hjælpe os med at få det flishugget. Betaling herfor må jeg aftale med ham. Altså lyder spørgsmålet til generalforsamlingen: Skal jeg foreslå parkforvalter Steen Himmer, at vi selv sørger for oprydning og flishugning, samt fjernelse af den fældede bøg? Bøgen vil blive bortauktioneret af Bylauget, som det er sket tidligere. Jeg vil indkalde til oprydningsdag, når jeg har fået svar fra stadsgartneren.

Aasumgårds Allé.

Alléen står pænt. Det udgåede asketræ ved bækken må afvente sin skæbne jævnfør anlægsgartnerens melding. Vejens vedligeholdelse vurderede kommunen som tilfredsstillende for en privat fællesvej. Kommunen vil ikke gøre noget ved vejen, og de vil heller ikke pålægge grundejerne ved vejen at gøre det.

Jeg har spurgt Gert Kingo, som arbejder på en asfaltfabrik, hvad der kan gøres billigst. Han mener, at der kan anmodes om et tilbud på renovering af vejen, fra et af deres små vedligeholdelseshold. Det er så op til grundejerne op til vejen at afholde udgiften.

Gert Kingo har nu indhentet et tilbud på renovering af hullerne på Hjulmandsstræde og Aasumgaards Allé. Pris 12.500,00 incl. moms. Det er mit håb, at grundejerne vil kunne blive enige om, at få igangsat renoveringen.

 

Aasum sogneblad.

Tak for et godt blad. Husk at bruge det, for netop på den måde vedbliver det at være interessant. Der er som noget nyt blevet mulighed for at se alle udgivelserne på vores hjemmeside.

 

Aasum sogns hjemmeside.

Jeg har lagt oplysninger om Bylauget ind på hjemmesiden. Kik ind på hjemmesiden og brug den. Først da bliver den interessant. Ken Lyndrup har meddelt, at alle udgivelser af Aasum Sogneblad ligger på hjemmesiden. Så hvis der er noget man gerne vil have genopfrisket, så er muligheden her.

 

Aasum Sogns Beboerforening.

Vi har igen lavet en støtteerklæring til Aasum Sogns Beboerforenings ansøgning – oktober 2013 til Forstadspuljen – projekttitel: Indkøb af ny grill – Ansøgt beløb kr. 10.000,-

  

Aasum sogns Lokalhistoriske Arkiv.

Vi har igen lavet en støtteerklæring til Aasum sogns Lokalhistoriske Arkivs ansøgning – oktober 2013 til Forstadspuljen – projekttitel: Anskaffelse af inventar til ’bogbytteren’. – Ansøgt beløb kr. 15.000,-

 

Byen rundt:

Busdriften.

Endnu ingen afklaring om en bybusforbindelse til Odense. Udvidelse af rute 885 til 8 afgange hver vej. Desværre kun på hverdage.

Bestyrelsen vil rette henvendelse til trafikudvalget om at tage kontakt til Odense Kommune for at få sat en lampe mere op på Aasumgårds Allé. Der er et meget mørkt stykke på vejen. Det er ikke hensigtsmæssigt for benyttelse af cykelstien til Seden. Vi har fået en ny sognepræst. Lise Marie Ranum, som blev indsat i Seden og Åsum kirker d. 7. april.

Bog-Bytteren er åbnet i Rytterskolen. Den bugner af bøger. Det er dejligt med dette nye iniativ fra Lokalhistorist arkiv. Åbent hver onsdag fra kl. 10:00 - 12:00 samt den første torsdag i hver måned fra kl. 16:00 - 18:00.

Havnens Gourmet arrangerer fællesspisning for områdets beboere. Der har været god opbakning til disse arrangementer. Tak til Havnens Gourmet for fortsættelse af dette gode initiativ.

Den årlige petanqueturnering Åsum Open blev afholdt d. 10/8

Ryttervejen og Kirkestræde har fået ny asfalt. Det er dejligt, at der er den fine slags. Nu håber vi blot, at Aasum Bygade og Staupudevej vil få samme tur. Med hensyn til vores rundkørsel, er der ikke sket noget endnu.

Der er blevet sat skilte op med hensyn til ingen lastbiler på Væverstræde.

28/9 blev markedsdagen afholdt. Det var som sædvanlig en dejlig velbesøgt dag.

9/11 afholdt Lokalhistorisk arkiv udstilling dåbs- og brudekjoler med relation til Aasum på Rytterskolen. Det var et velbesøgt arrangement.

Aasum Bygade 1 er stadig ved at blive sat i stand. Det er blevet smukt. Vi afventer stadig den endelige afslutning.

Ulrik på Ryttervejen 9 er nu blevet helt færdig med udskiftning af taget. Det er blevet et flot resultat.

Der er, som det fremgår endog stor aktivitet i byen, hvilket vi alle kan glæde os over.

 

Debat.

Vi blev enige om at kontakte Steen Himmer, Odense Kommune med tilbud på oprydning i anlæg. Hvis det taler Mogens Burmølle med Hans Jørgen Nielsen og aftaler en dato for oprydning. Herefter indkalder Mogens Burmølle til oprydningsdag.

Poul oplyser, at Jane Jegin har lovet at se på bybusforbindelse til Aaasum igen. Han har dog ikke hørt noget endnu.

Ulrik oplyser, at bump på Ryttervejen næsten er forsvundet efter den er blevet asfalteret. Han og Preben beder om, at der forsøges at få etableret et bump yderligere før udkørslen fra Aasum If´s klubhus og Havnens Gourmet. Der køres for stærkt.

Bjarne gør opmærksom på, at også ved Rågelund Efterskole er der problemer med trafikken. Han foreslår, at der i det mindste opsættes skilte, der viser at her ligger en skole. Glen håber på, der kommer en cykelsti, idet skolebus ikke kører til Rågelund.. Hans Jørgen oplyser, at bestyrelsen for Rågelund Efterskole har rettet henvendelse til kommunen om forbedring af forholdene.

Der var en del debat om Hjulmandsstræde og Aasumgårds Allé vedligeholdelse samt betaling herfor, idet Odense kommune har afslået at betale. Vejen er en privat fællesvej.

 

Beretningen blev godkendt.

 

Valg.

Glen Nielsen og Mogens Burmølle blev genvalgt til bestyrelsen.

Jan Knudsen, der blev valgt sidste år, ønsker at udtræde af bestyrelsen til næste år, da han grundet gartnermesse i Tyskland er forhindret i at deltage i vores generalforsamlinger.

Søren Carlsen ønsker også at udtræde af bestyrelsen til næste år, idet han mener, at der skal yngre kræfter til.

Så I bedes venligst give bestyrelsen besked, såfremt nogle af jer vil stille op til valg.

 

Revisorer:

Harald Jensen ønskede at udtræde efter 14 år som revisor. Han ønskede, at der kom yngre kræfter til.

Klaus Nørregaard Nielsen blev genvalgt og Nicolai Thinggård Jacobsen blev valgt.

 

Regnskab

Det reviderede regnskabet blev forelagt af Mogens Burmølle. Det udviste et underskud på 2.625,93 kr. og formuen udgjorde 106.260,47 kr..

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

Aftenen sluttede som vanligt med gule ærter og hyggeligt samvær.

                     

 

Mogens Burmølle.

Oldermand