Vedtægter for Aasum Sogns Beboerforening
Vedtaget på Ekstraordinær generalforsamling d. 30. maj 2024.

 

Vedtægter pr. maj 2024 

1.    Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Aasum Sogns Beboerforening og foreningens hjemsted er Aasum Sogn i Odense Kommune.

2.    Formål

Foreningens formål er at varetage beboernes fælles interesser. Dette gøres ved, at fremme fællesskab gennem aktiviteter ved at samarbejde med lokale foreninger i Aasum og i lokalområdet, samt ved at indgå i dialog og samarbejde eksempelvis med Odense Kommune. Foreningen er upolitisk.

3.    Medlemskab

Alle personer med adresse i, eller med tilknytning til, Aasum Sogn kan blive medlem af foreningen. Man kan være medlem som enkeltperson eller som samlet husstand. Medlemskabet er først effektivt, når kontingentet er betalt.

4.    Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Det opkræves skriftligt 1 gang årligt i januar måned. Medlemskabet ophører ved manglende betaling. Udmeldte medlemmer har intet krav på foreningens midler.

5.    Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og kun den kan ændre eller ophæve vedtægterne.

5.1    Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Skriftlig indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden. Det er kun medlemmer af foreningen, der har stemmeret ved generalforsamlingen. Alle valg og almindeligt foreliggende sager kan afgøres ved simpelt stemmeflertal og kan ske ved håndsoprækning. Afstemningen skal ske skriftligt, hvis blot en af de tilstedeværende medlemmer eller bestyrelsen kræver det.

For at kunne blive valgt til en post (til bestyrelsen eller øvrige poster) ved generalforsamlingen, skal personen være fysisk til stede eller have indgået en skriftlig aftale herom med formanden.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Der vælges ligeledes en stemmetæller og en referent. 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling, skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab

                     3.1:Beboerforeningens regnskab
                     3.2: Lokalhistorisk Arkiv
                     3.3: Sognebladets regnskab
4
. Fastsættelse af kontingent
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
6. Valg af:
       - bestyrelsesmedlemmer
       - to bestyrelsessuppleanter
                     - en revisor
og en revisor-suppleant
7. Eventuelt

5.2    Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/4-del  af medlemmerne, overfor bestyrelsen fremsætter skriftligt ønske herom, ledsaget af formuleret forslag til behandling. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som til den ordinære generalforsamling, med angivelse af de til forhandling fastsatte emner. 

Bestyrelsen har pligt til, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter modtagelsen af den skriftlige begæring.

6.    Bestyrelse

Bestyrelsen har den ansvarlige ledelse af foreningen.

Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Der afgår skiftevis to og tre medlemmer, men genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen holder møde på begæring af formanden eller to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens medlemmer skal til enhver tid følge og overholde den gældende forretningsorden. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over møder, forhandlinger og beslutninger truffet på møderne. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der er til stede.

Sager afgøres på bestyrelsesmøder ved stemmeflertal blandt de deltagende. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Mindst tre af bestyrelsesmedlemmerne skal deltage i afgørelser for, at disse er gyldige.

Bestyrelsen kan, til løsning af specielle opgaver, nedsætte udvalg der kan bestå af foreningsmedlemmer uden for bestyrelsen. Udvalgsformanden skal dog, så vidt muligt, være bestyrelsesmedlem.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Bestyrelsen er dog berettiget til, under ansvar for generalforsamlingen, at engagere lønnet medhjælp, hvor dette skønnes nødvendigt.

7.    Økonomi

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31.december. Årsregnskabet skal underskrives af den siddende bestyrelse, samt den valgte revisor og godkendes på generalforsamlingen.

8.    Tegningsregler

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. Denne råder over foreningen midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer.

9.    Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun besluttes på generalforsamlingen. Til ændring af disse vedtægter kræves en majoritet på 2/3-dele af de afgivne stemmer. 

10.    Opløsning

Foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling. Til opløsning af foreningen kræves en majoritet på 2/3-dele af de afgivne stemmer.

Hvis opløsning vedtages, træffer den ekstraordinære generalforsamling afgørelse om afvikling af foreningen – herunder beslutning om anvendelse af foreningens formue.

 

Revisionslog

Dato:

Rettelse:

Rettet af:

Bemærkning:

05/2024

Al indhold opdateret

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægterne kan også hentes som pdf  her