Aasum Bylaugs generalforsamling 28. januar 2016

 

 

Vi er 36 deltagere i år.

 

 

Mindedeord:

                     

    I 2015 er ingen af vore medlemmer døde. Dejligt.

        

 

                        Nicolai Thingård Jacobsen blev valgt til dirigent.

                     

Udvalgets beretning ved oldermanden.

 

Vedligeholdelse af arealerne. Samarbejdet med Stadsgartneren er gået

uden problemer, og arealerne er efter vor mening passet tilfredsstillende.

Glen Nielsen og Mogens Burmølle har i januar måned gennemgået vore arealer sammen med Hanne Pedersen, parkforvalter. Vi mødtes i anlægget overfor kirken for at se på vor henvendelse om evt. udvidelse af legepladsen. Hun syntes, det var en god idé, så vi skulle blot fortsætte vores arbejde med at indhente tilbud på køb af nye legeredskaber. Hun gjorde dog opmærksom på, at der skulle ansøges om en byggetilladelse. Hun sagde, at hun ville være behjælpelig med dette, når vi nåede så langt. Herefter gik vi til Aasumgaards Allé. Her spurgte vi, om hun ville prøve at gå videre med vort ønske om, at få hullerne i den og Hjulmandsstræde repareret. Hun lovede, at hun ville kontakte den ansvarlige afdeling. Herefter talte vi om resten af vore anlæg, som tager sig godt ud.

 

 

Aasumgårds Allé

Alléen står pænt. Vort møde med den nye parkforvalter Hanne Pedersen d. 22.01.15 har åbenbart givet resultat. Hullerne i vejen er blevet repareret, så det har hjulpet på vejens stand. Jeg har ikke hørt fra nogen, så det må være kommunen der har klaret det.

 

Anlæg overfor kirken.

Aasum Sogns Beboerforening fik bevilget ansøgningen til forstadspuljen om udvidelse af legeplads for et beløb på 200.000,00 kr. Herefter har vi ansøgt om byggetilladelse til udvidelsen af legepladsen. Vi fik den ansøgte byggetilladelse og udvidelsen blev færdiggjort i efteråret og indviet den 7. november 2015 af rådmand Jane Jegind. Det er mit indtryk, at udvidelsen er blevet godt modtaget. Jeg har ikke fået nogen indsigelser mod placeringen af naturlegeredskaberne. Alle har bakket helt op om udvidelsen. Det er mit indtryk, at den falder fint ind i anlægget. Det ser ud til, at både børn, forældre og bedsteforældre har taget godt imod legepladsen, og jeg synes det er rart, at der er kommet mere liv anlægget. 

 

Areal ned til bækken. Talt med parkforvalter om at beskære skråningen så kun piletræerne står tilbage. Den udgåede af de "nyplantede pile" vil blive erstattet af en ny. Udsigt fra Ryttervejen til bækken vil tage sig bedre ud, når det bliver lavet. Det lovede hun at sørge for.

 

Bystævnet.

 

En bil er kørt ind i stensætningen som er blevet beskadiget. Stadsgartneren tager sig af reparation.

 

Anlæg ved siden af Salon Helle.

 

Det bliver gennemgået i forhold til beskæring. Der er nogle enkelte grene som skal fjernes, så anlægget bliver åbnet en lille smule op.

Bænk og snegle, der tidligere stod her, er desværre helt rådne, så de er blevet fjernet. Tak til Hans Jørgen Nielsen, som gav tilladelse til, at vi måtte opbevare bænk og snegle i hans lade, så de kunne tørre. Herefter viste det sig, at de ikke var til at redde. De kommer nok på vores sankthansbål.

 

Anlæg Staupudevej/Snedkerstræde/Aasum Bygade.

 

Har igen talt med den nye stadsgartner om det fældede træ overfor Salon Helle. Jeg har spurgt om hun er enig med os om at få det fjernet. Jeg har tilbudt, at vi selv sørger for det. Hanne Pedersen er ikke enig, hun henviser til bioversiteten og dyrelivet, ligesom den tidligere stadsgartner gjorde. Så det må blive liggende.

 

Aasum sogneblad.

 

Tak for et godt blad. Husk at bruge det, for netop på den måde vedbliver det at være interessant. 

 

Aasum sogns hjemmeside.

 

Jeg har lagt oplysninger om Bylauget ind på hjemmesiden. Kik ind på hjemmesiden og brug den.  

 

Aasum Sogns Beboerforening

 

Vi har igen lavet en støtteerklæring til Aasum sogns Beboerforenings ansøgning – oktober 2015 til Forstadspuljen – projekttitel: Supplering af teltudstyr    Ansøgt beløb kr. 40.000,-   

 

 

Aasum sogns Lokalhistoriske Arkiv

 

Vi har igen lavet en støtteerklæring til Aasum sogns Lokalhistoriske Arkivs ansøgning – oktober 2015 til Forstadspuljen – projekttitel: Anskaffelse af lamineringsmaskine - Ansøgt beløb kr. 3.000,-

 

 

               

Byen rundt:

 

Sidste nyt fra Trafikudvalget

Trafikudvalget mødes med kommunen   Når vi taler trafik, har politikere og embedsmænd tilsyneladende svært ved at få øje på Åsum! Men når man bor i byen, må vi konstatere, at trafikken ikke har svært ved at få øje på os! 

På vores møde i år med Odense Kommunes trafikansvarlige, Thomas Povlsen, var Trafikudvalget udvidet med Rikke Søndergaard, Dorte Strøm Jeppesen og Kai Teilmann, alle beboere som føler sig, som mange andre, gereret af den voksende trafik.  Så en tidlig morgen før kl. 8 var vi en velforberedt gruppe, som var klar til at bide skeer med Thomas Povlsen. Da han var kommet sig over det store fremmøde faldt hans parader, og vi kunne begynde en konstruktiv snak om trafikken i byen. Da der siden sidste møde er foretaget en trafiktælling på Staupudevej og Åsum Bygade, var det de voldsomme problemerne her, der var i centrum. Det lille Snedkerstræde er meget hårdt belastet, så en omlægning i begge ender af strædet er påtrængt. Forslaget er, at udmundingen mod Åsum Bygade og Staupudevej bliver ændret til 90˚og vejniveauet her hæves. Håbet er, at trafikanterne tvinges til at tage farten af. Et bump midt på strædet blev også nævnt. En 60 km hastighedsbegrænsning på Staupudevej ud mod Nyborgvej blev endnu engang rejst, og der etableres flere bump ikke mindst ved den bebyggede del af vejen. Minirundkørslen er åbenlyst ikke optimal, så et ønske om at løse problemet blev rejst. Thomas Povlsen glemte ikke at gøre opmærksom på, at dette løb op i millioner, og at der p.t. ikke er penge i kassen, men han var positivt indstillet på, at få arbejde sat i spil!   Ok!! Som trafikant på Åsumvej ved broen over jernbanen, kan det vejarbejde, der nu i lang tid har været i gang… minder en om beskæftigelsesterapi! Kunne de ikke stoppe terapien og bruge midlerne til vores lille by?     

 

Poul Poulsen oplyser, at der er givet grønt lys for hastighedsbegrænsning på 70 km på Staupudevej . Endvidere er der sagt ok til Snedkerstrædeprojektet. Der bliver dog ikke lavet noget bump. På Staupudevej bliver der lavet et bump overfor det gl. forsamlingshus. Det bliver spændende at følge, hvorledes trafikken vil forholde sig til disse tiltag.

Busdriften
Kollektiv trafik! Som bekendt ligger Åsum kun 5 km fra centrum! En hærskare af bybusser kører tæt på vores område både før og efter Åsum! Da vi i Trafikudvalget igen gik i gang med at rette henvendelse til kommunen om en bedre busdækning af vores by, var vi meget optimistiske. Det vi bad om, var jo kun at rette en af de etablerede ruter ud, så en bus til Seden en gang i timen, eller der omkring, kunne kører igennem Åsum. Men det er åbenbart lige så svært som at komme til månen! Embedsmændene i FynBus kunne meddele, at det er en total umulighed. De finder det irrelevant at komme med en løsning! Den eneste de kan ryste ud af ærmet er, at etablere en selvstændig buslinje til byen, og den ekstraudgift vil løbe op i 2,5 – 3,5 mio.kr/år. Og rådmanden har meddelt, at det finder hun ikke interessant at ofre på vores by. Vi er naturligvis lykkelige over, at det ikke er FynBus, der skal løse verdens problemer, men dybt skuffede over, at man vælger at lukke sagen uden ønske og vilje til en dialog.  Trafikudvalget er fortrøstningsfuldt. På trods af det hårde slag, har vi valgt at rejse os igen ved den sten, vi er faldet! Se i øvrigt fyldigere referater på: www.aasumby.dk/trafik 


Havnens Gourmet arrangerer fællesspisning for områdets beboere. Der har været god opbakning til disse arrangementer. Maden er fin og kan kun anbefales.

 

Der er kommet nyt lys på kirken. Det pyntede.

 

Den nye institution på Grevenlundsvej 20.

 

Nyt bosted for udviklingshæmmede. Åbent hus afholdt.

 

Aasum Idrætsforening.

 

De arbejder ihærdigt på at få den planlagte multibane på sportspladsen på plads. Lige nu afventer de byggetilladelsen.

 

Nabohjælp

 

Beboerforeningen har indkøbt de autoriserede skilte, men kan ikke rigtig blive enig med Odense Kommune, hvor og hvordan de skal placeres. Det sidste nye er, at byskiltene ikke må anvendes, men at vi godt må sætte skiltene op på selvstændige standere. Det er oplyst af politiet, så denne besked er givet videre til kommunen til udtalelse. Vi afventer denne.

 

MARKEDSDAG den 19. september 2015

 

Markedet blev afholdt på sportspladsen for første gang. Der var ikke den store tilslutning, så mon ikke den igen bliver flyttet til Rytterskolen.

 

Aasum Open PETANQUETURNERING

 

Blev igen i år afholdt på petanquebanen i Ingers have. Det bliver spændende at se, om banen fortsat kan bestå, efter Inger har solgt ejendommen. Har nogen hørt noget herom?

 

Aasum Bygade 2 er blevet færdig. Det er blevet smukt.

 

Tommestokfabrikken.

 

Lejerne er fraflyttet og roen har lagt sig over området. Lars Nielsen opsagde lejerne af erhvervslokalerne for ikke at have overholdt lejebetingelserne. Der skulle have været ro efter kl. 22:00. De var flyttet ud inden 1. maj.

 

Sognearrangementer samt tirsdagscafe. Der er fin tilslutning. Tak for det.

 

Der er, som det fremgår endog stor aktivitet i byen, hvilket vi alle kan glæde os over.

 

 

Debat - afstemning.

 

For første gang nogensinde i min tid var der ingen der ønskede at debattere beretningen, som blev godkendt. Harald Jensen roste vor nye dirigent, som åbenbart havde styr på dette. Harald har de sidste mange år haft hvervet, og som han sagde: Såfremt der ikke var nogen, der ytrede sig, ja så kunne han da lige så godt selv tage ordet. Ja, og så gik tiden jo, mens forsamlingen så frem mod de gule ærter.

 

                        

Regnskab

 

Det reviderede regnskab blev forelagt af Mogens Burmølle. Det udviste et underskud på 7.840,00 kr. og formuen udgjorde 97.853,81 kr..

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

                     

 

Valg af udvalgsmedlemmer.

 

                      I år er flg. på valg:

            

                      Glen Nielsen

                      Mogens Burmølle              

                                                                                                                                                     

                      Begge er villige til genvalg. Glen er her ikke i dag, idet han er på arbejde.

 

                                            Er der andre forslag?

 

                      Afstemning. Begge to blev genvalgt

 

 

Valg af revisorer.

 

                     Begge revisorer er afgående.  Nicolai Thinggård Jacobsen og Erling Larsen

                     

                     Begge er villige til genvalg.

 

                     Er der andre forslag?

 

                    Afstemning. Begge to blev genvalgt

 

 

Under eventuelt.

På forespørgsel uddybede Kai Teilmann Snedkerstrædeprojektet. Han oplyste, at indkørslen fra Aasum Bygade til Snedkerstræde endnu ikke var godkendt, men at trafikudvalget har klaget over, at denne del ikke er afklaret.

 

Aftenen sluttede som vanligt med gule ærter og hyggeligt samvær.

                     

 

Mogens Burmølle.

Oldermand