Aasum Bylaugs generalforsamling 30. januar 2020

Vi er 30 tilmeldte i år.

Mindedeord:

Martin Højgaard Hansen døde d. 19/1-19. Han blev 84 år. Martin arbejdede hos Fyens Telefon.

Han deltog, så vidt jeg ved, ikke i bylaugsmøderne.

Gartner Steen Bredskov døde d. 18/7-19. Han blev 89 år. Steen Bredskov byggede i 1960 sit gartneri i Gartnervænget. Han dyrkede agurker.

Han deltog, så vidt jeg ved ikke i bylaugsmøderne.

Æret være deres minde.

E.              Generalforsamling.

                 Dagsorden:

                 1. Valg af dirigent.     Udvalget foreslår Nicolai.                      Nicolai Thinggård Jacobsen blev valgt.

                                                  

                  N.J. Indvarsling - Lovlighed.                                                  Blev erkendt lovlig.

                

N.J. 2. Udvalgets beretning ved oldermanden.

Vedligeholdelse af arealerne. Samarbejdet med Stadsgartneren er gået uden problemer, og arealerne er efter vor mening passet tilfredsstillende.

Aasumgårds Allé

Alléen står pænt. Jeg har taget kontakt til stadsgartneren om hullerne i vejen. Sagen endnu uafklaret. Vi må se hvad der sker..

Sprøjethuset

Sprøjtehusgruppen har ikke været samlet i år. Lad os se om vi kan lave et møde i foråret. Den tagsten, der er faldet ned, sørger Ken Lyndrup for at lægge op igen.

Anlæg overfor kirken.

Anlægget tager sig pænt ud og det er mit indtryk at naturlegepladsen falder godt ind.

Træerne der står ud til Ryttervejen blev beskåret ud til vejen.

Areal ned til bækken. Igen i år talt med parkforvalter om at beskære skråningen så kun piletræerne står tilbage. Det er en invasiv art pileurt, så hun oplyser, at der ikke kan gøres noget.

Broen over bækken.

Der er nogle store huller i asfalten på broen og lige før og efter broen. Kommunen har lovet at udbedre skaderne. 07-10-2019 belægning laves i forbindelse med andre arbejder på bygværket. tidshorisont er ukendt pt.

Træerne ved broen er blevet beskåret.

Bystævnet.

Der er blevet plantet et nyt træ i stedet for det, der blev påkørt.

Smedens plads/Aasum gl. smedie.

En ny forening er etableret : Aasum Gamle Smedje. Der blev d. 1. december afholdt en kunstauktion. Der var blevet doneret ca. 30 kunstværker fra forskellige kunstnere. Auktionen indbragte 20.400,- kr. Aasum Smedie meddelte, at de ville donere 10.000,00 kr. til foreningen. Med de 5.100,00 kr. som kom fra NEF fonden Kerteminde, føler foreningen sig godt rustet til de første regningers kommen.

Ved den stiftende generalforsamling blev følgende valgt: til bestyrelsen: Sinnet Bunde, Alex Hold, Jess Wulff-Hansen, Jonathan P. Quist og Bente Adelgod.

Suppleanter: Jens Ole Melsen til første suppleant og Ulrik Lehrmann til anden suppleant.

Revisorer: Mona Dias og Åse Rasmussen.

Kontingent blev fastsat til 200 kr. for personlige medlemmer og 1000 kr. for støtte medlemmer.

Følgende arbejdsgrupper blev nedsat:
       a) Økonomi og fondsansøgninger: Jonathan P. Quist, Annette Huulvej,
           Susanne Weesch og Jess Wulff-Hansen.
      b) Medlemmer og brugere: Sinnet Bunde, Annette Huulvej, Jonathan P. Quist
          og Alex Hold.  

     c) Praktiske forhold: Jens Ole Melsen, Per Lykke, Mikkel Tønnes og
         Jess Wulff-Hansen.

Anlæg Staupudevej/Snedkerstræde/Aasum Bygade.

Arealet tager sig godt ud.

Aasum By

Snedkerstræde.

Kanten ind mod anlægget er blevet lavet, og der er sat kantpæle op og malet en hvid streg.

Rundkørslen er blevet malet rød.

Træerne i anlæggene ud mod vejen er blevet beskåret i foråret.

Hjulmandsstræde.

Hjulmagerens hus (Baltzers ejendom) er blevet revet ned. Der er endvidere blevet fældet en masse træer rundt omkring på arealet ned mod åen.

De ligger i en stor stak lige overfor Klaus Nørgaards ejendom.

Jeg har taget kontakt til stadsgartneren om fortovet efter det gamle forsamlingshus og op til Karsten Smidt. Græsset bedes stoppet, inden det går

ud på fortovet. Hun ville videregive sagen til vejdirektoratet, der så vil besigtige sagen, og sørge for at der sker noget i sagen. Det er grundejeren, der

skal sørge for vedligeholdelsen, men da jeg ikke ved hvem der ejer grunden, vil hun sørge for at sagen bliver løst.

Aasum sogneblad.

Tak for et godt blad. Husk at bruge det, for netop på den måde vedbliver det at være interessant.

Aasum sogns hjemmeside.

Jeg har lagt oplysninger om Bylauget ind på hjemmesiden. Kik ind på hjemmesiden og brug den.  

Aasum Sogns Beboerforening

Vi har igen lavet en støtteerklæring til Aasum Sogns Beboerforenings ansøgning – oktober 2019 til Bydelspuljen – projekttitel: Supplering af telte,

borde, stole m.m. – Ansøgt beløb 22.000,- kr..

Poul Poulsen har bedt mig om at slå et slag for, at I meddeler, når der er nye naboer/solgt et hus, gerne på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Byen rundt:

Besøg af Fyens Stiftstidende i efteråret.

Jeg aflagde dem et besøg på Rytterskolen. Fortalte om Bylauget. Sammen med Poul Poulsen berettede vi meget om den store trafikmængde gennem byen.

Ny forening: Aasum Gamle Smedje stiftet d. 30/9-19.

Foreningen har overtaget den gamle smedje fra Odense Kommune.

Foreningens formål er: At overtage bevare og renovere smedjebygningen i overensstemmelse med fredningen som en del af det landsbymiljø, der udgøres af kirken, rytterskolen, bystævnet og smedjen. Bygningen tænkes anvendt som ramme for kunstneriske og kulturelle aktiviteter og for aktiviteter til gavn for fællesskabet.

Foreningen skal via aktiviteter i bygningen skaffe indtægter til drift og løbende vedligeholdelse af bygningerne. Samtidig vil foreningen søge at opnå støtte fra fonde, virksomheder mv. til bevaringsopgaver og mulige ændringer i bygningerne og af området omkring bygningerne, som kan understøtte mulighederne for de nævnte aktiviteter.

Der blev afholdt kunstauktion i den gamle smedje d. 1/12-19, hvor der var et pænt fremmøde.

Rågelund.

Staldene ved Ingrid Jensens ejendom er blevet revet ned og arealet ryddet. Det fremstår nu flot.

Nye præster ansat.

Anders Skaanning Andersen blev indsat d. 5/5-19 og han er flyttet ind i den totalt renoverede præstegård i Seden. Han afløser Niels Holger Ellekilde, som

er gået på pension.

Charlotte Rørdam Kristensen blev indsat d. 8/12-19. Hun afløser Lise Marie Ranum, der er blevet ny sognepræst ved Fredens Kirke på Skibhusvej.

Aasum Idrætsforening.

Træning i sæsonen 2020 starter mandag d. 2.03.2020 kl. 18:00, nye medlemmer er velkomne.

De mangler spillere fra 47 år og opefter, så de vil meget gerne have nye medlemmer i den aldersgruppe. De har gode faciliteter og har hyggeligt samvær.

Børneafdelingen er nu i faste rammer under Trine Lykke Hansens dygtige ledelse. Klubhuset er åbent tirsdag og torsdag kl. 16:00 til 17:30, og 15-20 børn

har glæde af at mødes til forskellige aktiviteter.

Gymnastikafdelingen har nu fået en ny leder i Kirsten Marcussen. Det ser ud til, at hun har godt greb om gymnastikdamerne, og hvis flere har lyst til at være med, er det bare at møde op tirsdag fra kl. 17:00 – 18:00 ved Havnens Gourmet.

Yoga under Hannah Mariyas ledelse har stor tilslutning af både mænd og kvinder, men er der flere, der har lyst til at være med, er man velkommen til at møde op tirsdag kl. 18:30 – 20:00 ved Havnens Gourmet.

Nye petanquebaner på sportspladsen.

Der blev afholdt petanqueturneringen Aasum Open i august måned.

MARKEDSDAG den 28. september 2019

Der var flot opbakning til dette års markedsdag med efterfølgende udendørs spisning og underholdning.

Der er, som det fremgår endog stor aktivitet i byen, hvilket vi alle kan glæde os over..

Sognearrangementer samt tirsdagscafe. Der er fin tilslutning. Tak for det.

Debat - afstemning.

Alex Hold oplyste, at Åsum Gamle Smedje foreningen har fået oprettet et kontonummer, således kommende medlemmer kan indbetale kontingent. Det fremgår af Aasumby´s hjemmeside hvad kontonummeret er.

Per Skov Christensen, Fichstræde: Spurgte om hvad det var for en gevækst stadsgartneren havde oplyst om. Jeg svarede at det er en invasiv art pileurt, som de ikke kune gøre noget ved. Han oplyste, at den også kunne findes på hans grund, og at han forgæves havde forsøgt at komme den til livs.

Beretningen blev godkendt.

                        

3. Forelæggelse af regnskab ved oldermanden.

 Regnskabet udviser et underskud på 7.666,00 kr. Formuen er pr. 31.12.2019 75.219,72 kr.

 Debat – afstemning

Alex Hold spurgte til, hvorledes bestyrelsen stillede sig til et regnskab uden indtægter. Jeg oplyste, at jeg ikke på nuværende tidspunkt synes, at det vil være relevant med den formue som Bylauget har p.t., at fordre medlemsindbetaling, men donationer er selvfølgelig velkomne. Vi må se hvad tiden bringer, inden vi tager stilling til det.

Regnskabet blev godkendt.

4. Forslag fra medlemmer og udvalg.

          Ingen.

        

5. Valg af udvalgsmedlemmer.

          I år er følgende på valg:

          Glen Nielsen

          Mogens Burmølle.   

          Begge blev genvalgt.

                                  

N.J.   6. Valg af revisorer.

         Begge revisorer er afgående.

         Nicolai Thinggård Jacobsen

         Erling Larsen

        Begge blev genvalgt.

7. Eventuelt.

 

Oldermanden oplyser:

På trods af at vores regnskab udviser underskud, kan jeg oplyse, at Bylauget giver 1 øl yderligere samt 2 snapse og 1 glas solbærrom til hver deltager.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

Formanden takkede dirigenten

Aftenen afsluttedes med sædvanlige gule ærter og hyggeligt samvær.

Referat er udarbejdet af:

Mogens Burmølle
Oldermand