Aasum Bylaugs generalforsamling 25. januar 2018

Vi er 33 deltagere i år.

Mindeord.

Hans Einer Christensen, Rågelundsgyden 12. Han blev 76 år. Hans kom fra Vendsyssel

og blev grisebonde i Rågelund. De overtog Lenes mor og fars ejendom, Egetofte.

Han gik på efterløn for en del år siden og siden folkepension. Hans Einer kom til

bylaugsmøderne.

Frank Jønsson, Lunden 6A. Han blev 47 år. Fraskilt og har 2 børn. Frank led af en psykisk

sygdom. Han dyrkede bodybilding med stor interesse. Han havde en del udstyr hjemme.

 Frank har ikke deltaget i bylaugsmøderne.

Æret være deres minde. 

 

Nicolai Thinggård Jacobsen blev valgt som dirigent.

Udvalgets beretning ved oldermanden.

Vedligeholdelse af arealerne. Samarbejdet med Stadsgartneren er gået uden problemer, og

arealerne er efter vor mening passet tilfredsstillende.

Aasumgårds Allé

 

Alléen står pænt. Der blev fældet et bøgetræ, som jeg oplyste sidste år.

Hans Jørgen Nielsen har bedt om, at de store grene der hænger ind over hans græsplæne

besigtiges af stadsgartneren, idet en stor gren faldt ned i haven under et kraftigt blæsevejr.

Han har også bedt om, at den store bøg, der står ud til Aasum Bygade bliver besigtiget. Han

 mener der er sygdom i træet. Samtidig kan han ikke se for træet, når han kører ud fra

 Aasumgaards Allé. Jeg har taget kontakt til stadsgartneren, der ville se på sagen. De har

 været ude og se på sagen. Der er ikke fare for flere nedfaldne grene fra bøgetræerne, der har

 grene hængende ud over Hans Jørgen Nielsens have. Det store bøgetræ der står ud til

 Aasum Bygade har fået skåret de nederste grene af, så der igen er udsyn, når der køres ud

 fra Aasumgaards Allé. De kunne ikke konstatere at træet var sygt. De vil holde øje med det

 i  2018.

Sprøjethuset

Vi har endnu ikke foretaget os noget med huset. Jeg har talt med Hans Jørgen Nielsen om

 han vil sørge for rydning af beplantning lige op ad huset. Han har forsøgt, men jorden er

 fyldt med rødder, så han anbefalet en rendegraver til formålet. Jeg beder derfor om

 generalforsamlingens samtykke til at vi lejer en rendegraver. Selvfølgelig ville det være rart,

 hvis der er nogen, der kender nogen, som vi kan låne en rendegraver af. Hans Jørgen

Nielsen vil så sørge for, at der bliver ryddet omkring pumpehuset. Samtidig vil han sørge

 for, at kanterne ind til Aasumgaards Allé bliver skrabet af på begge sider, så vandet ikke

 løber ud på vejen.

Jeg vil samtidig sige Hans Jørgen Nielsen tusind tak for, at han tilbyder sin hjælp til at få

sagen ordnet.

Sidste år gav nogle af jer besked om, at I ville være med i en gruppe, der vil hjælpe

 med at shine huset op. Vi giver besked til jer, hvornår gruppen skal samles i løbet af

 året. Så vi er sikre på at alle får besked, bedes I sende en besked til mig på min

 mailadresse eller en SMS.

Anlæg overfor kirken.

Anlægget tager sig pænt ud og det er mit indtryk at naturlegepladsen falder godt ind.

Træerne der står ud til Ryttervejen blev beskåret ud til vejen.

Areal ned til bækken. Igen i år talt med parkforvalter om at beskære skråningen så kun

piletræerne står tilbage. Det er efterfølgende sket.

Bystævnet.

Står pænt.

Anlæg Staupudevej/Snedkerstræde/Aasum Bygade.

Der er blevet fældet 2 træer, som jeg oplyste sidste år, blev man ikke færdig i 2016.

Aasum sogneblad.

Tak for et godt blad. Husk at bruge det, for netop på den måde vedbliver det at være

 interessant. 

Aasum sogns hjemmeside.

Jeg har lagt oplysninger om Bylauget ind på hjemmesiden. Kik ind på hjemmesiden og brug

den.  

Aasum Sogns Beboerforening

Vi har igen lavet en støtteerklæring til Aasum Sogns Beboerforenings ansøgning –  

 oktober 2017 til  Bydelspuljen – projekttitel: Fornyelse af telte og et mobilt

 højtaleranlæg  –  Ansøgt beløb kr. 62.500,-   

   

Poul Poulsen har bedt mig om at slå et slag for, at I meddeler, når der er nye naboer/solgt et

hus, gerne på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Byen rundt:

Sidste nyt fra Trafikudvalget

v/Kai Theilmann 

Trafikudvalget havde over for Odense Kommune fremsat et ønske om, at der blev lavet en

 samlet trafiksaneringsplan for Åsum. Det er nu rent faktisk sket, og der er afsat penge (!) til

 udførelsen af den i første halvår 2018.

Følgende er planlagt: Snedkerstræde lukkes ved Staupudevej efter en høring blandt beboerne

på Karetmagerstræde, Bødkerstræde og Snedkerstræde. Det er ret sikkert. Skulle det blive

ændret, bliver der i stedet bump eller lign. på Snedkerstræde.

Der kommer bump ved byskiltene på Staupudevej, Ryttervejen og Åsum Bygade nord og

skiltene rykkes lidt ud. Der kommer yderligere 2 bump på henholdsvis Staupudevej og

Åsum Bygade. De nye bump bliver 40kmt bump, og der indføres generel

hastighedsbegrænsning på 40kmt i hele Åsum indenfor bygrænsen.

Hastighedsbegrænsningen på Staupudevej uden for Åsum bliver ændret til 60kmt, og på

Ryttervejen skulle der også på det sidste stykke ind mod byskiltet komme en

hastighedsbegrænsning på 60kmt. Nu skal man jo som bekendt ikke sælge skindet før

bjørnen er skudt, og vi har erfaringsmæssigt grund til at være urolige for, at der kommer

noget i vejen, men der er også grund til forsigtig optimisme med de meldinger, vi har fået.

I den forgangne periode har der igen været et par uheld på Snedkerstræde, hvoraf det ene

igen gik ud over forhaven og postkassen på Staupudevej 7. Begge uheld er rapporteret til

kommunen og politiet for at understrege situationens alvor, og det vil vi fortsat gøre, når der

sker noget.

Endelig et par ord om rundkørslen: Vi har som tidligere nævnt tilkendegivet over for Odense

Kommune, at der generelt køres forkert i den, og den derfor ikke virker efter hensigten. Der

er dog ikke tegn på, at det er noget, vi får gjort noget ved foreløbig, så det må vi nok leve

med indtil videre, men vi kan tage det op igen, når vi har fået det andet ”i hus”. I ventetiden

kan vi beboere i Åsum jo så selv køre rigtigt i den og på den måde bidrage til at bremse

hastigheden og være et eksempel for andre: Altså sænke farten når der køres frem mod den,

overholde vigepligten ved hajtænderne, køre ”rundt” så godt det kan lade sig gøre og blinke

ud til højre. Hermed denne opfordring.

Busdriften


            Kommer bussen snart?

v/Beboerforeningens Busudvalget Poul & Alex

Desværre det har lange udsigter!

Vi har igen fået afslag.

For lige at få alle med, lidt historie. I 2013 og 2015 sendte vi en opfordring til By- og

Kulturforvaltningen, for at få en bybus til byen. Vi anmodede om, at en af de eksisterende

bybusser, som kører til Seden via Vollsmose Alle, en gang i mellem skulle køre lige ud ad

Åsumvej gennem Aasum til Seden. Afslaget dengang var at bustrafikken i Vollsmose ville

bryde sammen, køreplanen med ”omkørsel” ville blive umulig at planlægge, og skulle

FynBus dække vores behov ville det koste 2,5-3,5 mio./år.

Alt sammen argumenter vi fandt noget tyndbenede. Så, den 10.10.2017 sendte vi sammen

med 4 grundejerforeninger fra Åsumvej og Utzon Allé en ny henvendelse. Hvor vi bl.a.

skrev: ” Vi kan forstå at FynBus i deres visionære beregninger vælger Aasum som ende-

station. Vi må minde om, for dem der ikke kender vores område at Aasum ikke er

endestation, men porten til et område en bydel (Seden/Bullerup) som historisk og kulturelt

altid har hørt sammen med Aasum.

Vi har med Seden fælles, skole- institutioner – indkøb - kirke- og valgområde. Og en

væsentlig del af infrastrukturen går gennem Aasum, hvad de over 15.000 biler som dagligt

 ”tonser” gennem byen er et tydeligt bevis på.

Vi kan forstå og beklager dybt, I ikke vælger dialogen, men konsekvent afviser ved kun at

opremse problemer”.” Og vi slutter af med: ”Vi står uforstående over for, at i en tid hvor

politikerne vælger at bruge milliarder af kroner til en total ombygning af infrastrukturen og

busdriften i Odense centrum. Vælger samme politikere konsekvent at afvise og negligerer et

 ”yderområdes” problemer. Specielt når man tager i betragtning, at det fremsatte ønske ikke

væsentligt vil fordyre busdriften i området. Det er efter vores opfattelse et beskedent krav, at

udnytte det eksisterende bus net bedre; så sammenhængskræften bliver optimal  for området.

Som eksempel er det for børnefamilier i en ny udstykning som Utzons Alle, umuligt at få

logistikken til at hænge sammen uden 2 biler. Det er en udvikling og et problem, så selv

politikere med blikket stift rettet mod Odense centrum ikke må ignorere”.

Vi fik et venlig svar, men igen en afvisning. I 2020 skal hele rutenettet omlægges, da

letbanen skal indgå. Alt tyder på det bliver svært at få gennemført ændringer inden da.

I svarskrivelsen nævnes teletaxaordningen, det lyder umiddelbart ikke som en løsning? Det

er et spørgsmål vi må drøfte på generalforsamlingen.   

Men busudvalget har ikke tænkt sig at indstille arbejdet, sammen med grundejerforeninger i

området vil vi lægge en strategi for det videre arbejde.

Aasum Idrætsforening.

 

Multibanen er blevet færdig. Alle beboere i Aasum kan frit benytte banen.

Vi har konstateret, at der er åbnet mulighed for, at børn kan spille brætspil i Rytterskolen om

onsdagen kl. 16.00 til kl. 17.30 i den kommende vinter. Det er samme tid, som vi har

inviteret børn til fodboldspil på Multibanen, så vi håber på, at Aasums børn på denne måde

kan lære hinanden at kende, og at de så har lyst til at mødes om sommeren på boldbanen.

 

Debat - afstemning.

 

Der var en del snak om trafik i Aasum. Vi håber at lukningen af Snedkerstræde vil give mindre

trafik i byen.

Leje af maskine til at sørge for rydning af beplantning og træstub ved pumpehuset samt til at skrabe kanterne på Aasumgaards Allé blev vedtaget.

Beretning blev godkendt.

Forelæggelse af regnskab ved oldermanden.

 

Regnskabet udviser et underskud på 8.271,49 kr.. Formuen udgør 90.057,44 kr..

Regnskabet blev godkendt.

Forslag fra medlemmer og udvalg.

“Smedens Plads ”

          Ingen kan være i tvivl om at Aasum er en gammel historisk by. Gadenavne som:

          Karetmagerstræde – Bødkerstræde - Hjulmagerstræde – Væverstræde – m.m., viser vi

          bor i en by med stolte håndværkertraditioner. Et sådan antal er normalt forbeholdt

          byer af en vis størrelse! Når en lille flække som Aasum har formået at opkalde næsten

          alle veje/stræder efter gamle håndværk vidner det om, at her har boet driftige

          mennesker med respekt for livet og deres historie.

          På en at de få solrige dage vi fik her i sommer, fik vi også et levende bevis på at her

          stadig lever familier med denne stærke vilje for traditionen! 

          Over to dage var jeg, sammen med flere hundrede, inviteret til Aasum Smedie 200 års

          jubilæumsfest. På pladsen foran Rytterskolen havde Gitte & Jens Peder Jensen sat alle

          sejl til, for at fejre den meget sjældne begivenhed, at en familie i 200 år har kunnet drive

          samme virksomhed. Til stor glæde for eftertiden og folk med hang til historie, har de

          fået lavet en flot folder, som fortæller om virksomheden og familien gennem de 200 år. 

          Et lille pluk, fortæller: byens gårdmænd var i 1817 på det gamle ”tingsted” (mellem

          Damefrisøren og Gurli & Hans Jørgen gård) samlet for at træffe den betydningsfulde

          beslutning, at den unge 20 årige smed Hans Johansen fra Fraugde Kærby, måtte slå sig

          ned som smed i Aasum. Man besluttede også at tildele han, noget af byens fælles

          gadejord, så han for egen regning kunne bygge den smedje vi har i dag. Hans Johansen

          kunne den gang, ikke forudsige at hans bygningsværk, kom til at blive et flot vartegn

          for byen! Som en lille kuriositet, der viser et ord er et ord, blev der først i 1847 lavet et

          overdragelsesdokument. Det var nødvendig for, at hans søstersøn smed Hans Hansen

          fik formalia i orden, så han retmæssigt kunne overtage Aasum Smedie.

          På trods af at der har været smedie i byen i mange hundrede år, (der er registreret 6

          smede på forskellige adresser inden 1817), er smeden forbigået. Ingen gader eller

          stræder er opkaldt efter dette ædle håndværk!

          Om det er fordi jeg selv er smed og ud af en smedemester familie, må henstå! Men det

          ligger lige til højrebenet, nu vi har en anledning, at gøre noget ved den sag!

          Under festlighederne over en pindemad og et glas vin, var vi nogle stykker, der mente at

          det var oplagt at pladsen foran den gamle smedie, der ved bænken, naturligvis må

          bærer navnet ”Smedens Plads.” 

          Den gamle smedie er i dag fredet og ejes af Odense Kommune. Det tætteste vi kommer

          en øvrighed her i byen er vores Bylaug. Det var lauget der i 1817 gav tilladelsen til

          opførslen af smedien, så må det også være lauget der siger god for en sådan plads.

          Som bekendt har Bylauget stævne sidste torsdag i januar, så under punktet

          indkommende forslag, vil et ønske om at få opkaldt pladsen foran den gamle smedie,”

          Smedens Plads” blive rejst.

         Alex Hold Aasum Bygade 4 

         Ang.: ”Smedens Plads”

         Punkt som ønskes drøftes under indkommende forslag på,

         Aasum Bylaugs generalforsamling 25.01.2018.

         Jævnfør ovenfor er der givet følgende begrundelser.

         1: 200 året for opførslen af Aasum Smedje.

             200 året for at samme familie har drevet smedje i byen.

        2: Det er enestående at gader og stræder i Aasum så konsekvent er

            opkaldt efter gamle håndværk.

    Smeden, som er et gammelt håndværk i byen, mangler vi.

Tanken er at inddrage Lokalhistorisk arkiv, så der ud over et vejskilt også kan udformes en oplysningstavle, hvor den historiske baggrund for smedjen og pladsen bliver redegjort.

 

 Kan vi stemme for dette forslag?

Forslaget blev vedtaget.

Valg af udvalgsmedlemmer.

                      I år er flg. på valg:

            

                      Glen Nielsen

                       Mogens Burmølle

                     

                                                                                                                                                     

                      Begge blev genvalgt.

                                           

  N.J.    6.  Valg af revisorer.

                     Begge revisorer er afgående.  Nicolai Thinggård Jacobsen og Erling Larsen

                     

Begge blev genvalgt.

Eventuelt.

Mogens Burmølle:

Ebbe Høj var på besøg hos mig d. 16/1-18. Han klagede over  pasningen af det gamle bystævne.

Der hvor bænken og de to snegle af træet fra Aasumgaards Allé stod. Han tilbød, at han ville

købe arealet til en fornuftig pris. Jeg sagde til ham, at jeg ville tage det med på bestyrelsesmødet den18.01.2018,

men at han nok ikke skulle forvente, at vi ville sælge arealet. Jeg lovede ham, at

tage kontakt til kommunen. Iflg. Ebbe har de kun været på arealet 2 gange i 2017, hvilket  jeg

stillede mig uforstående overfor. Han sagde også, at for år tilbage havde han også tilbudt at købe

arealet, hvilket også Hans Jørgen Nielsen havde udtrykt ønske om. Det var blevet afslået

dengang.  

    Vi besluttede i bestyrelsen, at vi ikke ville sælge arealet. Jf. vedtægternes §10 må bylaugets ejen-

    dom ikke bortsælges uden en Generalforsamlings Afgjørelse, ved almindelig Stemmeflerhed

    giver sit Samykke dertil.

Aftenen afsluttedes med sædvanlige gule ærter og hyggeligt samvær.