Referat af stiftende generalforsamling i ”Aasum Gamle Smedje”

Mødet blev afholdt den 30. september 2019 i Rytterskolen med 24 deltagere.

Dagsorden for mødet:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Præsentation af arbejdsgruppen
4. Baggrund for stiftelse af foreningen
5. Redegørelse for formål og økonomi
6. Gennemgang og behandling af forslag til vedtægter
7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Fastsættelse af kontingent for foreningsmedlemmer og støttemedlemmer
11. Nedsættelse af arbejdsgrupper:
      a) Arbejdsgruppe om økonomi/fondsansøgninger
      b) Arbejdsgruppe vedrørende medlemmer og brugere af smedjen
      c) Arbejdsgruppe om praktiske forhold
12. Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke stilles forslag til afstemning

Ad. 1. Alex Hold bød velkommen og Jens Ole Melsen blev valgt som dirigent.

Ad. 2. Poul Poulsen blev valgt som referent.

Ad. 3. Arbejdsgruppen blev præsenteret: Jens Ole Melsen, Sinnet Bunde,
Annette Bøge Huulvej (kom senere), Jonathan P. Kvist, Alex Hold og Jess Wullff-Hansen (Emil K. Held er trådt ud).

Ad. 4. Alex Hold redegjorde om baggrunden for oprettelse af foreningen:
Smedjen bliver sat til salg af kommunen. Beboerne i Åsum får dog mulighed for at overtage smedjen til fælles formål for kr. 0.

Ad. 5. Sinnet Bunde kom med et oplæg om de muligheder for anvendelse, som arbejdsgruppen havde fundet frem til med forskellige typer af aktiviteter og medlemskaber.

Jess Wulff-Hansen gjorde rede for økonomien på kort og langt sigt. Her og nu udgifter efter overtagelse af smedjen anslået til 25.000 kr. måske plus 30.000 kr. til akut udbedring af utæt skotrende. Udgifter til senere nødvendig etablering af toiletforhold og tekøkken er anslået til mellem 300.000 - 400.000 kr.
Årligt løbende udgifter inklusiv drift er anslået til ca. 40.000 kr.

Ad. 6. Jens Ole Melsen gennemgik forslag til vedtægter:
Der blev foreslået ændringer af pkt. 7 ”Generalforsamlingen afholdes i februar måned” og en tilføjelse til pkt. 10 ”Vedtægter skal godkendes af Odense kommune”. Odense kommune har efterfølgende oplyst, at kommunen ikke vil påtage sig at skulle godkende vedtægtsændringer.

Forslag til ændring af pkt. 7 og stiftelsen af foreningen blev enstemmigt godkendt af deltagerne ved mødet.

Ad. 7. Følgende blev valgt til bestyrelsen: Sinnet Bunde, Alex Hold, Jess Wulff-Hansen, Jonathan P. Quist og Bente Adelgod.

Ad. 8. Suppleanter: Jens Ole Melsen til første suppleant og Ulrik Lehrmann til anden suppleant.

Ad. 9. Revisorer: Mona Dias og Åse Rasmussen.

Ad. 10. Kontingent blev fastsat til 200 kr. for personlige medlemmer og 1000 kr. for støtte medlemmer.

Ad. 11. Følgende arbejdsgrupper blev nedsat:
       a) Økonomi og fondsansøgninger: Jonathan P. Quist, Annette Huulvej,
           Susanne og Jess Wulff-Hansen.

      b) Medlemmer og brugere: Sinnet Bunde, Annette Huulvej, Jonathan P. Quist
          og Alex Hold.

      c) Praktiske forhold: Jens Ole Melsen, Per Lykke, Mikkel Tønnes og
         Jess Wulff-Hansen.