Åsum Kirke ligger øst for Odense, hvor Odense Å slår et sving mod nord og løber
mod udmundingen i Odense Fjord. Kirken er rejst på en lav bakke i den østlige
udkant af landsbyen. Den omgives af en lille kirkegård, der omtrent har bevaret
sine oprindelige skel på alle sider bort set fra mod nordøst, hvor en udvidelse
blev føjet til kirkegården 1935. Kirkegården hegnes af kampestensdiger.
Stendigerne er omtalt første gang 1590. Digerne er løbende blevet istandsat
senest 2022.
Da kirken blev bygget i slutningen af 1300 tallet, kunne bystævnet ikke blive
enige om beliggenheden. Under skænderiet så man en hvid hest på bakken som
et tegn på, at kirken skulle bygges der. Ifølge sagnet holder hesten stadig til ved
kirken, hvor den viser sig, når nogen skal dø.

 

Kirkebygningen
Kirken er et sengotisk langhus af teglsten. Langhuset blev til i to etaper
begyndende i øst. Et våbenhus blev føjet til langhusets nordside omkring 1484.
Tårnet er bygget omkring 1500 og er adskilt fra skibet. Tårnet er adskilt fra
skibet. Bygningen bærer i dag præg af en omfattende istandsættelse 1816, da
man bl.a. udvidede vinduerne og kirkens indgangsparti.

 

Alteret
Alterpartiet er fra 1945. Altermaleriet er malet af Rudolf Rud-Petersen, og
forestiller nadveren, som fandt sted den første skærtorsdag.
I 1993 blev et nyt altertæppe og en messehagel indviet. Begge dele fremstillet af
Jette Nevers.


Døbefonten
Døbefonten er en romansk granitfont der er udsmykket med bladrosetter, løver
med svungne haler, palmetter og menneskehoveder. Dåbsfad er skænket i 1602.
Prædikestol
Prædikestolen er fra 1898. Kurven er smykket med de fire evangelistsymboler
over tilhørende Mattæus, Markus, Lukas og Johannes. . Lydhimlen har otte
bøjleadskilte fag, hvorover er udsavede topgavle, som afsluttes af kors.

 

Stolestader
Kirkebænkene kaldet stolestader med renæssancegavle er fra 1620. Fra gammel
tid eksisterede der en ordning i kirken, at folk sad i rangorden efter hvilket
”hartkorn” de repræsenterede. Bønder med de største hartkorn sad nærmest
alteret og så eller nedefter.
I 2023 er der ikke mange bønder tilbage i Åsum, så nu er skikken, at
størsteparten af kirkegængere sidder nederst i kirken.

 

Kirkeklokkerne
Åsum Kirke har 2 klokker. De er fra primo 1700 og støbt af klokkestøberen
Conrad Kleinmann fra Lübeck.

 

Degneenkesædet
Ved kirkegårdens sydøstlige hjørne ligger Bindingsværkshus fra 1673, der blev
opført som den første skole i Åsum. Degneenkesædet anvendes i dag til
beboelse.


Rytterskolen
I 1723 opførtes i Åsum, en af de sidste af Frederik den Fjerdes fynske
rytterskoler. Skolen fungerede som almueskole for rytterdistrikternes børn. De
sidste skolebørn i Rytterskolen var i 1959.
I dag fungerer Rytterskolen som sognegård og her udspilles en stor del af
sognets aktiviteter.

 

 

 

Læs mere om Åsum Kirke på kirkens egen hjemmeside eller her