Vedtægter for Aasum Sogns Beboerforening
Vedtaget på Generalforsamling d. 19. marts 2003

§1
Foreningens navn er Aasum Sogns Beboerforening.
Foreningens hjemsted er Aasum i Odense Kommune.

§2
Foreningens formål er:

  • at varetage beboernes fælles interesser, såvel indbyrdes som overfor tredjemand, eks. amt (region) og kommune.
  • at værne om sognets historiske, landskabelige og miljømæssige værdier.

§3
Foreningen er upolitisk.

§4
Som medlem af foreningen kan optages enhver myndig beboer og person med tilknytning til Aasum Sogn. Dog har kun beboere og juridiske personer i Aasum Sogn stemmeret ved generalforsamlingen.

§5
Regnskabsåret er kalenderåret.

Foreningens medlemmer betaler det til en hver tid, af generalforsamlingen, fastsatte kontingent.

Kontingentet opkræves en gang årligt i april måned.

Såfremt kontingentet ikke er betalt senest to måneder efter opkrævningens modtagelse betragtes medlemmet som udmeldt. Udmeldte medlemmer har intet krav på foreningens midler.

§6
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1.Valg af dirigent.
2.Bestyrelsens beretning aflægges.
3.Forelæggelse af revideret regnskab.
4.Fastsættelse af kontingent.
5.Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
6.Valg af:
- bestyrelsesmedlemmer
- to bestyrelsessuppleanter
- to revisorer
- en revisorsuppleant
7.Eventuelt.

§8
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst ¼ -del af medlemmerne overfor bestyrelsen fremsætter skriftligt ønske herom, ledsaget af formuleret forslag til behandling.

§9
Ønsker om eksklusion af et medlem kan prøves gennemført på en generalforsamling.

§10
Bestyrelsen har den ansvarlige ledelse af foreningen.

Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges for to år.

Bestyrelsen afgår hvert andet år med henholdsvis tre og to medlemmer.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen holder møde på begæring af formanden eller to bestyrelsesmedlemmer.

Mindst tre af medlemmerne skal deltage i afgørelser for at disse er gyldige.

Sager afgøres på bestyrelsesmøder ved stemmeflerhed af de i afstemningen deltagende. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

§11
Til ændring af disse vedtægter samt til opløsning af foreningen kræves en majoritet på ¾-del af de afgivne stemmer.

Foreningens opløsning kan kun træffes på en, i anledning af ønske om foreningens opløsning, indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Såfremt opløsning vedtages træffer den ekstraordinære generalforsamling afgørelse om afvikling af foreningen – herunder beslutning om anvendelse af foreningens formue.