Referat af Bylaugsgeneralforsamling den 4. marts 2022

Vi var 25 deltagere i år.

Mindeord

Gartner Jørgen Bredskov. Han dyrkede agurker og tomater på Gartnervænget.

Jørgen har ikke deltaget i bylaugsmøderne. Æret være hans minde.

Valg af dirigent

Harald Jensen blev valgt.

 

Udvalgets beretning ved oldermanden Mogens Burmølle:

Åsum rundt

Samarbejdet med Stadsgartneren er gået uden problemer, og arealerne er efter vor mening passet tilfredsstillende. Aasumgårds Allé står pænt. Sprøjtehuset: Sprøjtehusgruppen (Gert Kingo, John Nielsen og Mogens Burmølle) har gennem året været samlet hos John Nielsen på Staupudevej. De har istandsat en gammel hesteplov, som er blevet skænket af Morten Winther Pedersen. Det blev besluttet at opstille ploven på Stævnepladsen, så den kan ses fra vejen, når man kører gennem byen. Anlæg overfor kirken tager sig pænt ud, og det er mit indtryk, at naturlegepladsen falder godt ind. Træerne, der står ud til Ryttervejen, blev i foråret beskåret. Bystævnet står pænt. Smedens Plads/Aasum Gamle Smedje:

Der blev afholdt en kunstauktion i efteråret hos Aasum Smedie. Anlæg Staupudevej/Snedkerstræde/Aasum Bygade tager sig godt ud.

Åsum sogneblad og Åsum Sogns hjemmside

Tak for et godt blad. Husk at bruge det, for netop på den måde vedbliver det at være interessant. Oplysninger om Bylauget kan findes på hjemmesiden. Kik ind på hjemmesiden og brug den.

Åsum Sogns Beboerforening

Når der er nye naboer/købt-solgt et hus, meddel det til Poul Poulsen, gerne på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Byen rundt

Åsum Idrætsforening.

Fodbold: Der har været et senior serie 3 og et serie 4 hold. Begge hold har klaret sig pænt og sluttede midt i deres rækker. Superveteranerne har igen i år opnået en flot 1. plads i deres kreds og blev kredsvindere, efter at holdet havde vundet 18 kampe i træk. Holdet gik herefter videre til kampen om Fynsmesterskabet. I finalen mødte Åsum en rigtig god modstander, nemlig Skamby, som vandt 3-0.

Gymnastik og yoga: P.g.a. ændrede tilskudsregler har foreningen set sig nødsaget til at flytte fra Havnens Gourmet til gymnastiksalen på Ejerslykkeskolen på Rødegårdsvej. Der har været en pæn tilslutning til begge hold, som fortsat ledes af Kirsten Illum Marcussen. Lancier: Efter næsten to sæsoner uden lancierdans og fællesspisning er foreningen gået i gang igen. Børneafdelingen: Der er nu gang i afdelingen to gange om ugen. Trine lægger et stort arbejde her. Morten er stoppet, fordi der ikke kunne samles børn nok, der ønskede at spille fodbold.

 

Markedsdagen

Blev gennemført i flot vejr. Der var fin tilslutning, og der var også fin tilslutning til spisningen om aftenen.

Der har ikke været så stor aktivitet i byen, som der plejer at være. Det skyldes coronaen. Lad os håbe, det snart er ovre.

 

Velfærdens fundament

Jeg har sammen med Poul fra beboerforeningen og Preben Schack fra idrætsforeningen været til møde vedrørende ”Velfærdens fundament”, der er et projekt, som Odense Kommune har iværksat. På et møde med foreningerne i Åsum var der enighed om, at der skal satses på: - Udvidelse af den bestående naturlegeplads ved Væverstræde. Udvidelsen skal bl.a. omfatte en madpakkehytte, lidt flere aktiviteter og

belysning på Væverstræde/ Fichstræde. Vi har set på området, og der er god plads, hvis man rydder lidt selvsået bevoksning - Anlæggelse/reetablering af trampestier i området. Carsten Sjødal, Kirkestræde 2, har ideer til forløbet af stierne. Stierne anlægges på etablerede stier og stræder. Derudover skal der anlægges stier i forbindelse med markskel, hvor de berørte lodsejere skal give tilsagn. Stierne er forbeholdt gående, og hvis man har hund med, skal den være i snor. Stierne må ikke benyttes af cyklister/mountainbikene eller hesteryttere. - Anlæggelse af klatrevæg/motionsbane/redskaber i forbindelse med multibanen/petanquebanen på sportspladsen. - Anlæggelse af ’hundebane’/ hundeluftningsområde. Placering blev diskuteret, og aktuelt er der forslag om et område i forbindelse med

sportspladsen.

 

Forelæggelse af regnskab ved oldermanden

Regnskab for 2021 udviser et underskud på kr. 2.483,00. Formuen udgør kr. 65.925,32.

 

Forslag fra medlemmer og udvalg

Der var ingen indkomne forslag.

 

Valg af udvalgsmedlemmer

I år er følgende på valg:

Klaus Nørgaard Nielsen

Claus Vinther Vennekilde

Martin Bergholdt

Alle var villige til genvalg og blev valgt.

 

Valg af revisorer

Begge revisorer er afgående.

Nicolai Thinggård Jacobsen

Erling Larsen

Begge var villige til genvalg og blev valgt.

 

Eventuelt

Vi har aftalt i bestyrelsen, at Martin Bergholdt bliver den nye oldermand, og jeg vil gerne takke af efter 33 år som oldermand. Jeg fortsætter i bestyrelsen og er på valg til næste år. Jeg har syntes, det har været en dejlig periode, og jeg beder om, at I vil behandle Martin på samme måde, som I har behandlet mig.

 

Åsum, den 30. april 2022.

Mogens Burmølle.

Oldermand.