Aasum Bylaug afholdt generalforsamling i Aasum Forsamlingshus den 29/1-09.
Der var flot fremmøde med 52 deltagere.

 

Udvalgets beretning ved oldermanden.
Vedligeholdelse af arealerne. Samarbejdet med Stadsgartneren er gået uden problemer, og arealerne er efter vor mening passet tilfredsstillende.

Hans Jørgen Nielsen og Mogens Burmølle har d. 14.10.2008 holdt vort årlige møde med Park og Vej afdelingen fra Odense Kommune, Jørn Edgar.

Trekanten ved Slagenvej.
Egene er i vækst. Klipning af græsset m.v. måtte jeg igen i år rykke for. Det blev ikke slået. Grundet en grusbunke som ligger på arealet, undlod de at slå arealet.  Aftalt med Park og vej at det skal holdes nede i højde hele året. Jeg lovede at finde ud af hvem, der har anbragt grusbunken og samtidig sørge for, at den bliver fjernet

Anlægget ved busholdepladsen.
Den nyplantede bøg ved busholdepladsen er gået ud. Den skiftes med en ny. Snebærbuskene ved den anden nye bøg vil blive beskåret og hylden bag busskuret fjernes.

Bøgene der blev plantet for nogle år siden bag Åses garage er gået ud. Der plantes nye, og der tyndes ud i de selvsåede ahorntræer.

Det var det samme som jeg sagde sidste år, men desværre har kommunen ikke gjort noget. Vi rykkede Jørn Edgar for det. Han oplyste, at de havde haft problemer med Infra Service. Det er vi fri for nu, idet Skælskør Anlægsgartneri har vundet licitationen om at passe vore arealer. De får en ny afdeling her i byen i lejede lokaler på Peder Wesselsvej. Jørn Edgar mener, det er et godt valg. Nu får vi se.

Det gamle Bystævne.
Står pænt. Hans Jørgen Nielsen vil give skulpturbænken/sneglene en gang linolie. Tak for det. Den store busk, der blev væltet af en af sidste efterårs storme, og som blev klippet helt ned, er ved at komme til hægterne igen.

Den store stedsegrønne busk/træ ind mod Ebbe Høj skal beskæres/opstammes. Den fylder meget ind mod Ebbe Højs ejendom.

Bystævnet.
Stævnetræerne står fint og trives.

Det lykkedes ikke at få stadsgartneren til at rense stævnestenen og male teksten op.

Men det var der råd for, som jeg sagde sidste år. Hans Jørgen Nielsen har renset stenen med sin højtryksrenser, og  Ingolf Rasmussen har malet teksten op. Resultatet er blevet meget vellykket. Stenen er blevet meget smuk og teksten er blevet let læselig. Tusind tak til Hans Jørgen og Ingolf.

De gamle rønnetræer på Ryttervejen ved Rytterskolen er udtjente. Det er lykkedes at få bevilget en ny allé. De 8 gamle rønnetræer samt de 2 birke bliver fældet. Der plantes en ny allé bestående af 14 nye rønnetræer. Alléen begynder med 2 træer før broen og 12 træer efter broen helt op til Kirkestræde – altså 7 træer på hver side. Genplantningen af denne allé vil således afslutte renoveringen af alléerne i Aasum. Der er indsendt ansøgning til Fredningsnævnet i november 2008. Odense Kommunes miljøafdeling skal tillige komme med en udtalelse. Jeg har talt med Jørn Edgar her i januar, for at høre hvordan sagen står. Der er endnu ingen afgørelse fra fredningsnævnet. Han mener dog ikke der bliver nogen problemer, så han sagde, at jeg roligt kunne sige, at alléen ville blive en kendsgerning her i foråret 2009. Jeg har tegninger med, så I kan se, hvorledes alléen vil blive placeret. Så vidt jeg er orienteret, har Aasum Kirke fået besked.

Arealet ved postkassen vil blive renoveret samtidig med etableringen af den nye allé, således vandet bliver ledt væk herfra.

Anlægget overfor Kirken.
Brolægning lige i svinget Væverstræde og Ryttervejen er helt dækket af jord og grus. Græs og ukrudt er begyndt at gro her. Bjerregaard lover der bliver gjort rent, så brolægningen kommer helt frem igen. Det er ikke sket. Vi har igen i år påpeget problemet, og Jørn Edgar har lovet at gøre noget ved sagen. Dog synes han ikke at græsset mellem brostenene skal væk. Det har han nok ret i.

Det var hvad jeg sagde forrige år og sidste år.

Der er stadig ikke sket noget. Men i forbindelse med etablering af den nye allé vil også dette problem blive ryddet af vejen.

Visne grene i toppen af træerne er ikke blevet beskåret, som jeg lovede sidste år. Igen er det problemer med Infra Service. Det skal ske i år. Samtidig skal underskoven udtyndes og hyldebuske skæres ned. Eventuel lidt nyplantning af små bøge, hvis der ikke allerede er nogle på vej, når der bliver tyndet ud, så man kan se, hvad der er hvad.

Broerne over bækken ved Fichstræde og Væverstræde blev renoveret sidste år. Vi er nogle der synes, at de ikke helt falder ind i miljøet. De ligner motorvejsbroer. Jørn Edgar gav os ret. Jeg har forsøgt at få den afdeling, der har stået for renovering af broerne til at tilpasse dem til det omliggende miljø. Men jeg måtte desværre give op, idet manden sagde, at broer skulle leve op til bestående sikkerhedsregler, og så kunne de kun se ud som de gjorde. Det ville de ikke ændre på. Jeg har nu koblet Jørn Edgar på sagen. Han har lovet, at han ville forsøge, om han kunne få broafdelingen til at ændre opfattelse. Det er dog ikke noget, vi må regne med, der sker, sådan lige med det samme. Der kan godt gå rimelig lang tid, idet hans afdeling ikke har nogen afgørende stemme her.

Aasumgaards Allé.
Alléen trives og tager sig flot ud. De gamle bøge skal beskæres i toppen grundet visne grene. Endvidere skal der gøres plads, så alléen ikke bliver generet. Der skal også beskæres ved udkørslen til Aasum Bygade, således det igen bliver muligt at se, hvad der kommer fra Bullerupsiden, når man skal køre ud fra Aasumgaards Allé.

Det store asketræ ved det lille brandhus er gået ud. Det skal fældes. Bunden af anlægget ind mod Hans Jørgen Nielsen er hidtil blevet klippet. Fremover skal det stå på samme måde som ind mod Mikkel. Der skulle så være mulighed for, at der kan komme nye bøge op til afløsning af de gamle.

De gamle popler (piletræer) på stykket mellem Aasum og Rågelund.

Jørn Edgar oplyser, at poplerne vil blive stynet i år.

Aasum sogneblad – Ny hjemmeside ”Aasumby.dk”
Tak for et godt blad. Husk at bruge det, for netop på den måde vedbliver det at være interessant.

Vor støtteerklæring til Aasum sogns beboerforenings ansøgning af 19.11.2007 til  Forstadspuljen – projekttitel Hjemmeside for Aasum sogn – ansøgt beløb kr 18.000,, har båret frugt. Beløbet blev bevilget, og i dag er hjemmesiden en realitet. Vi er nu i gang med at lære, hvordan man udvikler hjemmesiden, i de foreninger, der er repræsenteret her i Aasum. Sognebladdet vil også blive tilgængeligt på hjemmesiden.

Aasum sogns beboerforening.
Vi har igen lavet en støtteerklæring til Aasum sogns beboerforenings ansøgning –september 2008 – til forstadspuljen – projekttitel: Ansøgning om midler til køb a telte, stole og borde til fællesaktiviteter i Aasum – ansøgt beløb kr. 35.500,-..

Beløbet er blevet bevilget.

Lokalhistorisk arkiv i Aasum.
Lokalhistorisk arkiv har nu fået lokaler på Rytterskolens 1. sal. Der blev holdt indvielse i forbindelse med markedsdagen i Aasum. Det ansøgte beløb fra Forstadspuljen på 20.000,- kr. er blevet bevilget.

Byen rundt:
Det er så første gang, vi er samlet hos Havnens Gourmet, i de renoverede lokaler. Jeg er dybt imponeret over, hvor hurtigt Per Schack fik renoveret ejendommen. Den fremtræder på smukkeste vis, og det ser også ud til at Havnens Gourmet trives i lokalerne. Det er dejligt, at der igen er liv i huset.

Niels Christoffersen Aasum Bygade 3, er nu færdig med renoveringen. Værkstedet er blevet shinet op, så det fremstår som nyt. Resultatet er smukt.

Karsten Schmidt på Staupudevej er nu helt færdig med den nye bygning. Sådanne projekter tager tid, siger Karsten, og det var jo rigtigt.

Thomas Dias Staupudevej 4 har fået lagt nye fliser på gårdspladsen.

Per Schack har planeret  jorden fra kirkediget mod Bankegården og videre helt op til hallerne ved Krogsgård. Der skal sås græs og plantes i arealet. Containerne som har stået ved Bankegården bliver flyttet op til hallerne, således de ikke skæmmer Preben Schacks udsigt fra stuen.

I Hjulmandsstræde er det lille hus brændt. Endnu ingen afklaring på hvad Jens Martin Møllegaard beslutter sig for, at der skal på arealet.

Der er blevet en fri udsigt til Aasumgaard fra Hjulmandsstræde.

Endnu en brand har hærget i Aasum. Det var på Tommestokfabrikken. Hvad byder fremtiden på for disse bygninger? Det ville være rart, at der blev ryddet op efter branden.

Også Rågelund blev ramt af en brand. Lynet slog ned i Erik Jensens ejendom, og hele stuehuset brændte ned. Længerne blev heldigvis reddet og ingen dyr eller mennesker kom til skade. Erik er gået i gang med at bygge et nyt hus. Det bliver rart for Ingrid og ham, når det står færdigt. Indtil da bor de i nogle opstillede beboelsespavilioner.

Utzons Allé. Tre huse er godt på vej, der er dog ikke flyttet nogen ind endnu.

Der har været en del tyverier og indbrud i Aasum i det forgangne år. Jeg synes, vi alle må være opmærksomme på, hvad det er for personer, der bevæger sig i vor by. Såfremt der er nogen, der opserverer noget mistænkeligt, så lad os være enige om, at det er i alles interesse, at man griber ind. Enten ved at kontakte de mistænkelige/ukendte personer for høre hvad de laver her, eller ringe til politiet, hvis man ikke selv tør tage kontakt.

Der er, som det fremgår endog stor aktivitet i byen, hvilket vi alle kan glæde os over.

Beretningen blev godkendt.

Regnskabet udviste et underskud på 1.940,10 kr. og formuen var herefter 107.054,81 kr.. Regnskabet blev godkendt.

Valg bestyrelse:
I år var flg. på valg:

Søren Carlsen
Jan Knudsen
Hans Jørgen Nielsen

Alle 3 blev genvalgt.

Bestyrelsen udgør herefter Hans Jørgen Nielsen, Jan Knudsen, Søren Carlsen, Erik Jensen og Mogens Burmølle.  Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således: Næstformand Hans Jørgen Nielsen og oldermand Mogens Burmølle.

Valg af revisorer.
Begge revisorer er afgående. Harald Jensen og Martin Bergholdt Nielsen

Begge blev genvalgt.

Efter generalforsamlingen var der gule ærter og pantekager med is samt som sædvanlig hyggeligt samvær.