Vedtægter for Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv

§1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold
Foreningens navn er Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv, og hjemstedet er
Aasum Sogn.
Arkivet er en arbejdsgruppe under Aasum Sogns Beboerforening.

§2. Formål
Arkivets formål er at fremme kendskabet til sognets historie gennem indsamling
og arkivering af relevant materiale.
Arkiveringen skal foretages i henhold til standardinstrukserne fra
Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiv(SLA), og efter retningslinier der er
godkendt a Stadsarkivet i Odense.
Arkivet kan arrangere udstillinger og møder efter behov.

§3. Ledelse
Arkivet ansætter og afskediger en arkivleder, der er ansvarlig for arkivets drift,
samlingens tilstand og dets benyttelse i henhold til SLA’s standardinstruks for
arkivleder.

§4. Økonomi
Arkivet etableres og drives for midler tilvejebragt gennem tilskud fra det
Offentlige, institutioner, virksomheder, foreninger og private.
Der skal føres særskilt regnskab for arkivet.
Midler, som arkivet råder over, skal indstå på en for arkivet oprettet konto i et
pengeinstitut.
Revision foretages af revisorer valgt på beboerforeningens generalforsamling.

§5. Beretning
Beretning om arkivets arbejde og regnskab aflægges i forbindelse med beboer-
foreningens generalforsamling.

§6. Opløsning
Ved eventuel nedlæggelse af arkivet overdrages dette til Stadsarkivet i Odense,
og eventuel formue overføres til andet lokalhistorisk arbejde efter arbejdsgrup-
pens beslutning.