Formandsberetning 2021

Generalforsamlingen den 6. maj er flyttet til onsdag den 2. juni kl.19.00 2021 i Rytterskolen, Åsum.


Vi ser os nødsaget til at udsætte generalforsamlingen for Aasum Gamle Smedje fra den 24. februar til den 6. maj 2021 kl. 19. Hvor den afholdes vil blive oplyst senere. Vi vil dog gerne allerede nu oplyse jer alle om årets gang i Smedjen. Beretningen vil blive uddybet på generalforsamlingen, hvor der også vil blive fremlagt regnskab til godkendelse.

Overtagelse
Papirarbejdet i forbindelse med overtagelsen – herunder skøde, frednings- påtegnelse, landzonetilladelse og matrikeldragning og forsikringer – har været opgaver, der har krævet meget tid, da mange formaliteter ikke har været ajour fra Odense Kommune ved overtagelsen. Det har betydet ekstra udgifter til ejendomsskat for 1. halvår 2020, men nu er alt faldet på plads og Smedjen er fritaget for skatter grundet fredning.

Landzonetilladelse
For at vi kan benytte Smedjen til de formål, der er beskrevet i vores vedtægter, har kommunen stillet krav om landzonetilladelse. Det har krævet dokumentation for 20 parkeringspladser og en nabohøring. Vi takker Per Schack og Heidi, Hans Jørgen og Gurli Nielsen og Bylauget for deres velvillighed med hjælp til, at vi kan løse parkeringsudfordringerne, og vi har pr. 21. januar 2021 fået landzonetilladelsen i hus.

Renovering
Hele renoveringsarbejdet er sket med rådgivning fra Vaag arkitekterne fra Hverringe. Det har været et krav fra Realdania, at der skulle stå erfarne rådgivere bag renoveringen, og der er ydet særskilt økonomisk støtte til udgiften med kr. 100.000. Vaag arkitekterne har stået bag tegninger og beskrivelser til brug for godkendelser ved Slots- og Kulturstyrelsen.

1. etape af renovering består af kloakering og opførelse af wc og tekøkken, samt varmepumpe i værkstedet (vestligste del af Smedjen). Der er sket udbudsrunde og valg af håndværkere. Arbejdet finansieres af midler fra Bydelspuljen, som har støttet os med kr. 474.000. Arbejdet er i gang og forventes afsluttet med udgangen af februar.

2. etape bliver nyt tag og tagkonstruktion på den centrale del af Smedjen, renovering af skorsten og esse. Der er tale om arbejde, der skal udføres af erfarne håndværkere udi fredede bygninger. Arbejdet forventes i gang i april og afsluttet i august måned. Finansieringen sker med kr. 800.000 fra Realdania.
En mulig 3. etape indeholdende isolering af beslagsmedjen (østligste del af Smedjen) med forsatsruder, isolering af vægge og døre samt opsætning af en yderligere varmepumpe er der søgt midler om ved Energi Fyns Fond. Vi forventer tilbagemelding i slutningen af marts.

Frivillige
Det har været vigtigt at få frivillige med i renoveringsprocessen, og vi takker meget for den indsats, en god håndfuld frivillige har ydet hen over efteråret både ude og inde. Der er blevet gjort rent, ryddet op og kalket indvendigt, og også udvendigt er arealerne blevet holdt. I løbet af foråret 2021 vil vi forsøge at danne en frivillig gruppe, der skal planlægge rammer og regler for, hvordan Smedjen kan benyttes af
kunstnere, kunsthåndværkere og andre kreative folk – både voksne og børn. Det er et håb at ’bebo’ Smedjen med kreative kræfter fra lokalområdet, men bestemt også fra Odense og hele vores opland.

Kunsauktion
Den 29. november 2020 holdt vi kunstauktion over 50 flotte donationer,
som var skænket foreningen fra private, firmaer og gallerier. Auktionen blev afviklet i lokaler hos Havnens Gourmet og indbragte foreningen omkring kr. 30.000. På trods af corona blev der tale om en dag med mange gæster og godt humør. Tak til alle, der bidrog med donationer eller med at købe kunst og kunsthåndværk. Bestyrelsen har besluttet, at vi fremover vil holde auktionen hos Havnens Gourmet, og datoen for næste auktion er fastsat til søndag den 21. nov. 2021. Vi har allerede de første donationer af kunst på plads!

 

 

 

 

 

 

Gaver
Vi har i årets løb fået bænke fra Dennis på Grønløkkegård og en stor gammel reol, der muligvis stammer fra Smedjen, fra Aasum Smedie ApS. Tak for bidragene. På vores ønskeseddel står lige nu en gammel ambolt, en industristøvsuger og planker til nyt dæk over mekanikergraven.

Medlemmer og økonomi
De store donationer giver os gode muligheder for at få renoveret den 200 år gamle smedje, og man må sige, at den også trænger til det. Men penge fra fonde er bundet til faste formål og må derfor af gode grunde ikke bruges til driftsudgifter. Så de penge, vi kan rejse gennem medlemstegning og kunstauktionen, udgør de eneste driftsmidler, vi har, indtil vi kan begynde at få indtægter fra benyttelse af lokalerne og fra det ’tiende’, vi vil opkræve på kommende salg fra udstillinger. Derfor er jeres medlemsbidrag meget velkomment og tiltrængt, og vi opfordrer alle, nye og tidligere medlemmer, til at betale dette års kontingent på kr. 200 pr. person eller støttemedlemsskab på kr. 1000. Benyt bankoverførsel til 5389 0245672 (Arbejdernes landsbank) eller via Mobile Pay 304602. Husk at skrive navn og mailadresse på indbetalingen, så vi har styr på medlemslisten og på hvem, der er stemmeberettiget til generalforsamlingen.

Vel mødt og på gensyn den 6. maj.

Sinnet Bunde/formand