Aasum Bylaugs generalforsamling den 28. januar 2017 

Vi er 39 deltagere i år.

Normalt holder jeg mindeord for afdøde medlemmer. I 2016 er ingen af vore medlemmer døde. Dejligt.

Nicolai Thinggård Jacobsen blev valgt som dirigent.

 

Udvalgets beretning ved oldermanden.

 

Vedligeholdelse af arealerne.

 

Samarbejdet med Stadsgartneren er gået

uden problemer, og arealerne er efter vor mening passet tilfredsstillende.

Aasumgårds Allé

Alléen står pænt. Mikkel Tønnes har bedt om, at arealet til hans ejendom bliver holdt ligesom den anden side mod Hans Jørgen Nielsens ejd.

Kanter mod vejen bør skæres væk så vandet kan løbe fra vejen. Det taler jeg med Stadsgartneren om.

Sprøjethuset

Aasum Bylaug har den 30. september ansøgt om overtagelse af Sprøjtehuset beliggende Hjulmandsstræde 2. Kommunen havde den 28. september en annonce om nedlæggelse af tidligere sprøjtehuse i lokalområderne i ugeavisen.

Årsagen til, at vi har ansøgt om overtagelse er, at det er en del af vores lille samfund. Hvis vi får huset overdraget, vil vi sammen med Beboerforeningen søge at finde anvendelsesmulighed for byen.

Jeg fik d. 21. december besked om, at sprøjtehuset på Hjulmandsstræde 2 z overdrages til Aasum Bylaug. Bylauget har i den forbindelse fået et cvr.nr.. Jeg har indkøbt en ny hængelås til huset.

Den 19. januar 2017 har jeg fået huset overdraget og påsat hængelåsen. Inde i huset står den gamle sprøjte og nogle store tønder. Endvidere et skilt om at rågelundvejen er spærret. Der hang også nogle gamle brandskilte som brandslukkerne måske havde på.

Jeg vil gerne have en tilkendegivelse fra generalforsamlingen om:

Nedsættelse af en gruppe der vil hjælpe med at shine huset op. Samt hvem der vil deltage i en sådan gruppe.

Forslag til anvendelsesmuligheder.

Anlæg overfor kirken.

Anlægget tager sig pænt ud og det er mit indtryk at naturlegepladsen falder godt ind.

Areal ned til bækken. Talt med parkforvalter om at beskære skråningen så kun piletræerne står tilbage. Den udgåede af de "nyplantede pile" er blevet udskiftet.

Bystævnet.

Står pænt.

Anlæg Staupudevej/Snedkerstræde/Aasum Bygade.

Der er blevet fældet 5 træer. Parkforvalteren oplyser:

Odense Kommune har i det forgangne efterår fået foretaget en omfattende risikovurdering af vores træer. Det viste sig, at en række træer kunne udvikle sig til at udgøre en potentiel fare for at beskadige mennesker eller materielt. Vi har derfor de seneste måneder haft travlt med at udbedre forholdene - blandt andet i den lille skovtrekant ved Åsum Bygade.

Kun nogle af træerne er blevet fjernet, andre skal blive liggende til naturligt henfald. Der er således intet nyt i vores praksis for dødt ved i skovene.

Ved seneste besigtigelse af skoven, den 21. december, manglede der endnu at blive fældet et par træer.

Det er efter min opfattelse dejligt, at kommunen foretager risikovurdering af træerne.

 

Trekanten ved Slagenvej.

Jeg synes, at arealet passes pænt. Det har ikke været nødvendigt at rykke for klipning af græsset.

Træerne står også flot.

Aasum sogneblad.

Tak for et godt blad. Husk at bruge det, for netop på den måde vedbliver det at være interessant.

Aasum sogns hjemmeside.

Jeg har lagt oplysninger om Bylauget ind på hjemmesiden. Kik ind på hjemmesiden og brug den

 

Aasum Sogns Beboerforening

Vi har igen lavet en støtteerklæring til Aasum sogns Beboerforenings ansøgning – oktober 2016 til Forstadspuljen – projekttitel: Supplement af teltudstyr    Ansøgt beløb kr. 33.500,-

 

Aasum sogns Lokalhistoriske Arkiv

Vi har igen lavet en støtteerklæring til Aasum sogns Lokalhistoriske Arkivs ansøgning – oktober 2016 til Forstadspuljen – projekttitel: Etablering af 2 "bogkasser" - Ansøgt beløb kr. 5 .000,-

               

Byen rundt:

Sidste nyt fra Trafikudvalget

v. Kai Theilmann 

”Ih, hvor er det kommunalt”. Denne linje fra en gammel revyvise dukker op i mit hoved, hver gang jeg tænker på vores ”samarbejde” med Odense Kommune om at få forbedret trafikforholdene i Åsum. Hvorfor fremgår lidt senere i dette indlæg. Men først en opsummering. Som det fremgår af tidligere indlæg, havde vi af den ansvarlige ingeniør Thomas Poulsen fået stillet følgende i udsigt:

  70 km hastighedsbegrænsning på Staupudevej mellem   byskiltet og Nyborgvej.

Er etableret.

   Byskilt i begge sider af vejen på Staupudevej. Er etableret.

   Snedkerstræde ført ud på Staupudevej gennem den   tidligere busholdeplads

.     Et bump mere på Staupudevej. Alt sammen til udførelse i 2016.

Siden er følgende hændt (eller ikke hændt): I april fik Thomas Poulsen andet arbejde og hans post blev overtaget af en Karsten Hørup. Kort fortalt viste det sig, da vi kontaktede ham, at der stort set ikke var sket nogen overdragelsesforretning, og der lå meget lidt på skrift om sagen, så det var stort set forfra. På et møde med Kasten Hørup i september, hvor Trafikudvalget i skikkelse af Poul Poulsen og Alex Hold samt beboerne Dorte Strøm og Kai Teilmann deltog, nåede vi frem til flg:      70 km hastighedsbegrænsning på Staupudevej og dobbelt byskilt bliver etableret hurtigst muligt. Det er nogenlunde sikkert, at Snedkerstræde bliver ført ud gennem det tidligere busstoppested, men arbejdet kan ikke udføres før til foråret. Når det er lidt usikkert skyldes det, at der mangler endelig godkendelse fra politi og udvalg bl.a. om økonomi og sikkerhed (vist nok).

Det ekstra bump på Staupudevej kan ikke gennemføres p.g.a. manglende midler. Det var så det. I Trafikudvalget har vi valgt den strategi, at nu får vi det i hus, som ser ud til at være muligt, og så må vi arbejde videre med de resterende problemer senere. Dog har vi foreslået nogle hastighedsdæmpende opstrengninger på de steder, hvor vi ikke har kunnet komme igennem med vore ønsker: På Staupudevej inden for byskiltet og mellem bumpet og rundkørslen, samt på Snedkerstræde efter indkørslen fra Åsum Bygade. Lørdag, den 22. okt. skete der så et uheld ved Snedkerstrædes udkørsel på Staupudevej. Ifølge vidner kom en bil med for høj hastighed ad Snedkerstræde, kørte” ligeud kørsel” ud på Staupudevej, kom for langt over i den forkerte vejbane og måtte undvige en modkørende, hvorved den snurrede rundt og ramlede ind i Ole Jacobsens bil, der holdt parkeret ud for hans hus på Staupudevej, og fortsatte ind i stensætningen ved huset. Episoden er fotodokumenteret og meddelt til Karsten Hørup og meldt til politiet. I den forbindelse er det værd at bemærke, at det er vigtigt, at uheld bliver meldt til politiet, så det bliver optaget i deres døgnrapport, således der foreligger dokumentation for det skete. En sådan dokumentation vil styrke vores argumentation. Hermed en opfordring til alle i hele Åsum.

Det var status her og nu, og vi arbejder fortrøstningsfuldt videre. (Men ”Ih, hvor er det ”splitterkommunalt

Trafikudvalget  Poul & Alex

Busdriften


I Trafikudvalget havde vi det håb, at man ved omlægning af den nye køreplan, ville tilgodese et ”yderområde” som Åsum. Men vi må konstatere, at sådan blev det ikke. Fynbus valgte igen at overse vores rimelige krav.

Vi synes naturligvis stadig, at ”yderområderne” skal tilgodeses.

For Åsums vedkommende er det et yderst rimeligt krav. Vi vil blot have en af de mange buslinjer, som kører på begge sider af byen, til en gang imellem at køre igennem byen til Seden.

Det er åbenbart for stor en mundkuld for Fynbus at tilgodese dette ønske!

Vi har derfor valgt, at alliere os med grundejerforeningerne på Åsumvej og i Utzons Park. Vores håb er, at vi taler med større styrke, når vi sammen henvender os til politikerne og Fynbus.

Men nu må vi se…

Trafikudvalget

Poul & AlexAasum Idrætsforening.

De arbejder ihærdigt på at få den planlagte multibane på sportspladsen på plads. Lige nu afventer de foråret, så det sidste kan blive lavet færdigt. Den officielle indvielse vil ske til foråret.

Nabohjælp

Når man går ind på hjemmesiden www.nabohjælp.dk kan man se, at rigtigt mange i vores område har tilmeldt sig. Det er ikke muligt at se hvem.

Beboerforeningen har efter en langvarig dialog med Odense Kommune og Fyns Politi fået dispensation til at sætte skilte op ved de 4 indfaldsveje til Aasum. Det er klaret.

Der er tale om en prøveperiode på 1 år. Skiltene er sat op efter de gældende regler for skiltning.

Poul og Jess

MARKEDSDAG den 24. september 2016

Der var flot opbakning til dette års markedsdag med efterfølgende udendørs fest.

Kirkestræde 4 er blevet solgt. Der er stor aktivitet indendørs, hvor det ser ud til, at alt er revet ned. Det siges, at huset skal pudses og males hvidt. Det lyder dejligt, at der endelig sker noget.

Degneenkesædet har fået en opfriskning. Det lille hus fremstår nu som en pryd for byen.

Bjergager. Rolf Jackson har fået opsat et kæmpe stort plankeværk/hegn ud til Aasum Bygade. Nu er det slut med at kunne se stencirklen herfra.

Der er, som det fremgår endog stor aktivitet i byen, hvilket vi alle kan glæde os over.

Sognearrangementer samt tirsdagscafe. Der er fin tilslutning. Tak for det.

Følgende meldte sig til gruppen til at shine pumpehuset op:

Ken Lyndrup (tovholder), Mikkel Tønnes, Jes Wulf-Hansen, Alex Hold, Knud Erik Møllegaard, Gert Kingo, Hans Jørgen Nielsen, Bjarne Boller, Nicolai Jacobsen, Mogens Burmølle.

Såfremt der er flere, hører jeg gerne fra jer.

Ken Lyndrup efterlyste sponsorer til arbejdet. Chrisiong meldte sig på banen og tilbød at sørge for maling af pumpehuset. Ken tilbød at vi kunne hjælpe med det, men Chrisiong meddelte, at da det skulle gøres ordentligt, ville han gerne selv sørge for at male.

Beretning blev godkendt.

Forelæggelse af regnskab ved oldermanden.

Regnskabet udviser et underskud på 7.097,16 kr.. Formuen udgør 94.864,98 kr..

Jes spurgte til formuen, idet den, med det underskud, hurtigt kan få ben at gå på. Udgifter til pumpehus kan tillige kræve kapital. Eftersom Odense Kommune ikke lader os få fældede træer til bortauktionering, har Bylauget ingen indtægter. Vi bliver nok nødt til at reducere i drikkevarerne til generalforsamlingen. Hertil blev der udtalt, at deltagerne til generalforsamlingen kunne betale et beløb til Bylauget. Det må vi tage op senere, når formuen er faldet til et kritisk punkt efter bestyrelsens synspunkt.

Regnskabet blev godkendt.

Forslag fra medlemmer og udvalg.

Ingen

Valg af udvalgsmedlemmer.

                      I år er flg. på valg:

            

                      Martin Bergholdt

                                            Klaus Nørgaard

                                            Claus Vinther Vennekilde 

                                                                                                                                                     

                      Alle blev genvalgt.

                                           

Valg af revisorer.

                     Begge revisorer er afgående.  Nicolai Thinggård Jacobsen og Erling Larsen

                     

Begge blev genvalgt.

 

Aftenen sluttede som vanligt med hyggeligt samvær og gule ærter.