Referat fra Generalforsamlingen i 2024 afholdt tirsdag d. 19. marts 2024 kl. 19 i Rytterskolen

1) Valg af dirigent

Dirigent: Trine Lykke Hansen
Stemmetæller: Kaj Teilmann

 

2) Bestyrelsens beretning aflagdes

Formand Nicolai Jacobsen aflagde beretning fra året vedr. Projekt “Velfærdens fundament”, årets aktiviteter og kanoudlejning/udlån

Poul Poulsen berettede om trafikforhold

Henriette Cederholm berettede om kampagnen “Borgerne bestemmer”, biodiversitetsgruppen og skiltning af historiske huse i Åsum.

Vedr. sidstnævnte har Lokalhistorisk arkiv lavet tekst til ti huse på nuværende tidspunkt, der opfordredes til, at man henvender sig, hvis man har et hus af historisk interesse og gerne vil have fortalt historien

Poul Poulsen berettede om Lokalhistorisk arkiv og bogbytteren

Generel appel fra bestyrelsen til at komme med forslag eller nye ideer til arrangementer og fonde at søge

TAK til frivillige kræfter i Aasum og til Menighedsrådet for “husly” i Rytterskolen

 

3) Revideret regnskab for 2023 fremlagdes til godkendelse, herunder regnskab for Sognebladet og Lokalhistorisk Arkiv

Regnskab for beboerforeningen godkendt

Regnskab for sognebladet godkendt

Regnskab for Lokalhistorisk arkiv godkendt

 

4) Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår årligt uændret kontingent på 400 kr pr husstand/ 200 kr. personligt. Vedtaget

 

5) Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag fra medlemmer

 

Bestyrelsen foreslog: Nye vedtægter. I bestyrelsens forslag er vægtlagt:

-          Tidssvarende vedtægter i enkel ordlyd

-          Tegningsret

-          Kontingentsopkrævningsmåned

Forslag til vedtægter blev fremlagt og kommenteret. Indvendinger til især punkt 4, som vedrørte forslag om, at bestyrelsen fremadrettet fastsætter kontingent til fremlæggelse på generalforsamlingen - i stedet for som nu at fastsætte kontingent på generalforsamling.

Bestyrelsen trak efter diskussion forslag til vedtægtsændringer tilbage.

Øvrige kommentarer til forslaget til bestyrelsens videre arbejde med vedtægter:

-          Opmærksomhed på for konkret ordlyd (v. fx punkt 7), gør det svært at ændre noget pga detaljegraden

-          Forslag om forhøjet kassebeholdning fra de nuværende 2000 kr.

-          Forslag: at der skal to til godkendelse af netbankbetalinger

 

6) Valg af bestyrelse: Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg samt 1 der udgår:

De tre fra bestyrelsen, Poul, Nicolai og Henriette modtog genvalg

Jakob Korreborg-Hegerlund valgtes til bestyrelsen, Carsten Larsen og Svend Erik Grue valgtes som suppleanter

Revisor: Trine og Ken genvælges

Revisorsuppleant: Annette genvælges

 

7) Evt

Forslag om samme standard/aktivitetsniveau på kommende byfester som i 2023.

Kommentar: Så skal der bruges flere hjælpere og brug af samarbejdsparter

Trine opfordrede på Idrætsforeningens vegne forældre til at henvende sig, hvis de har lyst til at arrangere noget i idrætsforeningen

Forslag om annonce i sognebladet vedr. rekruttering af frivillige til byens arrangementer

Bestyrelsen takkede for fremmøde og forslag

TAK til:

-          Jess Wulff Hansen og Lene Rasmussen for deres indsats i Beboerforeningen

-          Til bestyrelsen

-          Til foreningerne: Menighedsrådet, Bylauget, Idrætsforeningen, Aasum gl. smedje

-          Til dirigenten

-          Til Klaus og Karen for opbevaring af kanoer

/Iben d. 19/3-2024