Referat af Generalforsamlingen i 2023 afholdt onsdag d. 22. marts 2023 kl. 19 i Rytterskolen

Tilstede var 30 medlemmer inkl. bestyrelsen med suppleanter (Nicolai Jacobsen, Alex Hold, Henriette Cederholm, Poul Poulsen, Jess Wulff-Hansen, Iben Bager Sjødahl og Lene Bøtker- Rasmussen).

 1. Valg af dirigent.                                                                                                                       
  Trine Lykke Hansen blev foreslået og valgt til dirigent og konstaterede herefter, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket rettidigt, og at generalforsamlingen derfor var lovlig og beslutningsdygtig.

 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.                                                                                  
  Nicolai fremlagde beretningen i Power Point format, og gennemgik herunder årets mest markante aktiviteter som bestyrelsen direkte havde stået for eller været part i. Herunder blev bl.a. følgende nævnt:                                                                                                                                           Odense Kommunes kampagne Velfærdens Fundament med opfølgende arbejdsgrupper herunder et trampestiesudvalg. Det blev også gennemgået, hvad der i den forbindelse kan forventes gennemført i Åsum og nærområdet til Åsum. I forbindelse med at Nicolai omtalte afholdelsen af et dialogmødet med Odense Kommune om de private fællesveje i Åsum, orienterede Poul opfølgende om den aktuelle situation på det trafikale område.                                                       Nicolai orienterede ligeledes om kampagnen Borgerne Bestemmer, hvor Alex sidder i styregruppen. Alex og Henriette orienterede yderlig om ordningen. I forbindelse med omtalen af Lokalhistorisk Arkiv blev det nævnt, at der havde været præmiere på den ny Åsumfilm, og der blev også orienteret om Bogbytterens 10-års jubilæum.                                                                                         Trine takkede Nicolai samt øvrige indlægsholdere for beretningen og satte den herefter til debat. Da der ikke var spørgsmål til den samlede beretning, blev den herefter godkendt.   

 3. Forelæggelse af revideret regnskab, herunder også regnskab for Sognebladet og Lokalhistorisk Arkiv.                                                                                                    Poul gennemgik regnskabet for Aasum Sogns Beboerforening og nævnte herunder et medlemskontingent på 33.764,25 kr., relaterende til et medlemstal på 169 medlemmer. Hertil at der havde været et overskud i 2022 på 16.036,89 kr. hvoraf de 7.187,06 kr. dog relaterende til Borgerne Bestemmer. Formuen pr. 31.12.2022 var på 59.748,31 kr.    Der var ingen bemærkninger til regnskabet, hvorefter det blev godkendt.
  Herefter gennemgik Poul regnskabet for Aasum Sogneblad og nævnte herunder, at der havde været et underskud i 2022 på 9.164,71 kr. hvilket relaterede til Sognebladets afholdelse af udgif-ten til den spidstegte pattegris på Markedsdagen. Formuen pr. 31.12.2022 var på 22.932,22 kr. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, hvorefter det blev godkendt.
  Slutteligt gennemgik Poul regnskabet for Aasum Lokalhistoriske Arkiv og nævnte herunder, at der havde været et underskud i 2022 på 37.398,34 kr., hvoraf de 30.000 kr. skyldtes forfalden betalingen for Åsumfilmen, og resten primært til erstatning af nedbrudt it-udstyr. Formuen pr. 31.12.2022 var på 13.645,61 kr. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, hvorefter det blev godkendt.
 1. Fastsættelse af kontingent.                                                                                          
  Kontingentet blev af bestyrelsen foreslået fastsat uændret for det kommende år, så det fastholdes til at være på 400 kr. pr. husstand, dog 200 kr. for enlige. Der var ingen bemærkninger i forhold til dette, hvorefter kontingentniveauet blev fastholdt. Der var en kort opfølgende drøftelse omkring hvor stort et antal beboere der er i selve Åsum og i sognet som helhed.

 2. Indkomne forslag.
  Der var ingen indkomne forslag.

 3. Valg til bestyrelsen inkl. suppleanter samt valg af revisorer og revisorsuppleant.               
  Alex Hold og Jess Wulff-Hansen var på valg til bestyrelsen. Jess var villig til genvalg og blev valgt. Alex ønskede ikke at stille op til genvalg. Bestyrelsen indstillede suppleant Iben Bager Sjødahl til valg til bestyrelsen. Ingen andre ønskede at stille op til valg, hvorefter Iben blev valgt.  Iben Bager Sjødahl og Lene Bøtker- Rasmussen var på valg som suppleanter til bestyrelsen. Iben var umiddelbart før blevet valgt ind i bestyrelsen, og Lene ønskede genvalg og blev valgt. Bestyrelsen indstillede Jakob Korreborg- Hegerlund til valg som 2. suppleant til bestyrelsen. Ingen andre ønske at stille op, hvorefter Jakob valgt. Trine Lykke Hansen og Ken Lyndrup var på valg som revisorer. Begge ønskede genvalg og blev valgt. Annette Bøge Hulvej og Mogens Burmølle var på valg som revisorsuppleanter. Annette ønskede genvalg og blev valgt. Mogens ønskede ikke genvalg, og da der i foreningens vedtægter kun er krav til 1 revisorsuppleant, blev der ikke valgt en substitut for Mogens.
 1. Eventuelt.
  Nicolai takkede Menighedsrådet for altid at være villig til at stille Rytterskolen til rådighed for foreningens aktiviteter. Inge Burmølle fulgte op med en tak til Beboerforeningen for det gode samarbejde Menighedsråd og Beboerforening imellem.             
  Trine gav en orientering om den netop afholdte generalforsamling i Idrætsforeningen, og Bente orienterede om nye arrangementer i forbindelse kampagnen ”Bier, Blåmejser og Biodiversitet i Åsum”.
  Nicolai præsenterede herefter Beboerforeningens nye Hjemmeside, og takkede herunder Martin Bergholdt for dennes store arbejdsindsats i forbindelse med opbygningen af den nye Hjemmeside, samt takkede Ken Lyndrup for dennes arbejde med løbende ajourføring af den nu nedlagte Hjemmeside. Nicolai rettede også en tak til bestyrelsen og alle de frivillige som løbende hjælper til i forbindelse med afvikling af foreningens arrangementer. Slutteligt blev Alex takket for dennes mangeårige deltagelse i bestyrelsen herunder som formand, og Trine blev takket som dirigent.

Herefter sluttede mødet med at Trine takkede de tilstedeværende for god ro og orden.                24. marts 2023 / Jess   

 

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand: Nicolai Jacobsen

Næstformand: Henriette Cederholm

Kasserer: Poul Poulsen

Sekretær: Jess Wulff-Hansen

Igangværende udvalg:

Aktivitetsudvalget: Henriette, Iben og Jess

Trafikudvalget: Poul + ekstern gruppe

Nye udvalg/følgegruppe:

Velfærdens Fundament: Poul og Nicolai. Følgegruppe vil blive dannet efterfølgende.

Historisk udvalg: Alex og Henriette