Bylaugsgeneralforsamling d. 31. januar 2019 hos Havnens Gourmet

 

Vi er 34 deltagere i år.

Mindeord.

Hans Erik Hansen Dybkjær, Staupudevej 8, 94 år. Hans Erik var en rigtig god gammeldags købmand i Aasum i mange år, men kunne også tage ansvar i alvorligere sager, blandt andet som modstandsmand under anden verdenskrig. Som 14årig, et par uger efter konfirmationen, kom Hans Erik i lære i Fangel Købmandsgård. I 1942 kom han hjem for at hjælpe i forældrenes købmandsbutik midt i Aasum. 10 år senere overtog han og Grethe forretningen og drev den frem til 1970. Hans Erik var aktiv i foreningslivet med bestyrelsesposter i forsamlingshuset, i sygekassen og Julens glæde, hvor folk i byen gennem året sparede op, så der var penge til julen.

 Hans Erik deltog i bylaugsmøderne.

 Æret være Hans Eriks minde.

Valg af dirigent.

Nicolai Thinggård Jacobsen blev valgt.

Udvalgets beretning ved oldermanden.

Vedligeholdelse af arealerne. Samarbejdet med Stadsgartneren er gået

uden problemer, og arealerne er efter vor mening passet tilfredsstillende.

Aasumgårds Allé

Alléen står pænt.

Jeg har taget kontakt til stadsgartneren om hullerne i vejen. Hun vil forsøge at få det ordnet.

 

Sprøjethuset

Sprøjtehuset blev malet af Chrisiong i foråret. Vi fik rodskåret den træstub der stod lige op af huset. Det kostede kr. 500,00, som jeg lagde ud. Jeg har først fået pengene fra bylaugets konto her i januar 2019. Jeg havde glemt det.

Gert Kingo og John Nielsen har lagt småsten omkring huset, således det ikke sprøjter op på væggene når det regner.

Gert Kingo har også skrabet kanterne på Aasumgaards allé, således vandet ikke så nemt løber ud på vejen.

Christian Gørtz udlånte sin lille gravemaskine, som Gert Kingo forstod at køre.

Ken Lyndrup har sørget for at taget igen er tæt. Han udskiftede en tagsten og sørgede for, at den tagsten der var gledet ned, blev sat på plads igen.

Tusind tak for hjælpen til alle.

Nu mangler vi bare at få tømt huset og taget stilling til, hvad der skal ske med inventaret. Skal vi lave en sprøjtehusgruppe, som besigtiger pumpen, tønderne og hvad der ellers er i huset? Skal den istandsættes, er det noget vi selv kan klare?

Jeg vil gene høre, om der er nogen der har interesse i at deltage i en sådan gruppe?

Anlæg overfor kirken.

 

Anlægget tager sig pænt ud og det er mit indtryk at naturlegepladsen falder godt ind.

Træerne der står ud til Ryttervejen blev beskåret ud til vejen.

Areal ned til bækken. Igen i år talt med parkforvalter om at beskære skråningen så kun piletræerne står tilbage. Det er en invasiv art pileurt, så hun ville se hvad der skal gøres.

Bystævnet.

Det træ der blev påkørt er blevet fældet. Der skal plantes et nyt. Broen over bækken blev de pullerter også påkørt. Der er blevet sat nye op.

 

Smedens plads.

Der er kommet et endog stort skilt op. Som det fremgik af Aasum Sogneblad arbejdes der på at få opsat en skulptur, samt lavet en egentlig plads. I den forbindelse har stadsgartneren lovet at shine arealet op.

Anlæg Staupudevej/Snedkerstræde/Aasum Bygade.

Arealet tager sig godt ud.

Aasum By

Etablering af 5 nye bump i byen samt omlægning af udkørsel fra Snedkerstræde til Staupudevej. Der er blevet fældet to store egetræer, men der er plantet 3 nye samt beplantet i hele området. Jeg synes det tager sig godt ud. Der er blevet 40 km zone i hele byen.

 

Jeg har taget kontakt til stadsgartneren om fortovet efter det gamle forsamlingshus og op til Karsten Smidt. Græsset bedes stoppet, inden det går ud på fortovet. Hun ville se på sagen.

 

Aasum sogneblad.

 

Tak for et godt blad. Husk at bruge det, for netop på den måde vedbliver det at være interessant. 

Aasum sogns hjemmeside.

 

Jeg har lagt oplysninger om Bylauget ind på hjemmesiden. Kik ind på hjemmesiden og brug den.  

 

Aasum Sogns Beboerforening

 

    Vi har igen lavet en støtteerklæring til Aasum Sogns Beboerforenings ansøgning –

    oktober 2018 til Bydelspuljen - projekttitel: Aasum Filmen - ansøgt beløb kr.

   40.000,00 incl. moms.

   

Poul Poulsen har bedt mig om at slå et slag for, at I meddeler, når der er nye naboer/solgt et hus, gerne på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Byen rundt:

 

Sidste nyt fra Trafikudvalget

  1. Kai Theilmann 

Som det fremgik af Åsum Sogneblad nr. 70 for nov., dec. 2018 og januar 2019.

Aasum Idrætsforening.

 

 Træning i sæsonen 2019 starter onsdag d. 6. februar, nye medlemmer er velkomne.    Aasums superveteraner fik turneringen gennemført i 2018 på trods af mange afbud

 men ved hjælp af gode venner blev turneringen gennemført.

 Afslutningsfesten måtte aflyses pga. ferie og sygdom, men den vil blive gennemført

 i januar måned.

 Man mangler spillere fra 47 år og opefter, så de vil meget gerne have nye                   medlemmer i den aldersgruppe. Foreningen har gode faciliteter og hyggeligt sam-

 vær. De er nu i den heldige situation, at børn fra Aasum og omegn er begyndt at

 komme i klubhuset. Takket være nogle aktive forældre med Trine i spidsen er dette   initiativ sat i gang, og en stor børneflok mødes her hver onsdag eftermiddag. En

 stor tak skal lyde til jer alle fra bestyrelsen i Aasum Idrætsforening.

 Nabohjælp

 

 Brug det. Der har været flere indbrud i byen.

 MARKEDSDAG den 22. september 2018

 

 Der var flot opbakning til dette års markedsdag med efterfølgende udendørs

 spisning og underholdning.

  Der er, som det fremgår endog stor aktivitet i byen, hvilket vi alle kan glæde os

  over.

   Sognearrangementer samt tirsdagscafe. Der er fin tilslutning. Tak for det.

Beretningen blev vedtaget.

Sprøjtehusgruppe: Følgende meldte sig Per Skou Christensen, Gert Kingo, John Nielsen, Ken Lyndrup, Martin Bergholdt.

 

Alex foreslog at der blev opsat en mikrofon, så alle kunne høre hvad der blev sagt.

Bump i Rågelund. Poul vil tage det op med kommunen.

Gang/cykelsti fra Snedkerstræde til Staupudevej bør gå lige ud i stedet for at dreje ud i Staupudevej. Der skal bare fjernes lidt beplantning.

Regnskab.

Regnskab for 2018 udviser et underskud på 7.282,92 kr.. Formuen udgør 82.677,92 kr.

Alex vedr. underskuddet. Det forventes også i de følgende år. Hvad så? Mogens svarede, at formuen fortsat kan klare det, men på sigt må et kontingent opkræves. Evt. sammen med deltagelsen i generalforsamlingen.

Alex foreslog, at Bylauget evt. kunne stå for salg af noget til beboerforeningens sankthansbål.

Valg til bestyrelsen.

På valg er Klaus Nørgaard, Claus Vennekilde og Martin Bergholdt.

Alle blev genvalgt.

Valg af revisorer.

Begge revisorer er afgående.

Nicolai Thinggård Jacobsen                                                                                                                                                   

            Erling Larsen

                      Begge to blev valgt.

 

                      Eventuelt.

                      Mogens oplyste, at der er givet tilladelse til at hjulmagerens hus må ned-

                      rives. Endvidere oplyste han, at Bylauget på trods af at regnskabet udvi-

                     ser underskud, giver yderligere 1 øl, 2 snapse og et glas solbærrom til

                     hver deltager.

Aftenen afsluttedes med sædvanlige gule ærter og hyggeligt samvær.

Aasum, den 19. februar 2019

Mogens Burmølle

Oldermand