Referat af generalforsamling i Åsum Sogns Beboerforening

Onsdag den 26. maj 2021 kl. 19.30 i Havnens Gourmet

Deltagere fra bestyrelsen: Nicolai Jacobsen, Poul Poulsen, Alex Hold, Claus Hulvej.

Fraværende fra bestyrelsen: Jess Wulff.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1 - Valg af dirigent.
Trine Lykke – Desværre forhindret pga. manglende coronapas.
Kai Teilmann blev valgt i stedet for Trine.

2 - Bestyrelsens beretning aflægges.
Se også beretning.
Telte var i brug 25 gange i 2019 – 5 gange i 2020.
Kanoudlån går rigtig godt, og mange er glade for at benytte sig af de to kanoer.
Lokalhistorisk Arkiv – Upload af diverse billedmateriale foregår og kan ses på Arkiv.dk. Bogbytteren har lige haft 8-års jubilæum.

Spørgsmål fra deltagere:
- Der blev spurgt til billedmateriale for sprøjtehuset, hvilket findes.
- Trafikudvalget bliver rost- men der bliver samtidigt spurgt ind til hvad ”vi” sammen kan gøre mere for at råbe politikerne op ang. de trafikale problemer i Åsum? Bløde trafikanter har det ikke nemt i Åsum bymidte.

De ældre med rollatorer føler sig tit ”overkørt”. Tung trafik er også et problem igennem bymidten dagligt, hvor de ofte laver ”nærved” ulykker.

Formanden nævner, at trafikudvalget og bestyrelsen bør afholde et møde i kommende tid for nærmere fremtids- planlægning. Hovedpunkter for fremtidsudvikling for trafikken ønskes.

Beretningen blev godkendt.

3 - Revideret regnskab for 2019 fremlægges til godkendelse.
Se også regnskab.
Beboerforeningen: 2019 – Lille underskud skyldes, at vi var ”bank” for Åsum Smedje.
2020 – Reetablering af den gamle petanquebane + diverse telte til sæson 2020.

Lokalhistorisk arkiv: 2019/2020 – Grundet corona blev der ikke brugt nævneværdige penge.

Sognebladet: 2019/2020 – Antallet af eksemplarer sat op og enkelte annoncører sprang fra.

Regnskabet blev godkendt.

4 - Fastsættelse af kontingent.
Uændret.
Kontingentet blev godkendt.

5 - Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

6 - Valg af bestyrelse.
2 bestyrelsesmedlemmer: Jess og Alex er på valg – Begge genvalgt.

2 suppleanter: Bente og Dyveke er på valg – Bestyrelsen foreslår Liv, som blev valgt i stedet for Dyveke.

2 revisorer: Trine og Ken er på valg - genvalgt.

2 revisorsuppleanter: Inge og Grete – Inge genvalgt og Annette stiller op.

7 - Eventuelt.
I år var vi udfordret med coronarestriktionerne på en ny måde, som bestyrelsen desværre ikke havde forudset. Vi var privilegeret at kunne afholde arrangementet hos Havnens Gourmet, men da de hører under offentlige lokaler, betyder det, at alle skulle forevise gyldigt coronapas.
Dette havde vi desværre ikke været opmærksom på og ikke fået nævnt

i indkaldelsen. Det gav enkelte hjemsendelser af deltagere – Vi beklager meget.

Vi har modtaget en skrivelse ang. en galende hane. Naboen har en hane, som står meget tidligt op og galer dagen lang. Vi har som frivillig beboerforening ikke myndighed til at håndhæve dette eller gøre indflydelse på. Vi laver en skrivelse i sognebladet ang. ”Det gode naboskab”.

Parkerings pladsen foran kirkebakken på langs af Ryttervejen er oftest optaget og kan derfor ikke anvendes af gæster til kirkegården – Kan der gøres noget?

Forslag om at få en spejdergruppe mod et passende honorar til at plante en del blomsterløg til at pynte bybilledet.

Mødes afsluttet kl. 20:50.

Mvh Bestyrelsen.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:

- Formand: Alex blev overtalt til at tage 1 år mere som formand.
- Næstformand: Nicolai
- Kasserer: Poul
- Sekretær: Jess