Vedtægter for Aasum Bylau

§1
Aasum Bylaug skal i denne omhandlede Henseende anses som bestaaende af samtlige under Aasum By og Sogn immatrikulerede Grundejere, hvadenten de ere Kvinder eller Mænd, Værger for Umyndige eller Repræsentanter for Foreninger, hvadenten de ere bosiddende paa Aasum Grund eller ikke.

 §2
Bylaugets Ejendom bestaar af samtlige i Byen beliggende Gadepladser og Lystanlæg, store Anlæg ved den gamle Smedie, lille Anlæg ved Kirken, 2 Allèer - een til Aasumgaard og een til Bækgaarden.

 §3
Formaalet med Driften af denne Ejendom er dels at forskjønne Byen og dels at gjøre de fælles Arealer saa indbringende for Bylaugets Kasse som mulig.

 §4
Varetagelsen af dette dobbelte Formaal overgives til et Udvalg paa 5 med-lemmer, hvoraf mindst 3 til enhver Tid skulle være bosiddende på Aasum Grund. Udvalget vælges af General- forsamlingen paa 2 Aar ad Gangen, og der afgaar skiftevis 2 eller 3 Medlemmer, første gang 3 efter Lodtrækning. Medlemmerne kunne gjenvælges, men kunne dog forlange sig fritagne i lige saa lang Tid, som de have fungeret. Udvalget vælger selv sin Formand for 1 Aar ad Gangen. Han leder alle Udvalgsmøder og besørger de tagne Beslut-ninger tilført Protokollen. Udvalget besørger de tagne Beslutninger udførte.

 §5
Udvalget har paa Bylaugets Vegne at vaage over, at disse Vedtægter over-holdes. Det fører Tilsyn med Beplantningen, foretager den fornødne Udhug-ning, som afhændes på fordelagtigste Maade, og det varetager i det Hele By-laugets til den fælles Ejendom knyttede Interesser.

 §6
Regnskabsaaret løber fra 1ste januar til 31te december. Formanden fører Regnskabet, der mindst 8 dage før den ordinære Generalforsamling skal være afleveret til Revisorerne.

 §7
Generalforsamlingen bestaar af samtlige Medlemmer af Bylauget, saaledes som dette er fastsat i § 1. Stemmeretten kan udøves savel personlig som ved fuldmagt. Paa Generalforsamlingen kan hver deltager højst afgive een Stem-me. Alle Generalforsamlinger indvarsles af Udvalget mindst 8 Dage før ved Bekjendtgjørelse 1 gang i et lokalt Blad. Saavidt mulig skal der til enhver Generalforsamling foreligge en bestemt Dagsorden, og denne skal da ligge til Eftersyn hos Oldermanden fra den Dag vedkommende Indbydelse indrykkes i Aviserne.

Alle spørgsmaal paa Generalforsamlingen afgjøres ved almindelig Stemmeflerhed, ere Stemmerne lige, betragtes Spørgsmaalet som forkastet. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det Antal Medlemmer, der ere mødte efter lovlig Indvarsling. Generalforsamlingen har den højeste Myndighed over alle Bylaugets Anliggender, og ingen Afgjørelse, som er truffen af en Generalforsamling, kan indankes for nogen som helst Domstol.

 § 8
I hvert Aars sidste Torsdag i Januar afholdes en ordinær Generalforsamling med følgende Dagsorden:

  1.   Valg af Dirigent 
  2.   Udvalgets Beretning 
  3.   Forelæggelse af Regnskab
  4.   Forslag fra Medlemmer og Udvalg
  5.   Valg af Udvalgsmedlemmer
  6.   Valg af Revisorer                    
  7.   Eventuelt   

               

Forslag, der ønskes behandlet paa Generalforsamlingen, skal indgives til Formanden senest en Maaned før Generalforsamlingens afholdelse.

 §9
Ekstraordinære Generalforsamlinger kunne indkaldes saa ofte Udvalget finder det nødvendigt, og skulle indkaldes inden 14 Dage, naar mindst 1/4 af Bylaugets Medlemmer skriftlig henvender sig til Udvalget herom.

 §10
Bylaugets Ejendom maa ikke bortsælges eller bruges i noget Øjemed, der staar i Strid med de i § 3 nævnte formaal, uden en Generalforsamlings Af-gjørelse, ved almindelig Stemmeflerhed giver sit Samtykke dertil.

 §11
Til ændring af nærværende Vedtægter kræves en marioritet paa 3/4 af de afgivne Stemmer.

 §12
Disse Vedtægter træde i Kraft straks og alle ældre Bestemmelser, som maatte stride her imod, bortfalde fra i Dag.

Saaledes vedtagne paa Generalforsamlingen den 12te November 1891 med ændringer af 27. Januar 1977, 26. Januar 1989 og 31. Januar 2008.