Ordensbestemmelser ved Åsum Kirke

1.
Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

2.
Erhversmæssigt arbejder på kirkegården må kun udføres inden for normal arbejdstid. Anlægsfirma skal godkendes af menighedsrådet. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det er til gene for gudstjeneste eller anden kirkelige handling.

3.
Kirkegårdens tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbruger, skal efter endt brug, straks sættes tilbage på deres plads.

4.
Kirkegårdens diger eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes eller betrædes.

5.
Hunde skal føres i snor, og eventuelle efterladenskaber fra hunden skal opsamles.

6.
Kirkegårdens låger skal lukkes ved indgang til kirkegården og udgang fra kirkegården.

7.
Cykling på kirkegårdens gange er ikke tilladt.

8.
Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå med ærinde til kirken eller kirkegården.

9.
Nummerskilte på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

10.
Ukrudsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården eller på gravsteder.

11.
Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for stenbelægning på gravstederne eller andre arealer.

12.
Bænke m. v. må kun opstilles på gravstederne med kirgårdsudvalgets tilladelse.

13.
Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og beplantning, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

14.
Der må i begrænset omfang opsættes levende lys på gravstederne. Ved opsætning af levende lys, skal der tages tilbørligt hensyn til brandfare. Beholderen til levende lys skal fjernes snarest efter nedbrænding ved indehaveren af gravstedsrettens foranstaltning.

15.
Der må ikke opsættes elektrisk belysning på gravstederne eller lygter / lamper med solceller.

16.
Graveren er regulativmæssig forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til menighedsrådet / kirkegårdsudvalget eller kirvekærgen.

17.
Udsmykning udover den for den kirkegårdstraditionelle anlægsform skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af kirgårdsudvalget eller kirkeværgen.

Ander bestemmelser

Ved bryllup må der ikke dannes espalier m. v. med hunde eller heste. Endvidere skal hestetrukne køretøjer stoppe på kirkebakken.