Aasum Bylaugs Generalforsamling d. 29. januar 2015

 

                     30 deltagere i år.

 

Mindedeord:

                     

    I 2014 er ingen af vore medlemmer døde. Dejligt.

 

 

Harald Jensen blev valgt til dirigent.

 

                     

                     

                     

Beretning ved oldermanden.

 

Vedligeholdelse af arealerne.

 

Vedligeholdelse af arealerne.

 

Vedligeholdelse af arealerne. Samarbejdet med Stadsgartneren er gået

uden problemer, og arealerne er efter vor mening passet tilfredsstillende.

Martin Nielsen og Mogens Burmølle har i oktober måned gennemgået vore arealer. 

 

Ny parkforvalter har overtaget vores tidligere parkforvalters områder. Jeg forsøgte at få kontakt til Steen Himmer i efteråret, idet beboerforeningen har forespurgt, om legepladsen i anlægget overfor kirken må udvides med flere legeredskaber. Evt. ny placering i anlægget mellem Staupudevej, Snedkerstræde og Aasum Bygade. Jeg kunne ikke forstå, at jeg ikke kunne få kontakt med ham. Det viste sig, at han var fratrådt og kommunen meddelte, at jeg ville få besked, når der var ansat en ny. Det fik jeg d. 18.12.2014 med en mail der lyder således:

Jeg er blevet ansat i stedet for Steen Himmer og har overtaget hans områder og opgaver. En af disse opgaver er jeres henvendelse, vedr. ønske om at etablerer flere legeredskaber på arealet der ligger mellem Fichstræde og Væverstræde.

 

Jeg tror at det vil være en god ide, hvis vi mødes og får startet helt for fra, jeg ved nemlig ikke hvad der tidligere er aftalt/foregået i sagen.

 

Har du mulighed for at mødes med mig (i Aasum) torsdag den 22. januar kl. 14.30.

 

 

Hanne Pedersen

Parkforvalter – Odense NØ+SØ

 

Glen Nielsen og jeg mødtes med Hanne Pedersen d. 22.01.15. Hun så på området og sagde, at hun syntes det var en god ide at udvide legepladsen med flere legeredskaber. Vi blev enige om, at så snart afgørelse fra ansøgning om midler fra Forstadspuljen foreligger tager jeg kontakt til hende. Hvis ja til ansøgningen, skal beboerforeningen finde ud af, hvilke legeredskaber der skal indkøbes. Herefter sender jeg besked til Hanne Pedersen, så vil hun være behjælpelig med at finde placering til redskaberne, samt at ansøge om byggetilladelse. Ja, det er korrekt. Der skal ansøges om byggetilladelse, såfremt opstillede ting, skal stå der i mere end 7 uger, tror jeg det var.

Vi så også på arealet ned til bækken, der hvor piletræerne står. Jeg foreslog hende, at arealet blev klippet således udsigten fra Ryttervejen bliver fri ned til bækken. Endvidere foreslog jeg hende, at der blev plantet en ny pil i stedet for den gamle "af de nye" der er gået ud. Det ville hun godt være med til.

Det tyder hermed på, at vi kan genoptage vores årlige gennemgang af arealerne i oktober måned sammen med hende.

 

Ved sidste års generalforsamling blev vi enige om, at jeg skulle kontakte stadsgartneren om vi selv sørger for oprydning og flishugning samt fjernelse af den fældede bøg i anlægget. Såfremt vi får accept ville jeg indkalde til en oprydningsdag.

 

Jeg har indrykket følgende i sogneblad nr. 52:

 

Indlæg til sogneblad nr. 52.

 

Som vi blev enige om på vores generalforsamling i januar, har jeg tilbudt Odense Kommune at rydde op i vore anlæg. Her følger min  korrespondance med Steen Himmer, parkforvalter Odense Kommune. Jeg har derfor ikke indkaldt til oprydning her i foråret.

 

Den 2.2.2014 skrev jeg:

Hej Steen.

Vi har haft generalforsamling i Aasum Bylaug. Vi blev enige om, at vi ville tilbyde at rydde op i anlægget og fjerne de afskårne grene eller flishugge disse. Det fældede bøgetræ sørger vi også for bliver fjernet.
Er det OK med dig?

 

Der blev svaret d. 3.2.2014

Tak for din mail. Og tak for tilbuddet.

Odense Kommune har en forpligtigelse i at støtte biodiversiteten på kommunale naturarealer. Derfor lader vi en del organisk materiale / vedmasse ligge og formulde i skovene. Vi rydder gerne for færdsel og sikkerhed, men vi ønsker ikke at I hverken fjerner eller fliser materialet i skovbunden. En del dyr, svampe og planter finder levemuligheder i dette ved. Skoven bliver kun mere interessant, når den biologiske mangfoldighed tilgodeses.

Jeg svarer d. 3.2.2014

 

Hvis det havde været i Kongens have, så var der jo nok ingen tvivl. Nu er det blot et anlæg i Aasum by, hvor ”ingen er berørt”, ikke enig. Hvis det havde været  i H.C. Skoven, havde jeg været enig, men et anlæg i centrum af vores lille by, så ser situationen noget anderledes ud. Skal vi have et vildnis at se på, det kan ikke  være rigtigt, og byens bogere er enige med mig. Det er ikke nogen trussel, men hvad andre muligheder lævner du os. En artikel i Fyns Stifttidende kunne være en mulighed. Holder du fast, eller er der  andre muligheder?

 

Steen svarer d. 4.2.2014

 

Jeg har set på grenene og kan godt følge dig i at der ligger grenmateriale tæt ved vejen, som bør fjernes. Jeg vil få flyttet materialet og se på om nogle af de største grene i skovbunden kan saves i mindre stykker, så de syner af mindre.

Skovstykket er dog ikke at sammenligne med hverken kongens Have eller HC Andersenskoven. Jeg synes som dig at det ville være forkert at lade samme grenmængde ligge i de konkrete anlæg. Disse Anlæg har begge et langt mere parkpræget udtryk og drift end det relevante skovstykke. Du bør sammenligne jeres skov med andre sammenlignelige skove, hvor Park og Natur også lader træmateriale ligge efter tyndinger og stormskader. Vi er sikker bare uenige om hvor opryddet en skovbund skal være i Aasum.

Odense Kommune har for få år siden tiltrådt den internationale konvention "Count Down 2010", som er en konvention, der omhandler bevarelse om mulig forøgelse af biodiversitet. Netop skovene er et oplagt sted at efterlade organisk materiale.

 

Bystævnet.

 

Står pænt og det ser ud til at træerne trives. Kanten mod bækken er blevet slået.

 

Bænk og snegle på den gl. stævneplads

 

Glen Nielsen har lovet at flytte disse ind i Hans Jørgens lade, der hvor kanoerne står. Når foråret kommer vil de blive genplaceret efter de har fået en gang lindolie. Tak for det.

 

Aasumgårds Allé

 

Alléen står pænt. Det udgåede asketræ ved bækken må afvente sin skæbne jævnfør anlægsgartnerens melding. Vejens vedligeholdelse vurderede kommunen som tilfredsstillende for en privat fællesvej. Kommunen vil ikke gøre noget ved vejen, og de vil heller ikke pålægge grundejerne ved vejen at gøre det.

Der er ikke sket noget endnu.

Ved vores møde med parkforvalter Hanne Pedersen d. 22.01.15 var vi nede og se på det. Jeg bad hende om at se på, om kommunen kunne gøre noget med henvisning til cykelstien til Seden. Hun lovede at bringe sagen til rette instans. Vi hører nærmere om, hvad resultatet bliver.

 

Anlæg overfor kirken.

 

Alleerne og anlægget tager sig pænt ud.

 

Trekanten ved Slagenvej.

 

Egene står pænt og græsset er slået.

 

Anlæg ved Staupudevej, Snedkerstræde og Aasum Bygade

 

Står pænt selvom vi må leve med kommunens indstilling jf. tidligere.

 

Aasum sogneblad.

 

Tak for et godt blad. Husk at bruge det, for netop på den måde vedbliver det at være interessant. 

 

Aasumby.dk's hjemmeside under Bylauget

 

Jeg har lagt oplysninger om Bylauget ind på hjemmesiden. Kik ind på hjemmesiden og brug den. Først da bliver den interessant.

 

Aasum Sogns Beboerforening

 

Vi har igen lavet en støtteerklæring til Aasum Sogns Beboerforenings ansøgning – oktober 2014 til Forstadspuljen – projekttitel: udvidelse af eksisterende legeplads –  Ansøgt beløb kr. 200.000,-

  

Aasum sogns Lokalhistoriske Arkiv

 

Vi har igen lavet en støtteerklæring til Aasum sogns Lokalhistoriske Arkivs ansøgning – oktober 2014 til Forstadspuljen – projekttitel: Renovering af lokaler. – Ansøgt beløb kr. 20.000,-

 

 

               

Byen rundt:

 

Sidste nyt fra Trafikudvalget

 

Trafikudvalget (Alex Hold og Poul Poulsen) har den 19.9.2014 haft en byvandring med Thomas Povlsen fra Odense Kommune.

Følgende blev bl.a. drøftet:

Snedkerstræde: For at begrænse trafikken og nedsætte risikoen for uheld blev konklusionen, at Thomas Povlsen undersøger muligheden for at opsætte en helle eller anden chikane ved Åsum Bygade/Snedkerstræde, og måske ved Staupudevej/ Snedkerstræde.

Desuden overvejes skiltning med gennemkørsel forbudt for lastvogne.

Vi har efterfølgende sendt et uddybende notat til Thomas Povlsen.
Notatet kan ses nederst på siden her og vi vil gerne have kommentarer.

Åsum Bygade: Fornyelse af belægning samt reparation på Snedkerstræde.
Blev udført i ugen efter vores møde.

Hjulmandstræde: Bedre skiltning i forbindelse med cykelsti.
Thomas Povlsen undersøger mulighederne.

Busdækning: Carsten Løndahl fra Trafikplanlægningen har fået den sædvanlige skrivelse, som også har været sendt til rådmænd og FYNBUS.
Der er aftalt et møde med Carsten Løndahl.

 

Trafikudvalgets uddybende notat til Odense kommune

Ang.: Trafikdæmpende tiltag i Åsum

Som beboer i Åsum er vi klar over, vi som landsby med kun 5 km fra centrum, får en del gennemkørende trafik. Specielt når Odense kommune har og frem over vil udvikle sig yderligere med tæt villabebyggelser længere ude.

Det giver som konsekvens mange gener i en gammel landsby med snoede veje, flere uden fortove og huse og gårde liggende helt ud til gaden.

Der er fra beboerne en forståelse for de tarfikanter som ingen alternativer har, og derfor naturligt er nødt til at bruge byen som gennemkørsel.

Men de mange, mange trafikanter som bruger byen som "smutvej" er der ringe forståelse for!

Ikke mindst da der i denne gruppe befinder sig, de mennesker som altid mener de har travlt og derfor ikke føler trang til at tage behørigt hensyn!

De veje som fortrinsvis bruges til smutvej er Åsum Bygade, Snedkerstræde og Staupudevej.

På vores møde, den 19.09.2014 besigtigede vi sammen Snedkerstrædet, og forskellige løsninger var på tale.

Beboerforeningen har siden haft mulighed for at drøfte konkrete løsningsmodeller, og
vil derfor anmode Odense Kommune behandle disse forslag, i en forventning om de vil indgå i jeres fremtidige trafikløsninger for området.

Snedkerstræde er et lille snævert stræde uden fortov med skov og huse helt ud til vejen. Da strædet samtidig er en bakke er oversigts forholdene uoveskuelige. Det er derfor så godt som umuligt at bruge strædet som fodgænger og helt umuligt for vores børn.

På trods af det, er der i dag ikke gjort noget for at dæmpe trafikken!

Så konsekvensen er daglige farlige situationer, med opbremsninger og meget lidt plads når bilerne skal passerer hinanden (lastbiler kun når den ene holder stille)!

Vi skønner der som minimum en gang om måneden sker uheld med matrialskade til følge. Enhver kan ved selvsyn se smadrede lygteglas, pyntelister og andre dele ligge i rabatten!

Vi har derfor følgende forslag for Snederstrædet:

1. Opsætte fuld stop skilte på Snedkerstrædes udmunding ved Åsum Bygade og Staupudevej.

2. Lave asfald bump på tværs af strædet så al trafik der kører ind på strædet må nedsætte hastigheden.

3. Stop al gennemkørende trafik for busser og lastvogne.

Vi er som beboere bekendt med, at laver man trafikdæmpende foranstaltninger et sted risikerer man at flytte trafikken til et andet sted. Vi håber derfor ikke at Staupudevej vil blive taber i disse indgreb, forstået sådan at dem der ikke har tid til stop, vælger at kører omvej af Staupudevej.

P.S.! Må vi minde om at Odense Kommune har valgt at nedlægge al bybus trafik i Åsum. Man har undladt at nedtage skiltet "kun indkørsel for bybusser", som er opsat på Snederstræde ved indkørslen til den gamle busholdeplads!
Det medfører en udelukkelse for lokal at benytte vejen/pladsen!

Vil det være et problem at nedtage skiltet?

Med håbet om en hurtig og positiv hehandling.

Med venlig hilsen
Aasum Beboerforening
Trafikudvalg
Poul Poulsen
& Alex HoldBusdriften


Seneste nyt om Bus 885.

Odense Kommune behandler stadigvæk vores henvendelse om busdriften fra centrum over Åsum til Seden.

Imidlertid er driften af rute 885 udvidet til 8 afgange hver vej.
Desværre kun på hverdage.

Er der noget nyt Alex?


Havnens Gourmet arrangerer fællesspisning for områdets beboere. Der har været god opbakning til disse arrangementer. Maden er fin og kan kun anbefales.

Rytterskolen er blevet shinet op. Det pyntede meget. Tak for det.

Aasum Kirkefestival 2014 blev afholdt d. 9/8-2014.

Aasum Sogns beboerforenings 25 års jubilæum blev fejret d. 27/9-14 efter markedsdagen. Der var fin tilslutning og forløb tilfredsstillende.

 

Den årlige petanqueturnering Åsum Open blev afholdt d. 16/8

 

Aasum Bygade har fået ny asfalt. Det er dejligt, at det er den fine slags. Nu håber vi blot, at Staupudevej vil få samme tur. Med hensyn til vores rundkørsel, er der ikke sket noget endnu.

 

Der er blevet lavet en ridebane ved Rågelundsgyden. Det er Bjarne Bollers.

 

Aasum Bygade 2 er stadig ved at blive sat i stand. Det er blevet smukt. Vi afventer stadig den endelige afslutning.

 

Væverstræde 1 er blevet færdig. Det er blevet flot.

 

Der er, som det fremgår endog stor aktivitet i byen, hvilket vi alle kan glæde os over.

 

 

 

Debat.

 

Der blev talt en del om Aasumgårds Allés stand. Efterfølgende ser det ud til, at Odense Kommune har gjort noget ved sagen. Hullerne er blevet lappet med asfalt. Det må være et resultat af vort møde med den nye stadsgartner.

 

Beretningen blev godkendt.

 

Valg.

Søren Carlsen, Jan Knudsen og Martin Nielsen

Jan Knudsen, der blev valgt sidste år, ønsker at udtræde af bestyrelsen i år, da

han grundet gartnermesse i Tyskland er forhindret i at deltage i vores generalforsam-

linger.

Søren Carlsen ønsker også at udtræde af bestyrelsen i år, idet han mener, at

der skal yngre kræfter til.

Martin Nielsen blev genvalgt.  Der blev nyvalgt følgende:

Claus Vennekilde, Lunden, 5320  Agedrup, samt vores revisor Klaus Nørgaard Nielsen, Hjulmandsstræde.

 

Revisorer:

Nicolai Thinggård Jacobsen blev genvalgt. Klaus Nørgaard Nielsen blev valgt til bestyrelsen, så her blev Erling Larsen, Ryttervejen 5, nyvalgt.

 

 

Regnskab

 

Det reviderede regnskabet blev forelagt af Mogens Burmølle. Det udviste et underskud på 3.410,40 kr. og formuen udgjorde 103.213,49 kr..

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

                        

Aftenen sluttede som vanligt med gule ærter og hyggeligt samvær.

                     

 

Mogens Burmølle.

Oldermand